Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) (ORG. NR: 556430-7741)

08:00 / 31 January 2014 CTT Systems Press release

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 mars 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden, förda aktieboken fredagen den 28 februari 2014,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ctt.se.

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 28 februari 2014.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara CTT tillhanda i god tid före stämman. Observera att eventuell fullmakt ska skickas in eller tas med i original till stämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.ctt.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 28 februari 2014.

ÄRENDEN

1.                   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.                   Godkännande av dagordning

4.                   Val av två protokolljusterare samt protokollförare

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.                   Beslut om utdelning av samtliga aktier i CTT Systems ABs dotterbolag Catron Elektronik Aktiebolag

7.                   Beslut om ändring av bolagsordningen

8.                   Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG

Punkt 6         Beslut om utdelning av samtliga aktier i CTT Systems ABs dotterbolag Catron Elektronik Aktiebolag

CTT har den 31 januari 2014 offentliggjort planerna på att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Catron Elektronik Aktiebolag ("Catron") till CTTs aktieägare och att Catrons aktier avses tas upp till handel på NASDAQ OMX First North eller Aktietorget.

CTTs utdelningsbara medel per den 31 december 2012 uppgick till 54 624 085 kronor. Årsstämman den 16 maj 2013 beslutade om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott om 4 933 000 kronor. Kvar av disponibla vinstmedel finns efter återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet 49 691 085 kronor. Utdelningen av aktierna i Catron motsvarar en värdeöverföring till CTTs aktieägare om 14 644 700 kronor [1] .

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning i enlighet med följande förslag:

 • Till aktieägarna i CTT utdelas samtliga aktier i dotterbolaget Catron. Den 20 januari 2014 beslutade extra bolagsstämman i Catron om en sammanläggning av aktier 1:10 000 samt uppdelning av aktier 1 139 143:1, som beräknas registreras vid Bolagsverket omkring den 10 februari 2014 dvs. innan avstämningsdagen för utdelningen. Efter sammanläggningen och uppdelningen kommer det finnas 1 139 143 aktier i dotterbolaget Catron, värdet på innehavet kommer dock att vara oförändrat, 14 644 700 kronor.
 • 10 aktier i CTT ger rätt till en (1) aktie i Catron (efter att sammanläggning och uppdelning av aktier i Catron har registrerats).
 • Om aktieinnehavet i CTT inte är jämnt delbart med 10 erhålls ekonomisk kompensation motsvarande fraktionernas värde av en hel aktie i Catron. Ej jämnt delbara fraktioner kommer efter det att Catrons aktier tagits upp till handel vid NASDAQ OMX First North eller Aktietorget att säljas courtagefritt genom Remium Nordic ABs försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas till fraktionsinnehavarna via Remium Nordic AB.
 • Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 mars 2014.

Övrig information

Den föreslagna utdelningen motsvarar ett värde om ca 1,29 kronor per aktie i CTT, baserat på bokfört värde den 31 december 2012 och att antalet utdelningsberättigade aktier i CTT på den föreslagna avstämningsdagen 28 mars 2014 beräknas uppgå till 11 391 438.

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas aktierna i Catron distribueras till aktieägarnas, i CTT, VP-konton omkring den 1 april 2014.

Punkt 7         Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär, i huvudsak, följande:

 • I föreskriften om styrelse stryks informationen om styrelsens mandattid då denna framgår av lag (§ 6).
 • I föreskriften om revisor stryks informationen om revisorns uppgifter då dessa framgår av lag och görs ett förtydligande tillägg om att bolaget även kan ha ett registrerat revisonsbolag som revisor (§ 7).
 • I föreskriften om kallelse till bolagsstämma görs ändringen att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats samt att bolaget samtidigt som kallelse sker ska annonsera en upplysning om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet (§ 8).
 • Det angivna klockslaget (kl 16.00) i föreskriften om aktieägares anmälan för deltagande vid bolagsstämma stryks (§ 8).
 • I föreskriften om bolagsstämma stryks uppgiften om att envar röstberättigad får rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet då detta framgår av lag (§ 9).
 • Föreskriften om återbetalning av villkorat aktieägartillskott stryks då detta i enlighet med beslut vid årsstämman 2013 nu är återbetalt i sin helhet (§ 11).
 • Följdändringar föreslås gällande numreringen i bolagsordningen med anledning av att § 11 stryks (§ 12).

För giltigt beslut krävs att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 11 391 438 st .

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämma ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på stämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och kompletterande information enligt 18 kap. 5 § aktiebolagslagen samt redogörelse, och revisors yttrande över styrelsens redogörelse, enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt bolagsordningen i dess föreslagna lydelse finns från torsdagen den 13 februari 2014 tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det. Även årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

_____________

Nyköping i januari

CTT Systems AB (publ)

Styrelsen

 

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2014 
kl 08:00 (CET).


[1] Bokfört värde.

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46

eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se

eller

Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412

eller E-Post: mikael.brate@ctt.se

Besök även: www.ctt.se