Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 - 2011-06-30 (6 månader)

08:30 / 25 August 2011 CTT Systems Press release

Rapportperioden april - juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,6 (19,9) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -5,0 (-6,9) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,44 (-0,61) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -1,8 (-0,8) · EBITDA MSEK -3,1 (-0,1)

Delåret januari - juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 39,6 (39,0) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -6,1 (-9,6) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,53 (-0,85) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -8,1 (-3,9) · EBITDA MSEK -4,5 (1,0)

· Cair™ systemet beställt till fyra VIP flygplan varav en B747-8 · Flydubai beställer Zonal Drying™ systemet till 31 st B737-800 flygplan

RAPPORTPERIODENS (APR - JUNI) VÄSENTLIGA HÄNDELSER

I början av april beställde Comlux America ett Cair™ system till ett A319 VIP flygplan. Systemet levererades under sommaren.

I mitten av maj fick CTT en beställning på ett Cair™ system till ett B747-8 VIP flygplan. B747-8 är den senaste versionen av Boeings jumbojet. B747-8 har nya motorer, en ny vinge och kroppen är förlängd jämfört med det gamla B747-400 flygplanet. Cair™ systemet till detta flygplan innehåller 6 befuktare och 4 Zonal Drying™ system. Systemet skall utvecklas under en 15-månaders period och kommer att levereras under sommaren 2012.

I slutet av maj beställde Flydubai (UAE) Zonal Drying™ systemet till 31 st B737-800 flygplan. Systemet skall installeras av Boeing under produktionen av flygplanen. De första systemen kommer att levereras i slutet av 2011 och de sista systemen under år 2015.

Den 17:e juni beställde BIZJET International (Tulsa USA) Cair™ systemet till ett A319 VIP flygplan. Det är CTTs första beställning från BIZJET. Systemet kommer att levereras i slutet av år 2011.

I mitten av juni fick CTTs dotterbolag Catron Elektronik AB en beställning på head-set mikrofoner till SK60 flygplanen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I början av juli beställde Comlux America ett Cair™ System till ett BBJ VIP flygplan. Systemet kommer att levereras under slutet av år 2011.

Under juli månad avslutade SAAB och CTTs dotterbolag Catron Elektronik AB definitionsarbetet för det integrerade Audio systemet som Catron under mars månad 2011 blev utvalda att leverera. Utvecklingsarbetet för Catron's del blir mer omfattande än vad man tidigare uppskattat.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (apr - jun) 59 (55).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (apr - jun) gjorts med MSEK 0,0 (0,0) i immateriella tillgångar. I materiella anläggningstillgångar främst avseende IT och produktionsutrustning har investeringar under rapportperioden (apr - jun) gjorts med MSEK 0,4 (0,3).

FRAMTIDSUTSIKTER

Allt pekar nu på att Boeing kommer att leverera det första B787 flygplanet till det japanska flygbolaget ANA under september månad. När denna milstolpe i programmet passeras kommer leveranstakten för CTT att ökas för att under 2013 uppnå 10 system per månad. CTT kommer också under slutet av 2011 kunna starta leveranser av initiala reservdelar.

Under rapportperioden fick CTT den första beställningen på ett Cair™ system till ett B747-8 VIP flygplan. Enligt våra uppgifter har Boeing sålt 8 st B747-8 som skall utrustas som VIP flygplan. CTT har goda möjligheter att sälja Cair™ systemet till ett flertal av dessa flygplan. För övriga något mindre VIP flygplan är efterfrågan fortsatt mycket god. Detta tillsammans innebär att vi räknar med en fortsatt mycket god försäljning på VIP marknaden.

Med ordern från Flydubai på Zonal Drying™ systemet till deras sina B737-800 flygplan ökar våra möjligheter att sälja systemet speciellt utanför Europa. CTT marknadsför systemet mot lågprisbolag globalt och ordern från Flydubai kommer påverka andra flygbolag i deras investeringsbeslut.

Bribo's positiva utveckling fortsätter. Vi räknar med att Bribo kommer att fortsätta växa med god lönsamhet.

Catron kommer tack vare den förbättrade orderingången att öka omsättningen under resterande delen av 2011. Vi bedömer att omsättningen kommer att fortsätta att öka under 2012.  

CTTs kassaflöde kommer successivt att förbättras. Styrelsen bedömer därmed den finansiella situationen som tillfredställande.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINASIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen MSEK 19,6 (19,9) och resultat efter skatt MSEK -5,0 (-6,9). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -1,8 (-0,8).

Koncernens orderbok har under rapportperioden vuxit kraftigt och uppgick per den 24 aug 2011 till

MSEK 175 (96) beräknat på en USD kurs på 6,30.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 7,2 (12,7). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 48,5 (41,3). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 43,2 (31,0).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 26,1 (13,7).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 17,1 (17,3).

Soliditeten per den 30 juni 2011 uppgick till 33 % (36 %) och eget kapital till MSEK 34,6 (33,3). CTT har valutaterminsäkrat delar av 2011 års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt 7,42 USD/SEK.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2010-12-31.

MODERBOLAGETS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr - jun) var nettoomsättningen MSEK 15,0 (14,8) och resultat efter skatt MSEK -2,9 (-0,4). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -3,1 (3,2).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 4,3 (10,0).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 42,8 (36,5). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 39,4 (27,7).

Investeringarna under rapportperioden (apr - jun) uppgår till MSEK 0,1 (0,2). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (36).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,4 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2011

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller

moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport kvartal 3 2011                                                                                          2011-11-11

Bokslutskommuniké 2011                                                                                               2012-02-10

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 aug 2011 klockan 08.30.

Nyköping 24 augusti 2011

CTT Systems AB (publ.)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Torbjörn JohanssonVD                                                                  Mikael BrateEkonomichef CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB Box 1042                                                                                            Box 1042 611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se (torbjorn.johansson@ctt.se)                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se (%20mikael.brate@ctt.se) Hemsida: www.ctt.se (http://www.ctt.se/)                                                      Organisations nr: 556430-7741

Kort om CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.     

Show as PDF