Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2011-01-01 - 2011-03-31

16:00 / 5 May 2011 CTT Systems Press release

Rapportperioden januari - mars 2011

Nettoomsättningen uppgick till MSEK 20,0 (19,1) Resultat efter skatt uppgick till MSEK -1,1 (-2,7)   Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,24) Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -6,3 (-3,1) EBITDA MSEK -1,4 (1,1)

Cair™ Systemet beställt till fyra olika VIP-flygplan

SAAB väljer Catron att leverera Audio system till ett antal SAAB 2000 flygplan

RAPPORTPERIODENS (JANUARI - MARS) VÄSENTLIGA HÄNDELSER

I mitten på januari 2011 fick CTT en beställning på ett Cair™ System till ett widebody VIP flygplan. Av sekretesskäl får varken flygplanstyp eller kundens namn nämnas. Systemet kommer att levereras under våren 2011.

Den sista januari 2011 beställde Greenpoint Technologies, Kirkland USA ett Cair™ System till ett BBJ3 VIP flygplan. Systemet skall levereras under sommaren 2011. Det är CTTs första beställning från Greenpoint och dessutom den första beställningen till ett BBJ3 flygplan.

I slutet av mars 2011 fick CTT en beställning på ett Cair™ System till ett B777 VIP flygplan. Systemet skall installeras i ett flygplan som varit i drift ett antal år. Det är första gången CTT kommer att leverera ett Cair™ System till ett VIP flygplan för en retrofit installation. Systemet skall levereras i slutet av 2011.  

Den 21 mars 2011 blev Catron utvalda att leverera det integrerade Audio systemet till ett antal SAAB 2000 flygplan som SAAB på uppdrag från en kund utrustar med övervakningssystem. Det totala uppdraget som är under definition består av både utveckling och produktion av systemet. 

Väsentliga händelser efter RAPPORTPERIODENS utgång

I början av april 2011 beställde Comlux America ett Cair™ System till ett A319 VIP flygplan. Systemet kommer att levereras under hösten 2011.  

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jan - mar) 58 (52).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jan - mar) gjorts med MSEK 0,8 (0,2) i materiella tillgångar främst avseende IT och produktionsutrustning.

FRamtidsutsikter

Vi ser alla med stor förväntan fram emot att Boeing under kvartal 3 i år levererar det första B787 flygplanet till det japanska flygbolaget ANA. Vår bedömning är att ytterligare ett antal flygbolag kommer att få leverans under detta år. För CTT kommer nu leveranserna av system till B787 flygplanet att öka från nuvarande cirka 2 flygplan per månad till 10 flygplan per månad under 2013. Till detta skall adderas de system som kommer att levereras som initiala reservdelar. Detta kommer att innebära en väsentlig omsättningsökning för CTT framförallt under år 2012 och år 2013.

På VIP sidan ser vi en ökad aktivitet. CTT har under 2011 redan fått beställningar på Cair™ System till 4 st VIP-flygplan. Vi räknar med att den positiva orderingången kommer att fortsätta under 2011 och framåt. Sammantaget innebär detta att omsättningen till VIP-flygplan kommer att öka under 2011 och 2012.

Försäljningen av Zonal Drying system på retrofitmarknaden har den senaste tiden varit svag. Vi bearbetar dock några intressanta prospekt och räknar med att åtminstone någon affär faller på plats under året. Generellt ökar intresset för systemet med de stigande bränslepriserna.

Bribo fortsätter att utvecklas positivt och ökade sin omsättning med imponerande 66 % jämfört med första kvartalet 2010. Denna ökningstakt kan man inte förvänta sig framöver men vi är övertygade om att 2011 kommer att bli ett mycket bra år för Bribo.

Utvecklingen och produktionen av det integrerade Audio systemet till ett antal SAAB 2000 är en stor affär för Catron och kommer att ge en god beläggning under år 2011 och 2012. Catron gör också framsteg vad gäller marknadsföringen av Audio systemet till andra kunder. 

Styrelsen bedömer att CTTs kassaflöde successivt kommer att förbättras under resterande delen av 2011. Detta beror dels på att flera av de affärer som vunnits under 2011 innehåller betydande förskottsbetalningar och dels på att leveranserna till B787 programmet nu succesivt kommer att öka. Styrelsen bedömer därmed den finansiella situationen som tillfredställande.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet har i perioden påverkats positivt av kursförändring i befintligt USD-lån och utestående terminsäkringar.

För rapportperioden (jan - mar) var nettoomsättningen MSEK 20,0 (19,1) och resultat efter skatt MSEK -1,1 (-2,7). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -6,3 (-3,1).

Orderboken uppgick per den 5 maj 2011 till MSEK 121 (89) beräknat på en USD kurs på 6,10.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 8,6 (21,0). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 49,2 (48,2) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 41,1 (29,7) MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 23,3 (13,9).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 17,8 (15,8).

Soliditeten per den 31 mars 2011 uppgick till 37 % (42 %) och eget kapital till MSEK 39,6 (40,2).

CTT har valutaterminsäkrat delar av 2011 års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt 7,42 USD/SEK. Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2011-03-31 medförde för rapportperioden en finansiell intäkt om MSEK 0,7.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2010-12-31.

Moderbolaget

För rapportperioden (jan - mar) var nettoomsättningen MSEK 14,0 (13,8) och resultat efter skatt MSEK 0,0 (-1,8). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -5,1 (-1,3).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 6,7 (22,2).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 42,8 (43,2) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 36,6 (26,2) MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (jan - mar) uppgår till MSEK 0,3 (0,2) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (36).

Transaktioner med närstående

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,2 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2011

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller

moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Ekonomisk information

Delårsrapport kvartal 2 2011                                                                                          2011-08-25

Delårsrapport kvartal 3 2011                                                                                          2011-11-11

Bokslutskommuniké 2011                                                                                               2012-02-10

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdespappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2011 klockan 16.00.

Nyköping 5 maj 2011

CTT Systems AB (publ.)


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB Box 1042                                                                                            Box 1042 611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se (torbjorn.johansson@ctt.se)                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se (%20mikael.brate@ctt.se) Hemsida: www.ctt.se (http://www.ctt.se/)                                                      Organisationsnr: 556430-7741

Kort om CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.     

Show as PDF