Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 – 2011-09-30 (9 månader)

08:30 / 11 November 2011 CTT Systems Press release

Rapportperioden juli – september 2011

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 18,5 (12,5) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,6 (0,8) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,23 (0,07) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,7 (-6,1) · EBITDA MSEK 0,8 (-3,5)

Delåret januari – september 2011

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 58,1 (51,6) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -8,7 (-8,8) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (-0,77) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -8,8 (-10,0) · EBITDA MSEK -3,7 (-2,4)

· Boeing levererade det första B787 flygplanet · CTT har fått beställningar på Cair™ system till fyra VIP flygplan

RAPPORTPERIODENS (Jul - Sep) VÄSENTLIGA HÄNDELSER

I början av juli beställde Comlux America Cair™ Systemet till ett BBJ3 VIP flygplan. Systemet kommer att levereras under slutet av år 2011.

Under juli månad avslutade SAAB och CTTs dotterbolag Catron Elektronik AB definitionsarbetet för det integrerade Audio systemet som Catron under mars månad 2011 blev utvalda att leverera. Utvecklingsarbetet för Catron’s del blir mer omfattande än vad man tidigare uppskattat vilket innebär att intäkterna från projektet ökar.

Den 26:e september levererade Boeing det första B787 flygplanet till det Japanska flygbolaget ANA.

Bribo sålde den sista september sin fastighet till Nybro kommun. Samtidigt köpte Bribo en industritomt av kommunen för att där bygga nya lokaler. De nya lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning till juli månad 2012.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTIDENS UTGÅNG

I början av oktober fick CTT en beställning på̊ ett Cair™ System till ett Boeing B777-300 VIP flygplan från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall levereras under början av 2012.

Den 9:e november beställde Airbus Corporate Jet Centre på Cair™ systemet till två VIP A319 flygplan. Systemen skall levereras under våren 2012.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jul - sep) 60 (56).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jul-sep) gjorts med MSEK 0,1 (0,1) i immateriella tillgångar. I materiella anläggningstillgångar främst avseende IT och produktionsutrustning har investeringar (avyttringar) under rapportperioden (jul-sep) gjorts med MSEK -0,2 (0,4).

FRAMTIDSUTSIKTER

I och med att Boeing nu har levererat de första B787 flygplanen ökar nu CTT leveranstakten från nuvarande två flygplanssystem per månad till att under 2013 nå 10 flygplanssystem per månad. Dessutom kommer reservdelar att börja levereras under årets sista kvartal. Detta tillsammans kommer att innebära en markant omsättnings-ökning för CTT.

Utvecklingen av system till Airbus A350 flygplan fortskrider enligt plan. De första systemen till provflygplan kommer att levereras under slutet av 2011. De formella kvalificeringsproven kommer att startas i början av 2012.

Flera av de flygbolag som har beställt A350 flygplanet visar ett stort intresse för CTTs Cair™ system. CTT bedömer det därför som troligt att systemet kommer att beställas av några av dessa flygbolag.

Efterfrågan på Cair™ system till VIP flygplan är fortsatt mycket god. CTT har mycket goda relationer med de flesta av världens Completion Centers och vi bearbetar ett flertal intressanta prospekt. CTT räknar därför med en fortsatt god orderingång från VIP marknaden.

Bribo’s omsättning fortsätter att öka med bra resultat. CTT gör bedömningen att Bribo’s omsättning kommer att fortsätta öka de närmsta åren, därav beslutet att investera i nya lokaler.

Catron’s omsättning och resultat kommer att förbättras under resterande delen av 2011.  

Koncernens kassaflöde var svagt negativt under rapportperioden. Kassaflödet bedöms bli positivt under årets sista kvartal och styrelsen bedömer att det fortsättningsvist kommer att vara positivt. Koncernens finansiella situation bedöms som tillfredsställande.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 18,5 (12,5) och resultat efter skatt MSEK -2,6 (0,8). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -0,7 (-6,1).

Koncernens orderbok har under rapportperioden ökat något och uppgick per den 10 nov 2011 till

MSEK 184 (121) beräknat på en USD kurs på 6,70.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 7,7 (16,5). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 50,6 (48,5). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 46,9 (33,5).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 28,9 (16,6).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 18,1 (16,9).

Soliditeten per den 30 september 2011 uppgick till 28 % (36 %) och eget kapital till MSEK 32,0 (34,1). CTT har inga valutaterminsäkringar utestående per den sista september 2011.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2010-12-31.

MODERBOLAGETS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 11,8 (7,0) och resultat efter skatt MSEK -3,4(-4,0). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -4,8 (-5,5).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 5,6 (14,7).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 44,2 (43,8). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 42,6 (30,3).

Investeringarna under rapportperioden (jul-sep) uppgår till MSEK 1,5 (0,5). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 37 (36).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,4 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2011

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller

moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2011                          2012-02-10

Årsstämma                                              2012-05-09

Delårsrapport kvartal 1 2012                       2012-05-09

Delårsrapport kvartal 2 2012                      2012-08-24

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 nov 2011 klockan 08.30.

Nyköping 10 november 2011

CTT Systems AB (publ.)


Torbjörn Johansson VD                                                                  Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB Box 1042                                                                                            Box 1042 611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se (torbjorn.johansson@ctt.se)                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se (%20mikael.brate@ctt.se) Hemsida: www.ctt.se (http://www.ctt.se/)                                                      Organisations nr: 556430-7741

Kort om CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.     Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1516455

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1516456

Show as PDF