Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 2004-07-01 – 2005-06-30 (12 Månader)

16:00 / 30 August 2005 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 12,8 Mkr (21,1 Mkr)
  • Resultat efter skatt helår –13,3 Mkr (–12,8 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet –18,1 Mkr (-17,0 Mkr)
  • Resultatet per aktie för helåret uppgick till –1,92 kr (-2,18 kr)
  • Rapportperiodens (3 månader) resultat efter skatt –2,7 Mkr (-2,6 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet –6,0 Mkr (-4,5 Mkr)Efter rapportperiodens utgång har följande väsentliga händelser offentliggjorts:
  • Luxair beställer Zonal Drying™ system till tre B737-700 flygplan
  • Boeing väljer CTT som leverantör till sitt nya flygplan B787 som utrustas med Zonal Drying™ som standard och med befuktning av besättningens viloutrymmen och cockpit som tillval

BOKSLUTSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER I juli 2004 beställde Thomas Cook, UK Zonal Drying™ system till tre av sina B757-200 flygplan. Leverans skedde under december 2004 till mars 2005. Thomas Cook kommer efter sin test och utvärderingsperiod fatta beslut om man skall utrusta ytterligare B757 flygplan.

I juli 2004 beställde Air Berlin Zonal Drying™ system till två flygplan av typen B737-800. Systemen installerades av Boeing direkt vid produktionen av flygplanen vintern 2004/2005. Air Berlin är en av bolagets största kunder med totalt 29 stycken B737 flygplan som utrustats med Zonal Drying™ system.

I augusti 2004 fick CTT den första ordern på befuktare till Airbus superjumbo A380. Befuktarna kommer att höja den relativa fuktigheten i piloternas vilutrymmen till 25 % relativ fuktighet, vilket är en nivå som är mer hälsosam och behaglig än nuvarande nivåer på mellan 5 % och 10 %.

I augusti 2004 beställde ett stort flygleasingbolag Zonal Drying™ system till ett CRJ-200 flygplan som skall opereras av Adria Airways i Slovenien. Leverans skedde i november 2004.

I december 2004 kom två tilläggsbeställningar på Zonal Drying™ systemet: dels till ett B757-300 flygplan från Icelandair och dels ett till B737-700 från Transavia, där det sistnämnda systemet byggdes in hos Boeing i samband med slutmonteringen av flygplanet under våren 2005.

I januari 2005 beställde Jet Aviation Cair™ systemet till två Boeing 737 BBJ VIP flygplan (totalt har fem system levererats till Jet Aviation), vilka levererades under april och maj 2005.

I mars 2005 slutfördes företrädesemissionen i CTT Systems AB (publ) som övertecknades och tillförde bolaget 17 MSEK före emissionskostnader. Den, av bolagets två största ägare, utställda garantin för hela emissionsbeloppet behövde inte utnyttjas.

I april 2005 tecknade CTT och Air Mauritius ett Letter of Intent för installation av Cair™ systemet i fem A340-300 flygplan. Air Mauritius blir därmed det första flygbolaget som erbjuder befuktning i första och business klass. De första systemen skall installeras under år 2006 och kommer att leasas av Air Mauritius.

I april 2005 beställde Adria Airways ett Zonal Drying™ system till ett CRJ flygplan. Systemet som levererades under maj är Adria Airways sjätte Zonal Drying™ system.

I maj 2005 beställde Icelandair Zonal Drying™ systemet till två stycken B757-200 flygplan. Icelandair har därmed sammanlagt beställt sju stycken Zonal Drying™ system till sin B757 flygplansflotta. Systemen kommer att levereras under hösten 2005.

I maj 2005 fick CTT den första större A380 seriebeställningen kopplad till avtalet med AOA Gauting och Airbus avseende utveckling av befuktningssystem för besättningarnas viloutrymmen. Beställningen omfattade 26 befuktare vilka kommer att levereras under år 2005.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSÅRETS UTGÅNG I juli 2005 beställde Luxair, det luxemburgska flygbolaget, Zonal Drying™ systemet till tre stycken B737-700 flygplan. Systemen ska installeras under verksamhetsåret 2005/2006.

I augusti 2005 valde Boeing CTT som leverantör till den nya flygplanstypen B787 ”Dreamliner”. Avtalet omfattar utveckling och produktion av dels Zonal Drying systemet, som skall vara standard på alla tillverkade flygplan, och dels befuktare som skall vara ett tillval för att höja luftfuktigheten i cockpit och i besättningens olika viloutrymmen. Boeing räknar med att leverera totalt cirka 2000 flygplan från och med år 2008 och ungefär 20 år framåt. I dagsläget har Boeing order från 21 olika flygbolag på sammanlagt 256 flygplan. Introduktionen av B787 har av Boeing rubricerats som den hittills mest lyckosamma i bolagets historia. Marknadens positiva mottagande kan förändra antaganden om produktion etc. CTT kommer att leverera de första systemen under år 2007. Det sammanlagda potentiella intäktsvärdet, räknat över flygplanets totala livslängd (cirka 20 års produktion och en beräknad livslängd för varje flygplan på 20 år), uppgår, inklusive eftermarknad, till minst 1,9 miljarder kr. Intäkterna som beräknas uppgå till 2-3 miljoner dollar redovisningsåret 2007/2008 kommer att öka i takt med att produktionstakten stiger. Storleken på intäkterna kommer också att bero på hur stor andel av flygbolagen som väljer befuktning. Planerad produktionstakt uppgår till 35-40 flygplan 2008, 55-60 stycken 2009, 90-95 stycken 2010 och 115-120 stycken flygplan 2011. Under 2011 beräknas Boeing ha uppnått full produktionskapacitet om ungefär 10 flygplan i månaden. För CTT väntas intäkterna dock fortsätta att öka i takt med att eftermarknaden, vilken är beroende av det totala antal flygplan i drift, växer.

PERSONAL   Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har under året varit 22 (22), varav 17 män (17) och 5 kvinnor (5).

INVESTERINGAR Investeringar har under redovisningsåret gjorts med 4,5 Mkr (3,0 Mkr) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av utveckling av befuktare till A380 flygplanet Under redovisningsåret har investeringar i materiella anläggningstillgångar gjorts med 0,4 Mkr (1,1 Mkr). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna till 4,9 Mkr (4,1 Mkr). Utvecklingsarbetet för att anpassa utrustningen för A380 är mycket omfattande och har tidigare beräknats vara slutfört under år 2005, men utökade krav medför sannolikt att arbetet pågår in i år 2006. Avskrivningar har inte påbörjats för de investeringar som avser A380 och har därmed inte belastat resultatet för redovisningsåret.

FRAMTIDSUTSIKTER Avtalet med Boeing är den i särklass största händelsen i bolagets historia och är främst betydelsefullt ur tre aspekter: 1) att ha Zonal Drying™ system som standard i samtliga flygplan i en helt ny flygplansmodell innebär ett erkännande av systemet som lösning på kondensationsproblematiken och 2) att välja CTT som leverantör direkt mot Boeing (utan etablerad underleverantör som mellanhand) innebär ökad legitimitet som företag. 3) att bolagets kassaflöde bedöms bli positivt och ökande från redovisningsåret 2007/2008.

Senast Boeing lanserade en helt ny flygplanstyp var 1994 (B777). Boeing överväger att ersätta sitt B737 flygplan med ett nyutvecklat plan omkring år 2013. Även Boeings trotjänare B747 (jumbojet) har på sistone vunnit nya affärer vilket ökar chansen för att B747-advanced kommer att produktionsstartas. På Airbus har man vid sidan om A380 långtgående planer på att lansera en ny konkurrerande flygplansmodell till B787, nämligen A350. Projektet som inofficiellt lanserats har ungefär 125 beställningar. Definitiv projektstart förväntas formellt under hösten.

Befuktarna till A380 flygplanen är i slutskedet av kvalificeringsproven. Leveranserna av de första befuktarna kommer att ske under september månad och CTT räknar med att ha levererat de 26 stycken befuktare som hittills beställts innan årets slut. Dock bedömer vi att A380-projektet är något försenat vilket troligen leder till lägre leveranstakt 2006 och 2007 än vad flera branschbedömare tidigare räknat med.

Bolagets intäkter från de nya flygplansmodellerna ligger i huvudsak från år 2007 och framåt. Fram till dess måste bolaget framgångsrikt bearbeta marknaden med befintliga produkter. Bortsett från B737, som finns som tillval vid nytillverkning, handlar det om att utrusta flygplan som redan tagits i drift. Andelen nytillverkade B737 som utrustats med Zonal Drying™ systemet har hittills inte infriat bolagets förväntningar.

Förhoppningsvis kommer försäljningsarbetet direkt mot flygbolagens befintliga flygplansflottor att underlättas efter 787-avtalet. Avtalet befäster uppfattningen att Zonal Drying™ systemet är en tekniskt bra produkt och att det i längden är lönsamt att installera systemet. Diskussionen med flygbolagen handlar mer om hur snabb återbetalningstiden är för systemet i relation till den återstående driftstiden.

Arbetet med att marknadsföra Cair™ systemet går in i en ny fas i och med att den första flygbolagskunden, Air Mauritius, bestämt sig för att installera systemet i sina A340-300 flygplan. Samtliga fem system beräknas ha installerats under år 2006. Utöver detta har Air Mauritius beställt ytterligare tre stycken A340-300 flygplan från Airbus med leverans under år 2006 och 2007. Det faktum att både Airbus och Boeing valt vår befuktningsteknologi till sina senaste långdistansflygplansmodeller (A380/B787) stärker våra positioner på marknaden för befuktning. Sammantaget anser vi oss ha en mycket bra position när flygbolagen eller flygplanstillverkarna börjar införa befuktning av flygplanspassagerarna.

Att anpassa systemen för nya flygplansmodeller innebär ökade utvecklingskostnader som blir omfattande när det handlar om att bygga in systemen direkt på produktionslinan. Under kommande år kommer bolaget att belastas av utvecklingskostnader för B787, vars finansiering är säkerställd genom avtalets konstruktion. Som en direkt följd av Boeing-avtalet kommer CTT att behöva nyanställa personal. Vi räknar med att 5 till 10 personer kommer att anställas under perioden fram till och med år 2007.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING För rapportperioden (april-juni) var nettoomsättningen 4,3 Mkr (5,5 Mkr) och resultatet –2,7 Mkr (-2,6 Mkr). Nettoomsättningen för redovisningsåret uppgick till 12,8 Mkr (21,1 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till – 13,3 Mkr (-12,8 Mkr), vilket väl överensstämmer med tidigare lämnad prognos om en förlust för innevarande verksamhetsår i storleksordning med förlusten för verksamhetsåret 2003/2004. Resultatet har inte påverkats av några väsentliga engångshändelser.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för rapportperioden –6,0 Mkr (-4,5 Mkr) och för helåret –18,1 Mkr (-17,0 Mkr). När hänsyn tas till medel tillförda genom nyemissionen och övriga finansiella poster var kassaflödet under helåret -4,8 Mkr ( 4,6 Mkr).

Orderingången uppgick under redovisningsåret till 22 Mkr (13 Mkr) och orderboken uppgick per den 30 augusti till 22 Mkr (11 Mkr) vid en USD-kurs på 7,55.

Bolagets likvida medel var på balansdagen 13,7 Mkr (18,5 Mkr).

Långfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (2,5 Mkr).

RAPPORTTILLFÄLLEN Bolagsstämma kommer att hållas den 17:e november 2005 då även Q1 rapport för 2005/2006 lämnas. Någon utdelning kommer inte att föreslås. Årsredovisningen för 2004/2005 finns tillgänglig på bolagets kontor senast den 14 oktober och börjar distribueras samma dag.

Nyköping 2004-08-30

Torbjörn Johansson Verkställande direktör

I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De rekommendationer som börjat gälla för CTT i och med detta räkenskapsår har inte påverkat resultat- och balansräkningar.

Bolaget planerar för närvarande inte att gå över till att redovisa enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Skälet för att inte gå över till IFRS är att dessa regler gäller för koncernredovisning vilket bolaget är i avsaknad av. Enligt bolagets bedömning skulle en övergång till IFRS inte påverkat det egna kapitalets storlek eller redovisade resultat.

Denna kommuniké har granskats översiktligt av bolagets revisorer.


För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF