Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2004-07-01 – 2004-12-31 (6 Månader)

09:01 / 15 February 2005 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 6,4 Mkr (9,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt delår –7,0 Mkr (–7,4 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet –4,2 Mkr (-11,9 Mkr)
  • Resultatet per aktie för delåret uppgick till –1,09 kr (-1,37 kr)
  • Rapportperiodens (3 månader) resultat efter skatt -4,4 Mkr (-3,9 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet –2,6 Mkr (-4,4)
  • Jet Aviation beställer Cair™ system till två Boeing BBJ VIP flygplan
  • Icelandair beställer Zonal Drying™ system till ett B757-300 flygplan
  • Transavia beställer Zonal Drying™ system till ett B737-700 flygplan
  • Garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägareRAPPORTPERIODENS (OKTOBER – DECEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSERI december lade Icelandair en tilläggsbeställning på Zonal Drying™ systemet till ett B757-300 flygplan.Icelandair är mycket nöjda med systemets funktion och har nu beställt systemet till sammanlagt 5 flygplan. Senare i december beställde Transavia Zonal Drying™ systemet till ett B737-700 flygplan.Även detta var en tilläggsorder, men i det här fallet kommer systemet byggas in hos Boeing i samband med slutmonteringen av flygplanet under mars månad. Det är det fjärde Zonal Drying™ systemet som har sålts som option till ett nytt B737 flygplan.I december levererade CTT de tre första befuktarna till Airbus superjumbo A380. Befuktarna skall befukta piloternas viloutrymme och kommer att utprovas i ett av provflygplanen. Utvecklingen av befuktaren för kabinbesättningens viloutrymme har drivits i ett högt tempo och de första prototyperna kommer för den befuktaren att levereras i början av 2005. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNGI januari beställde Jet Aviation Cair™ system till två Boeing B737 BBJ VIP flygplan. I och med denna beställning har Jet Aviation beställt Cair™ system till sammanlagt fem stora VIP flygplan. Systemen kommer att levereras under det andra kvartalet 2005. Vid den extra bolagsstämman i januari godkändes styrelsens beslut om att en riktad företrädesrättsemission ska genomföras. Nyemissionen som är fullt garanterad av CTTs två största ägare beräknas inbringa 17 MSEK före emissionskostnader. Villkoren är att för varje tretal aktier får en ny aktie tecknas för 8 SEK.Emissionsprospekt kommer att distribueras senast den 18 februari 2005. PERSONALDet genomsnittliga antalet sysselsatta personer har under delåret varit 22 (22). INVESTERINGARInvesteringar har under rapportperioden gjorts med 1,2 Mkr (0,8 Mkr). Årets investeringar avser till den övervägande delen immateriella tillgångar vilket består av utveckling av befuktare till A380 flygplanet. FRAMTIDSUTSIKTERVår bedömning från den senaste rapporten att flygbranschen är på väg uppåt igen kvarstår. Flygbolagens beställningar av nya flygplan fortsätter att öka. Därför räknar vi generellt med att flygbolagens vilja att investera i CTTs system kommer att öka under år 2005.Under verksamhetsårets sex första månader har CTT fått fem beställningar på Zonal Drying™ system. Fyra av dessa har varit tilläggsbeställningar från existerande kunder. Detta visar att de kunder som har köpt Zonal Drying™ systemet är nöjda med systemets funktion och anser systemet som lönsamt att installera i sina flygplan. Att existerande kunder värdesätter systemets fördelar och talar gott om vår produkt är en förutsättning för att lyckas. Vi räknar med att vår produkts goda rykte, faktumet att den är option på B737 flygplanet och en långsamt ökande investeringsvilja bland flygbolagen kommer att innebära en väsentlig ökning av orderingången för Zonal Drying™ systemet under år 2005.Vad gäller Cair™ systemet fortsätter vi våra ansträngningar att vinna den första flygbolagskunden. Vi bearbetar dels kunder som har nya långdistansflygplan på beställning hos Airbus och Boeing och dels flygbolag som skulle kunna tänkas införa systemet i sin existerande flotta. Vi för långt gångna diskussioner med ett par flygbolag och vi räknar med att något flygbolag kommer att bestämma sig för att installera vårt system under år 2005. Samtidigt som flygbolagens intresse för Cair™ ökar blir Airbus och Boeing mer och mer intresserade av att införa systemet som option på sina framtida flygplan. Vad som framförallt diskuteras är att Boeing till sitt nya långdistansflygplan har utlovat väsentligt högre luftfuktighet i kabinen vilket bara kan uppfyllas med ett aktivt befuktningssystem. CTT är mycket bra positionerat för att bli leverantör av ett befuktningssystem till kabinen. Vi har nu levererat sammanlagt 13 Cair™ system till stora VIP flygplan och därigenom samlat mycket erfarenhet av hur man befuktar flygplanskabinen utan att orsaka problem med kondensation.Arbetet med utvecklingen av befuktare till Airbus A380 flygplan har gått in i ett mycket aktivt skede. De första befuktarna för provflygplan levererades i slutet av rapportperioden. Den första befuktaren har också genomgått en stor del av de kvalificeringsprov som måste utföras för att befuktaren skall bli godkänd för flygning. Airbus planerar att leverera 10 st flygplan till kund under år 2006 och 35 st under år 2007. Vi räknar med att leverera våra befuktare till Airbus ungefär ett år innan Airbus levererar flygplanen till kund. Vi räknar också med att de flesta flygbolag kommer att beställa befuktare både till piloternas och besättningens viloutrymmen. Därför räknar vi med att orderingången vad gäller befuktare till A380 kommer att ta fart under år 2005 och att leveranserna kommer att öka under verksamhetsåret 2005/2006. Vi har väntat i flera år på att marknaden skulle bli mogen för våra produkter. Tack vare våra aktieägares stöd har vi kunnat fortsätta att utveckla våra produkter under de senaste svåra åren. Vi tror att vändningen i marknaden nu har kommit och att vi med våra unika produkter skall öka orderingången. Någon prognos avseende årets resultat har tidigare ej avgivits. För innevarande verksamhetsår räknar vi med en förlust i samma storleksordning som för år 2003/2004. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNINGFör rapportperioden (oktober – december) var nettoomsättningen 4,0 Mkr (6,5 Mkr) och resultatet –4,4 Mkr (-3,9 Mkr). För delåret var nettoomsättningen 6,4 Mkr (9,0 Mkr) och resultatet -7,0 Mkr (- 7,4 Mkr)Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för rapportperioden –2,6 Mkr (- 4,4 Mkr) och för delåret– 4,2 Mkr (-11,9 Mkr). Orderboken uppgick per den 15 februari till 9,5 Mkr (17,3 Mkr) vid en USD-kurs på 7,00. Bolagets likvida medel var på balansdagen 14,5 Mkr (23,8 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 2,8 Mkr (2,5 Mkr).RAPPORTTILLFÄLLENNiomånaders rapport kommer att lämnas den 10 maj 2005 och bokslutskommuniké den 30 augusti 2005.Nyköping 2005-02-15Torbjörn JohanssonVerkställande direktörI denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De rekommendationer som börjat gälla för CTT i och med detta räkenskapsår har inte påverkat resultat- och balansräkningar.GRANSKNINGSRAPPORTVi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR har utfärdat.En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.För mer information kontaktaTorbjörn Johansson VDHåkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems ABCTT Systems ABBox 1042Box 1042611 29 NYKÖPING611 29 NYKÖPINGTel: 0155-20 59 00Tel: 0155-20 59 00E-mail: -mail:msida: www.ctt.seOrganisationsnr: 556430-7741KORT OM CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF