Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2005-07-01 – 2005-09-30 (3 Månader)

15:30 / 17 November 2005 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 2,6 Mkr (2,4 Mkr)
  • Resultat efter skatt för delåret, –2,7 Mkr (–2,6 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet –6,5 Mkr (-1,6 Mkr)
  • Resultatet per aktie för delåret uppgick till –0,32 kr (-0,40 kr)
  • Boeing väljer CTT som leverantör till sitt nya flygplan B787 som utrustas med Zonal Drying™ som standard och med befuktning av besättningens viloutrymmen och cockpit som tillval
  • Airbus beställer 15 st befuktare till den nya superjumbon A380
  • Martinair beställer Zonal Drying™ till tre Airbus A320

RAPPORTPERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER I juli 2005 beställde det luxemburgska flygbolaget Luxair, Zonal Drying™ systemet till tre stycken B737-700 flygplan. Två system ska installeras under hösten 2005 och det tredje systemet installeras under våren 2006.

I augusti 2005 valde Boeing CTT som leverantör till den nya flygplanstypen B787 ”Dreamliner”. Avtalet omfattar utveckling och produktion av dels Zonal Drying systemet, som skall vara standard på alla tillverkade flygplan dels befuktare som skall vara ett tillval för att höja luftfuktigheten i cockpit och i besättningens olika viloutrymmen. Boeing räknar med att leverera totalt cirka 2000 flygplan från och med år 2008 och ungefär 20 år framåt. Det sammanlagda potentiella intäktsvärdet, räknat över flygplansmodellens totala livslängd (cirka 20 års produktion och en beräknad livslängd för varje flygplan på 20 år), uppgår, inklusive eftermarknad, till minst 1,9 miljarder kr. Som tidigare rapporterats är utvecklingsarbetet för B787 projektet finansierat och det har börjat intäktsföras från första kvartalet på innevarande räkenskapsår, och beräknas fortsätta att intäktsföras fram till slutet av räkenskapsåret 2006-2007. Likviden för utvecklingsarbetet kommer att betalas till CTT innan slutet av år 2005. Leveranserna av system beräknas starta under början av år 2007.

I september 2005 beställde Martinair, Holland, Zonal Drying™ System till ett Boeing 767-300 flygplan. Installationen kommer att ske under vintern 2005/2006.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I oktober 2005 beställde Airbus 15 befuktare till den nya superjumbon A380. Befuktarna kommer att höja den relativa fuktigheten i besättningens viloutrymme till 25% relativ fuktighet, vilket är en nivå som är mer hälsosam och behaglig än nuvarande nivåer på mellan 5 och 10%. Leveranserna av den här ordern kommer att börja i januari år 2006. CTT har nu fått beställningar på sammanlagt 41 stycken befuktare till A380 flygplanet.

I oktober 2005 erhöll CTT en beställning på Zonal Drying™ System till två nya B737-800 flygplan som skall opereras av Excel Airways i Storbritannien. Ägare av flygplanen och beställare av systemen är ett stort flygleasingbolag. Såväl beställare som Excel Airways är nya kunder för CTT Systems. Installationen av systemen kommer att ske hos Boeing under våren 2006.

I oktober 2005 tecknade bolagets personal 28 929 nya aktier i bolaget i enlighet med det incitamentsprogram i form av teckningsoptioner som bolagsstämman 2002 fattade beslut om. När nu programmet avslutats har bolagets personal därmed via teckningen av de nya aktierna (till kursen 43:20) tillfört bolaget cirka 1,25 MSEK. Varje aktie är nominellt på 1 krona vilket innebär att bolagets aktiekapital har ökat med 28.929 kronor.

I november 2005 beställde Martinair Zonal Drying™ systemet till sina tre A320 flygplan. Systemen kommer att levereras under våren 2006.

PERSONAL   Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har under delåret varit 22 (22).

INVESTERINGAR Investeringar har under rapportperioden gjorts med 1,8 Mkr (0,6 Mkr). Delårets investeringar avser i huvudsak immateriella tillgångar i form av utveckling av befuktare till A380 flygplanet.

FRAMTIDSUTSIKTER Verksamhetsåret 2005-2006 har börjat bra även undantaget Boeing avtalet. Vi har fått beställningar på sammanlagt nio Zonal Drying™ system till tre olika kunder. Dessutom har vi fått order på 15 st befuktare till Airbus A380 flygplan. Under rapportperioden genomgick A380 befuktarna de sista kvalifikationsproven och serieleveranserna har börjat. Utvecklingsarbetet för B787 systemen har startat och bedrivs i ett högt tempo för att kunna möta Boeings tidplan.

Försäljningsarbetet till flygbolagen avseende Zonal Drying™ system har under året blivit mer och mer positivt. Dels legitimerar Boeing avtalet Zonal Drying™ systemet dels gör de höga bränslepriserna alla viktbesparande åtgärder mycket intressanta. Hos många flygbolag har man startat viktbesparingsprogram vilket gör att dessa flygbolag är mer öppna för att utvärdera systemet. Detta gör att vi tror på en ökad orderingång för Zonal Drying™ systemet både för installation i befintliga flygplan och via optionsval till nytillverkade flygplan.

Vi är också inne i en spännande fas vad gäller vårt Cair™ system. Utvecklingen av systemet till Air Mauritius A340 flygplan är i slutskedet. Vi kommer att installera systemen i samtliga beställda 5 flygplan under år 2006 och inledningen av år 2007. I branschen diskuteras dessutom kabinbefuktning speciellt avseende de nya projekten A380, B787 och A350. CTT försöker påverka denna diskussion genom att ställa ut på flyg mässor och samtidigt bearbeta några av de mest inflytelserika flygbolagen.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING För rapportperioden var nettoomsättningen 2,6 Mkr (2,4 Mkr) och resultatet –2,7 Mkr (-2,6 Mkr) Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för rapportperioden –6,5 Mkr (-1,6 Mkr).

Orderboken har under rapportperioden vuxit kraftigt och uppgick per den 17 november 2005 till 44,0 Mkr (8,5 Mkr) beräknat på en USD-kurs på 8,20. En stor del av orderbokens ökning är utvecklingsarbeten.

Bolagets likvida medel var på balansdagen 7,2 Mkr (16,9 Mkr).

Långfristiga låneskulder uppgick till 0 Mkr (0.0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 0 Mkr (2,5 Mkr).

RAPPORTTILLFÄLLEN Halvårsrapport kommer att lämnas den 17 februari 2005, niomånaders rapport den 18 maj 2005 och bokslutskommuniké den 22 augusti 2005. Nyköping 2005-11-17

Torbjörn Johansson Verkställande direktör

I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De rekommendationer som börjat gälla för CTT i och med detta räkenskapsår har inte påverkat resultat- och balansräkningar.

Bolaget planerar för närvarande inte att gå över till att redovisa enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Skälet för att inte gå över till IFRS är att dessa regler gäller för koncernredovisning vilket bolaget är i avsaknad av. Enligt bolagets bedömning skulle en övergång till IFRS inte påverka det egna kapitalets storlek eller redovisade resultat. Tillsvidare kommer årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredo-visningslagen och RR32.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF