Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kallelse till extra Bolagsstämma i CTT Systems AB (Publ)

14:00 / 5 January 2005 CTT Systems Press release

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 januari 2005 kl. 11.00 i företagets lokaler på Brukslagarvägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken senast fredagen den 14 januari 2005

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail senast torsdagen den 20 januari 2005.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd den 14 januari 2005.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en protokolljusterare samt protokollförare 5. Prövning av och om stämman blivit behörigen sammankallad 6. VD har ordet 7. Godkännande av styrelsens beslut från den 21 december om företrädesrättsemission av högst 2 127 500 nya aktier, envar aktie om nominellt 1 krona, till en teckningskurs om 8 kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 15 februari 2005. 8. Stämmans avslutande

Styrelsens fullständiga beslut hålls tillgängligt på bolagets kontor, Brukslagarvägen 5 i Nyköping, tel 0155-20 59 00, och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

 Nyköping i januari 2005

 Styrelsen

Show as PDF