Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 1999-07-01 - 2000-06-30 (12 månader)

16:19 / 17 August 2000 CTT Systems Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999-07-01 - 2000-06-30 ( 12 månader ) * Nettoomsättningen ökade till 25,0 Mkr (4,5 Mkr). * Orderingången ökade till 18,5 Mkr (6,6 Mkr) * Resultat exklusive effekt av syntetiska optioner -7,5 Mkr (-13,3 Mkr). * Sterling beställer Zonal Drying System till B737-800 (Next Generation). * LTU beställer Zonal Drying System till nya Airbus A330-200 * CTT Systems utvecklar komplett fuktkontrollsystem för SAS. * CTT Systems vann Flight International Aerospace Industry Award. * CTT Systems deltar i det Europeiska utvecklingsprojektet ASICA. * Nyemission 1:4 om 50 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna. Allmänt CTT Systems AB (publ.) org nr 556430-7741 som är noterat på OM Stockholmsbörsen AB O-lista bildades 1991 för att exploatera en patenterad metod, Zonal Drying System, för avfuktning av flygplan. Flygplan utsätts för extrema temperaturvariationer vilka förorsakar omfattande vattenkondensering inne i flygplanet. Vatten lagras i flygplanets isolering och i fickor, vilket förorsakar korrosion, fukt och mögel, viktökning och ökad risk för elfel genom kortslutning och krypströmmar. Passagerare utsätts tidvis för droppar eller regn från taket. Genom att installera Zonal Drying systemet i flygplanen reduceras kondensationen och därmed dessa problem. Detta resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader för flygbolagen. Under 1999 har företaget expanderat verksamheten genom att starta utvecklingen av ett komplett fuktkontrollsystem, ett Zonal Comfort system, vilket kommer att möjliggöra uppfuktning av luften i businessclass kabinen samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar kondensbildning. ÅRETS VERKSAMHET Verksamheten har i huvudsak varit inriktad mot marknadsföring och försäljning av Zonal Drying systemet samt anpassning av systemet till nya flygplanstyper. Kontakterna med flygplanstillverkarna har intensifierats. Personalstyrkan har utökats parallellt med att omsättningen har femfaldigats. Kundbearbetningen har från att tidigare ha koncentrerats till europeiska flygbolag nu också omfattat nordamerikanska och asiatiska flygbolag. I februari deltog CTT för andra gången på Singapore Airshow vilket gav mycket kontakter inte minst efter att bolaget fått motta den prestige- fyllda "Flight International Aerospace Industry Award" under mässan. Väsentliga Händelser Under juli månad 1999 fick CTT sin hittills största order. Swissair beställde Zonal Drying systemet till samtliga MD11 plan, totalt 19 st. Leveranserna påbörjades under oktober månad 1999 och slutfördes under juni 2000. I september månad 1999 enades CTT och SAS om att installera ett komplett fuktkontrollsystem ett s k Zonal Comfort system i ett av SAS Boeing 767 flygplan. Systemet kommer att fukta upp business class kabinen till minimum 25% relativ luftfuktighet, samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar problem med kondensation i utrymmet mellan kabinen och flygplanets ytterskal. Luftbefuktaren i systemet arbetar efter principen evaporativ befuktning och utvecklas i samarbete med Munters. Systemet skall installeras i december år 2000 och utvärderas under en sex månaders period. I januari beställde danska Sterling European Airlines Zonal Drying systemet till ett Boeing B737-800 flygplan med option på att utrusta sina resterande fem flygplan. Installation av det första systemet kommer att utföras under hösten 2000. Detta innebär att Sterling blir första kund, s k Launch Customer för denna flygplanstyp. Boeing B737-800 tillhör den nya generationen av medeldistansflygplan som Boeing för närvarande producerar med en takt om drygt 20 flygplan per månad. I januari tecknade CTT och SR-Technics ett avtal om gemensam marknadsföring av Zonal Drying systemet. Avtalet innebär att SR-Technics kommer att rekommendera främst sina partner- bolag och kunder inom flygplansunderhåll att installera Zonal Drying systemet. SR-Technics (Swissairs teknikbolag) är ett av de ledande bolagen inom flygplansunderhåll och ser stora fördelar med nyttjandet av CTTs avfuktningssystem. I februari vann CTT som första svenska företag, i konkurrens med Lockheed Martin och Bell Helicopter Textron, Flight International Aerospace Industry Award i kategorien "Engineering". Priset delades ut i samband med den stora flygmässan i Singapore. Utmärkelsen har givit CTT mycket positiv publicitet och uppmärksamhet. I mars startades det europeiska utvecklingsprojektet ASICA, för att höja luftkvaliteten i framtida passagerarflygplan. CTT bidrar med expertis och system inom avsnittet befuktningssystem. Projektet, som för CTTs del kommer att genomföras i samarbete med Liebherr Aerospace Toulouse SA, är delvis finansierat av EU och löper under tre år. I slutet av mars avslutades utvärderingen av Zonal Drying systemet i MD80 flygplanen hos Austrian Airlines med en vattenmätning under överinseende av en representant från Boeing. Isoleringen var mycket torr vilket imponerade både på Austrian och Boeing. Beslut angående installation av ytterligare Zonal Drying system till Austrians MD80 flotta har ännu inte fattats, detta beroende på att Austrian Airlines planerar att avveckla MD80 flygplanen snarast möjligt. Lufthansa Citylines CRJ-flygplan utrustat med Zonal Drying systemet inspekterades i maj. Under inspektionen konstaterade både Lufthansa Cityline och flygplanstypens tillverkare Bombardier att systemet fungerat bra. Denna speciella flygplanstyp kräver dock ytterligare anpassningar vilka kommer att installeras under september månad. Vi beräknar att utvärderingen av denna modifikation skall vara avslutad under oktober månad. CTT har startat produktionen av systemet för att kunna garantera Lufthansa Cityline leverans under år 2000. I juni fick CTT en order från den tyska charteroperatören Lufttransport- Unternehmen GmbH & Co (LTU) på sju system till sin nya flotta av Airbus A330-200 flygplan. Ordern kom efter att utvärderingen, som skett under överinseende av Airbus, visat mycket goda resultat för provsystemet. Installationen kommer att göras i samband med tillverkningen av flygplanen och kommer påbörjas i december 2000 för att avslutas med att de sista flygplanen levereras under år 2002. På extra bolagsstämma den 17 augusti 2000 förväntas godkännande av styrelsens beslut om att under hösten år 2000 genomföra en nyemission. Nya aktier emitteras till en teckningskurs om 50 kr per aktie vilket kommer tillföra bolaget 50 Mkr i eget kapital. Aktieägare i CTT har företrädesrätt att teckna aktier. PERSONAL CTT:s personal har under verksamhetsåret ökat till 17 personer. Under det kommande året kommer på grund av den förutsedda expansionen ytterligare personal att anställas. investeringaR Investeringar har under perioden gjorts med 0,5 Mkr i materiella anläggningstillgångar, vilket i huvudsak avser CAD-system och kontorsutrustning. Därtill har investeringar gjorts med 0,2 Mkr i immateriella anläggningstillgångar vilket utgörs av aktiverade omkostnader i samband med tvecklandet av befuktningssystemet Zonal Comfort system . Totalt har därmed investeringarna uppgått till 0,7 Mkr (1,0 Mkr). Framtidsutsikter CTT står inför ett genombrott hos flygplanstillverkarna. Vår konsekventa marknadsföring, vår växande kundlista och de lyckade utvärderingarna av Zonal Drying systemet har fått flygplanstillverkarna mer övertygade om nödvändigheten av att införa system för kontroll av fuktnivån i flygplan. Boeing överväger nu att certifiera vårt Zonal Drying System för MD11 och MD80. Att världens största flygplanstillverkare skulle rekommendera systemet vore ett principiellt genombrott för CTT. Detta skulle också innebära att Boeing och CTT gemensamt kan erbjuda flygbolagen att installera systemet baserat på en Boeing Service Bulletin vilket med säkerhet genererar betydande order från MD11 och MD80 operatörer. Bombardier har låtit oss presentera vårt Zonal Drying system i samband med operatörskonferenser både i Europa och i USA. Förhandlingar med Bom- bardier om hur systemet skall erbjudas övriga CRJ kunder kommer att inledas så snart Lufthansa Cityline utnyttjar sina optioner och beställer systemet till sin flotta. Airbus har positivt mottagit vårt initiativ att erbjuda ett totalt fuktkontrollsystem till SAS långdistansflotta och vi diskuterar nu hur vi på bästa sätt gemensamt kan utveckla systemet. Vår målsättning är att som första steg göra systemet till en option för flygplanstyperna A330/340. Vårt försäljningsarbete mot flygbolagen är också inne i en mycket spännande fas. Uppmärksamheten på fuktrelaterade elfel och de ökande bränslepriserna har förbättrat möjligheterna att få snabb återbetalning på en investering i Zonal Drying systemet. I Europa har kontaktnätet utökats i takt med att vi har gjort Zonal Drying system tillgängliga för fler flygplanstyper. I Nordamerika har vi lyckats få upp ett rejält intresse för systemet hos en handfull bolag och i Asien har vi, mycket tack vare vår utmärkelse i samband med Singapore mässan, fört intressanta diskussioner med ett par stora flygbolag. Detta gör att vi med tillförsikt ser fram mot en kraftigt ökad orderingång under kommande verksamhetsår. Lanseringen av vårt Zonal Comfort system för långdistansflygplan på flygmässan i England, i juli 2000, var mycket lyckad och bekräftade vår uppfattning om systemets stora marknadspotential. Utvecklingen av systemet intensifieras nu för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda systemet för alla typer av långdistansflygplan. Resultat och finansiell ställning Nettoomsättningen för redovisningsåret uppgick till 25,0 Mkr (4,5 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till - 9,3Mkr (-13,3 Mkr). Resultatet exklusive effekt av syntetiska optioner uppgick till -7,5 Mkr (-13,3 Mkr). Orderboken uppgick per den 17 augusti år 2000 till 6,8 Mkr (24,3 Mkr), inklusive optioner till 39,9 Mkr (42,8 Mkr). Kassaflödet har under det sista halvåret varit svagt negativt (-0,7 Mkr). Bolagets likvida medel vid balansdagen var 6,3 Mkr (13,8 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 7,0 Mkr (9,1 Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Bolagsstämma kommer hållas den 25 oktober 2000 då även Q1 rapport för 2000/2001 lämnas. Någon utdelning för räkenskapsåret kommer inte att föreslås. Årsredovisning för 1999/2000 finns tillgänglig på bolagets kontor den 1 september och börjar distribueras samma dag. Nyköping 2000-08-17 Torbjörn Johansson Verkställande direktör Denna kommuniké har granskats översiktligt av bolagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-290884 Fax: 0155-290884 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT01120/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT01120/bit0003.xls Tabell

Show as PDF