Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 1999-07-01 - 2000-03-31 (9 månader)

17:14 / 5 May 2000 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 1999-07-01 - 2000-03-31 (9 MÅNADER) * Nettoomsättningen ökade till 17,5 Mkr (2,9 Mkr). * Resultat exklusive effekt av syntetiska optioner -6,3Mkr (-9,3 Mkr). * Sterling beställer Zonal Drying systemet till B737-800 (Next Generation). * CTT Systems vann Flight International Aerospace Industry Award. * CTT Systems deltar i det Europeiska utvecklingsprojektet ASICA. * SR-Technics marknadsför Zonal Drying systemet. * Nyemission föreslås om 50 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna. ALLMÄNT Bolaget bildades 1991 för att exploatera en patenterad metod, Zonal Drying@, för att avfukta flygplan genom s.k. sorptionsavfuktare. Flygplan utsätts för extrema temperaturvariationer, vilka förorsakar omfattande vattenkondensering inne i flygplanet. Vatten lagras i flygplanets isolering och i fickor, vilket förorsakar korrosion, fukt och mögel, viktökning och ökad risk för elfel genom kortslutning och krypströmmar. Passagerare utsätts tidvis för droppar eller regn från taket. Genom att installera Zonal Drying@ systemet i flygplanen reduceras kondensationen och därmed dessa problem. Detta resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader för flygbolagen. Under 1999 har företaget expanderat verksamheten genom att starta utvecklingen av ett komplett fuktkontrollsystem vilket kommer att möjliggöra uppfuktning av luften i businessclass kabinen samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar kondensbildning. DELÅRETS VERKSAMHET Marknadsföringen har i huvudsak riktats mot europeiska och nordamerikanska flygbolag men kontakter har även knutits med ett antal asiatiska flygbolag. Våra kontakter med flygplanstillverkarna Boeing, Bombardier och Airbus har även intensifierats. Produktionen av Zonal Dryers har ökat och installationstakten av Zonal Drying system hos Swissair har varit imponerande. I övrigt har perioden kännetecknats av utvärderingarna av MD80, CRJ och A330 Zonal Drying systemen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I februari vann CTT Systems som första svenska företag Flight International Aerospace Industri Award i kategorien "Engineering". Priset delades ut i samband med den stora flygmässan i Singapore. Utmärkelsen har givet CTT Systems mycket positiv publicitet och uppmärksamhet. Under juli månad fick CTT sin hittills största order. Swissair beställde Zonal Drying systemet till samtliga MD11 plan, totalt 19 st. 13 system hade levererats till sista mars och de resterande 6 systemen kommer att levereras innan räkenskapsårets slut. I september enades CTT och SAS om att utveckla ett komplett fuktkontrollsystem ett sk. Moisture Management System. Systemet kommer att fukta upp business class kabinen till minimum 25% relativ luftfuktighet, samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar problem med kondensation i utrymmet mellan kabinen och flygplanets ytterskal. Luftbefuktaren i systemet skall arbeta efter principen evaporativ befuktning och utvecklas i samarbete med Munters. Systemet skall installeras i ett B767 flygplan i september år 2000 och utvärderas under en sex månaders period. Under april månad genomfördes de första proven med befuktaren vilka visade på mycket goda prestanda. I januari beställde danska Sterling European Airlines Zonal Drying systemet till ett Boeing B737-800 flygplan med option på att utrusta resterande 5 flygplan. Detta innebär att Sterling blir första kund sk. Launch Customer för denna flygplanstyp. B737-800 tillhör den nya generationen av medeldistansflygplan som Boeing för närvarande producerar med en takt om drygt 20 flygplan per månad. I slutet av mars avslutades utvärderingen av Zonal Drying systemet i MD80 flygplanen hos Austrian Airlines med en vattenmätning under överinseende av en representant från Boeing. Isoleringen var mycket torr vilket imponerade både på Austrian och Boeing. Beslut angående installation av ytterligare Zonal Drying system till Austrians MD80 flotta väntas under juni månad. Det första Zonal Drying systemet för B767 till KLM installerades i februari. Sammanlagt 10 system beräknas levereras detta räkenskapsår. LTUs utvärdering av Zonal Drying systemet till A330 flygplanet har förlängts till maj månad p.g.a. omdisponering av flygplan. Vid den avslutande fuktmätningen och inspektionen av systemet kommer representanter från Airbus att delta. LTU förväntas besluta om utnyttjande av optioner under juni månad. Lufthansa Citylines CRJ-flygplan utrustat med Zonal Drying systemet inspekterades den tredje maj. Under inspektionen konstaterade både Lufthansa Cityline och Bombardier att systemet fungerat bra. Denna speciella flygplanstyp kräver dock ytterligare anpassningar. Vi beräknar att systemet är leveransfärdigt i oktober. CTT Systems har startat produktionen av systemet för att kunna garantera Lufthansa Cityline leverans under år 2000. I januari tecknade CTT Systems och SR-Technics ett avtal om gemensam marknadsföring av Zonal Drying systemet. SR-Technics är ett av de ledande bolagen inom flygplansunderhåll och ser stora fördelar med nyttjandet av CTTs avfuktningssystem. Avtalet innebär att SR-Technics kommer att rekommendera främst sina partnerbolag och kunder inom flygplansunderhåll att installera Zonal Drying systemet. I mars månad startades det europeiska utvecklingsprojektet ASICA, för att höja luftkvaliteten i framtida passagerarflygplan. CTT Systems kommer att bidraga med expertis och system inom avsnittet befuktningssystem. Projektet, som för CTT Systems del kommer att genomföras i samarbete med Liebherr Aerospace Toulouse SA, är delvis finansierat av EU och beräknas löpa under tre år. PERSONAL CTT:s personal har under perioden ökat till 16 personer. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 491 Kkr i materiella anläggningstillgångar och med 87 Kkr i immateriella anläggningstillgångar tillsammans 578 Kkr (260 Kkr) FRAMTIDSUTSIKTER Den positiva utvecklingen för CTT Systems har fortsatt under första kvartalet 2000. * CTT Systems marknadsföring fick i och med utmärkelsen i Singapore ytterligare draghjälp. Juryns motivering med uttalandet om Zonal Drying systemets positiva inverkan på elfel i flygplanen hjälper i vår argumentering. Vi känner att speciellt i Europa men också i USA och Asien ökar intresset från flygbolagen att lösa problemet med kondensvatten. Eftersom även priset på flygplansbränsle verkar stabiliseras på en förhållandevis hög nivå förbättrar det möjligheten för flygbolagen att få korta återbetalningstider på en investering i Zonal Drying systemet. Detta i kombination med att vi nu har Zonal Drying system tillgängligt för ett flertal flygplanstyper gör oss mycket optimistiska vad gäller orderingång under resten av år 2000. * Intresset för CTT Systems hos världens tre största flygplanstillverkare Boeing, Airbus och Bombardier har stadigt ökat under verksamhetsåret. Alla tre tillverkarna deltar som observatörer i Zonal Drying systemets utvärdering på de olika flygplanstyperna. Boeing och Bombardier har, även fast vi ännu inte är leverantörer till dem, bjudit in oss att deltaga på kommande operatörs konferenser. Beställningarna från våra nuvarande kunder och intresset för Zonal Drying systemet från ytterligare ett antal stora flygbolag sätter press på tillverkarna att införa systemet som option på nya flygplan. Den här utvecklingen tyder på att vi nu är nära att få flygplanstillverkarna att börja rekommendera vårt system. * Vårt initiativ att utveckla fuktkontrollsystemet till långdistansflygplan har uppmärksammats av ett flertal flygbolag vilket bekräftar behovet av systemet. Ett ytterligare bevis på detta är utvecklingsprojektet ASICA, där ett av målen är att öka luftfuktigheten i kabinen. Samarbetet med SAS och Munters löper bra och de första proven i rigg har varit mycket positiva. Detta gör att intresset för systemet hos både Boeing och Airbus kommer att öka. Marknadsmässigt är vi övertygade om att fuktkontrollsystemet kommer att få ett snabbare genombrott än Zonal Drying systemet. Detta tack vare att vi nu har upparbetade kanaler in till flygbolagen som kan utnyttjas även för detta system. Den aktiva marknadsföringen av fuktkontrollssystemet kommer att starta i samband med flygmässan i Farnborough i juli. * Styrelsen bedömer att utvecklingen nu kräver ytterligare kapital för att möta beräknad expansion av verksamheten. Det nya befuktningssystemet har en stor potential och styrelsen vill därför öka möjligheterna att snart kunna leverera systemet till marknaden. Samtidigt går bolaget nu in i en förhandlingsfas med flygplanstillverkare samt stora nordamerikanska flygbolag. Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen en nyemission om 50 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna. Kallelse till extra bolagsstämma och villkor för emissionen kommer sändas ut i slutet av juni. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17,5 Mkr (2,9 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -9,9 Mkr (-9,4 Mkr). Resultatet exklusive effekt av syntetiska optioner uppgick till -6,3 Mkr (-9,3 Mkr). Orderboken uppgick per den 5 maj år 2000 till 10,0 Mkr (12,0 Mkr), inklusive optioner till 43,9 Mkr (15,5 Mkr) USD kurs 8,50 kr. Kassaflödet har under det tredje kvartalet varit positivt. Bolagets likvida medel vid rapporttillfället var 7,1 Mkr (18,6 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 7,0 Mkr (10,3 Mkr). Förlusten för innevarande räkenskapsår beräknas minskas väsentligt jämfört med föregående år. Detta med reservation för effekter av det syntetiska optionsprogrammet. RAPPORTTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké den 17 augusti. Nyköping 2000-05-05 Torbjörn Johansson Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-290884 Fax: 0155-290884 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01070/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01070/bit0003.xls Appendix

Show as PDF