Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Halvårsrapport 1999-07-01 - 1999-12-31 (6 månader)

13:03 / 4 February 2000 CTT Systems Press release

HALVÅRSRAPPORT 1999-07-01 - 1999-12-31 (6 MÅNADER) * Sterling beställer Zonal Drying systemet till B737-800 (Next Generation). * SR-Technics marknadsför Zonal Drying systemet. * CTT Systems nominerade som finalist för Flight Award. * CTT Systems utvecklar komplett fuktkontroll system för SAS långdistansflotta. * Swissair beställer Zonal Drying systemet till samtliga sina MD11 plan, totalt 19 st plan. * Nettomsättningen ökade till 8,9 Mkr (1,5 Mkr). * Resultat -4,3 Mkr (-5,9 Mkr). ALLMÄNT Bolaget bildades 1991 för att exploatera en patenterad metod, Zonal Drying@, för att avfukta flygplan genom s.k. absorptionsavfuktare. Flygplan utsätts för extrema temperaturvariationer, vilka förorsakar omfattande vattenkondensering inne i flygplanet. Vatten lagras i flygplanets isolering och i fickor, vilket förorsakar korrosion, fukt och mögel, viktökning och ökad risk för elfel genom kortslutning och krypströmmar. Passagerare utsätts tidvis för droppar eller regn från taket. Genom att installera Zonal Drying@ systemet i flygplanen reduceras kondensationen och därmed dessa problem. Detta resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader för flygbolagen. Under 1999 har företaget expanderat verksamheten genom att starta utvecklingen av ett komplett fuktkontrollsystem vilket kommer att möjliggöra uppfuktning av businessclass kabinen samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar kondensbildning. DELÅRETS VERKSAMHET Marknadsföringen har i huvudsak riktats mot europeiska och nordamerikanska flygbolag. Kontakter med en handfull nordamerikanska flygbolag har etablerats och ett antal projekt har initierats. Möten har också hållits med såväl Bombardier, tillverkaren av flygplanet Canadair Regional Jet (CRJ) som olika delar inom Boeing. Under perioden har produktionstakten ökat både vad gäller underhåll av Zonal Dryers och leverans av Zonal Drying system. Vid periodens slut var leveranstakten uppe i ett MD11 system i veckan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under juli månad fick CTT sin hittills största order. Swissair beställde Zonal Drying systemet till samtliga MD11 plan, totalt 19 st. Första systemet levererades redan i oktober och leveranserna kommer att vara avslutade i april månad. I september enades CTT och SAS om att installera ett komplett fuktkontrollsystem ett sk. Moisture Management System i ett av SAS Boeing 767 flygplan. Systemet kommer att fukta upp business class kabinen till minimum 25% relativ luftfuktighet, samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar problem med kondensation i utrymmet mellan kabinen och flygplanets ytterskal. Luftbefuktaren i systemet skall arbeta efter principen evaporativ befuktning och kommer att utvecklas i samarbete med Munters. Systemet skall installeras i september år 2000 och utvärderas under en sex månaders period. Efter rapportperiodens slut i januari beställde Danska Sterling European Airlines Zonal Drying systemet till ett Boeing B737-800 flygplan med option på att utrusta resterande 5 flygplan. Detta innebär att Sterling blir första kund sk. Launch Customer för denna flygplanstyp. B737-800 tillhör den nya generationen av medeldistansflygplan som Boeings för närvarande producerar med en takt om drygt 20 flygplan per månad. I november efter tre månaders drift av Zonal Drying systemet utfördes den första vattenmätningen av MD80 flygplanen hos Austrian Airlines. Isoleringen i båda flygplanen var torra vilket bekräftar CTTs uppfattning att det går snabbare att torka ut mindre flygplan. Utvärderingen hos Austrian Airline avslutas under mars månad med ytterligare en mätning. Det första Zonal Drying systemet för B767 till KLM levererades i november. Merparten av de totalt 12 systemen kommer att levereras detta räkenskapsår. CTTs första system till ett Airbusflygplan (A330) installerades hos Tyska LTU i November. Systemet certifierades av Tyska Luftfartsverket i början av januari och är sedan dess i drift. LTU utvärderar systemet under en tremånadersperiod innan beslut fattas om omvandling av optioner (5) till order. Det första Zonal Drying systemet till ett regionaljet flygplan installerades i ett Lufthansa Cityline flygplan i December. Flygplanstillverkaren Bombardier var närvarande under installationen och följer utvärderingen av systemet. Systemet certifierades av Tyska Luftfartsverket den 24 januari och är sedan dess i drift. Lufthansa Cityline förväntas fatta beslut om att omvandla sina köpoptioner (62 st) till order efter en två månaders utvärdering. I januari tecknade CTT Systems och SR-Technics ett avtal om gemensam marknadsföring av Zonal Drying systemet. SR-Technics är ett av de ledande bolagen inom flygplansunderhåll och ser stora fördelar med nyttjandet av CTTs avfuktningssystem. Avtalet innebär att SR-Technics kommer att rekommendera främst sina partnerbolag och kunder inom flygplansunderhåll att installera Zonal Drying systemet. Vidare är CTT Systems nominerade av Flight International som en av tre finalister till Aerospace Industri Award 2000 i kategorien "Engineering", som delas ut i samband med Singapore mässan i februari. Detta är en nominering som ger CTT Systems ytterligare publicitet och uppmärksamhet. PERSONAL CTT:s personal har under perioden ökat till 15 personer. Ytterligare en montör anställdes i januari. INVESTERINGAR Investeringarna under perioden uppgick till 427 Kkr (174 Kkr) vilket avser datorprogram och kontorsutrustning. För hela räkenskapsåret 1999/2000 kommer investeringarna att uppgå till ca 750 Kkr. FRAMTIDSUTSIKTER Den positiva utvecklingen för CTT Systems har fortsatt under slutet av 1999. 1. Vårt samarbete med SR-Technics har fördjupats genom vårt avtal om gemensam marknadsföring av Zonal Drying systemet. Avtalet med SR-Technics kommer att bli ett starkt säljstöd, eftersom de mycket trovärdigt kan peka på Zonal Drying systemets positiva effekter även på elfel och korrosion. Boeing har tagit del av utvärderingen av Zonal Drying systemet i KLMs MD11 flygplan och blivit imponerade av det positiva resultatet. Detta har resulterat i en från Boeings sida mer positiv attityd till Zonal Drying systemet. Vi får mer och mer gehör för den tekniska nyttan med Zonal Drying systemet. 2. Det första Zonal Drying system för ett regionaljetflygplan (Lufthansa Citylines CRJ) är installerat, certifierat och har tagits i drift. Flygplanstillverkaren Bombardier har medverkat vid integrationen av systemet i flygplanet och kommer att följa utvärderingen av systemet. Normalt sett utvärderar Bombardier ett nytt system under en 6 månadersperiod innan några beslut fattas. Detta betyder att förhandlingar om införande av Zonal Drying system som option eller standard i CRJ flygplanet bör kunna startas under sommaren år 2000. Vi närmar oss målet att Zonal Drying systemet installeras direkt av flygplanstillverkarna. 3. Utvecklingen av fuktkontrollsystemet löper enligt plan. Boeing är positiva till vårt initiativ att utveckla en luftbefuktare som förhållandevis enkelt kan installeras i befintliga flygplan och känner till flygbolagens intresse att förbättra fuktmiljön för besättningar, första och affärsklass passagerare. I och med att SAS innan jul beställde nya långdistansflygplan (Airbus A330/340) kommer vi också att starta utvecklingen av fuktkontrollsystemet till Airbus flygplanet. CTTs fuktkontrollsystem kommer att bli idealiskt för A340 flygplanet som flyger extremt långa sträckor. För detta utvecklingsarbete har vi fördelen att det första A330 Zonal Drying systemet i januari togs i drift hos LTU. Fuktkontrollsystemet utvecklas för både Boeing och Airbus flygplan. 4. CTT har nu etablerat lovande kontakter med en handfull nordamerikanska flygbolag. Inför mässan i Singapore i slutet av februari ökar vi också aktiviteterna mot den asiatiska marknaden. Vår nominering som finalist till Flight Awarden garanterar att vi får en mycket bra publicitet under mässan. Vår marknadsföring utanför Europa börjar ta fart. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8,9 Mkr (1,5 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -4,3 Mkr (-5,9 Mkr). Orderboken uppgick per den 4 februari år 2000 till 17,9 Mkr (6,9 Mkr), inklusive optioner till 51,0 Mkr (10,3 Mkr) USD kurs 8,30 kr. Bolagets likvida medel vid rapporttillfället var 7,0 Mkr (3,5 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 7,4 Mkr (10,0 Mkr). Förlusten för innevarande räkenskapsår beräknas minskas väsentligt jämfört med föregående år. RAPPORTTILLFÄLLEN Den 5 maj Q3 rapport och den 17 augusti bokslutskommunike´. Nyköping 2000-02-04 Torbjörn Johansson Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Nyköping 2000-02-04 Håkan Andreasson Göran Jonsson Auktoriserad revisor Godkänd revisor För mer information kontakta VD Torbjörn Johansson CTT Systems AB Box 1042 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00390/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00390/bit0003.xls Tabeller

Show as PDF