Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2000-07-01 - 2000-09-30

16:32 / 25 October 2000 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 2000-07-01 - 2000-09-30 * Lufthansa Technik beställer komplett fuktkontrollsystem för 10 st Boeing Business Jet. * Hapag-Lloyd beställer utvärdering av Zonal Drying Systemet till B737- 800 * Resultat exklusive effekt av syntetiska optioner -3,4 Mkr (-2,0 Mkr). * Nyemission om 51 Mkr genomförd. ALLMÄNT CTT Systems AB (publ.) org nr 556430-7741 som är noterat på OM Stockholmsbörsen AB O-lista bildades 1991 för att exploatera en patenterad metod, Zonal Drying System, för avfuktning av flygplan. Flygplan utsätts för extrema temperaturvariationer vilka förorsakar omfattande vattenkondensering inne i flygplanet. Vatten lagras i flygplanets isolering och i fickor, vilket förorsakar korrosion, fukt och mögel, viktökning och ökad risk för elfel genom kortslutning och krypströmmar. Passagerare utsätts tidvis för droppar eller regn från taket. Genom att installera Zonal Drying systemet i flygplanen reduceras kondensationen och därmed dessa problem. Detta resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader för flygbolagen. Under 1999 har företaget expanderat verksamheten genom att starta utvecklingen av ett komplett fuktkontrollsystem, ett Zonal Comfort system, vilket kommer att möjliggöra uppfuktning av luften i businessclass kabinen samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar kondensbildning. DELÅRETS VERKSAMHET Verksamheten har i huvudsak varit inriktad mot marknadsföring och försäljning av Zonal Drying systemet och Zonal Comfort system samt anpassning av systemen till nya flygplanstyper. Kontakterna med flygplanstillverkarna har intensifierats. Kundbearbetningen har koncentrerats till europeiska och nordamerikanska flygbolag. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I slutet av september månad beställde Lufthansa Technik ett komplett fuktkontrollsystem, Zonal Comfort system, till 10 stycken Boeing Business Jet. Överenskommelsen innehåller även en option på ytterligare 20 system i händelse av att Lufthansa Techniks kund Boeing NetJet omvandlar sina optioner till ytterligare order. Första systemet skall levereras i januari 2001 och leveranserna beräknas slutförda innan år 2002 slut. Zonal Drying systemet i Lufthansa Citylines CRJ-flygplan modifierades i slutet av september. Utvärderingsprovet av denna modifiering avslutas i början av december varefter beslut om installation i Lufthansa Citylines flotta av CRJ-flygplan fattas. I oktober månad tecknade det Tyska charterbolaget Hapag-Loyd ett "Letter of Intent" avseende utvärdering av Zonal Drying System i ett Boeing B737- 800 flygplan. Hapag-Loyd har även en option att, efter genomförd utvärdering, utrusta ytterligare 24 st Boeing B737-800 flygplan med systemet. Installationen av det första systemet är planerat till februari 2001. Austrian Airline har meddelat att man ej kommer att utnyttja sin option att köpa Zonal Drying systemet för ytterligare MD80 flygplan, eftersom man avvecklar denna flygplanstyp. Austrian Airline är dock mycket nöjda med Zonal Drying systemets funktion i MD80 flygplanen och överväger nu att införa Zonal Drying systemet i andra delar av sin flygplansflotta. Den under september genomförda nyemissionen blev fulltecknad och tillförde bolaget 51 Mkr före emissionskostnader. Emissionen som skedde med företräde för nuvarande aktieägare blev väl emottagen av analytiker och fondkommissionärer. Fr o m den 23 oktober handlas de nya aktierna som ordinarie aktier. PERSONAL CTT:s personal har under verksamhetsåret ökat till 19 personer. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 0,7 Mkr i materiella anläggningstillgångar och med 0,2 Mkr i immateriella anläggningstillgångar tillsammans 0,9 Mkr (0,2) FRAMTIDSUTSIKTER CTT kommer allt närmare första avtal med världens tre största flygplanstillverkare. Långt gående diskussioner förs med Boeing Airplane Services, BAS, hur vi gemensamt skall bearbeta eftermarknaden både avseende Zonal Drying system och Zonal Comfort system. Dessa diskussioner berör frågor från certifiering till marknadsföring. Det är troligt att CTT och BAS kommer att enas om en strategi innan slutet av år 2000. Vi är av uppfattningen att ett samarbete med BAS är den bästa möjligheten att få våra system införda som option på Boeings flygplan. Vi gör motsvarande framsteg även hos Airbus. Allt talar för att Zonal Drying system kommer att bli en option på framtida långdistansflygplan. I samarbetet med Airbus får vi mycket bra stöd av SAS som driver på utvecklingen av befuktning för passagerarkabinen. Anpassningen av Zonal Drying systemet i Lufthansa Citylines CRJ flygplan är nu installerat och vi räknar med att utvärderingen skall avslutas i början av december. Därefter förväntas Lufthansa Cityline utnyttja sin option att beställa systemet till hela sin CRJ-flotta. I samband med detta kommer konkreta förhandlingar med Bombardier om införandet av systemet som option i CRJ programmet att startas. Ordern från Lufthansa Technik på Zonal Comfort systemet till Boeing Business Jet flygplanet visar dels på Lufthansas förtroende till CTT, dels på marknadspotentialen i Zonal Comfort systemet. Vi är övertygade om orderns strategiska betydelse i segmentet affärsflygplan och vidare tror vi att den kommer att ytterligare öka intresset för systemet i första och business klass i långdistansflygplan. Zonal Comfort systemet har marknadsmässigt fått en fantastisk start. Totalt sett ser framtiden mycket ljus ut. Vårt långsiktiga mål att kunna göra affärer med flygplanstillverkarna kommer att uppnås, vilket på medellång sikt kommer att ge en stabilt ökande försäljning. På kort sikt är CTT inne i en omsättningssvacka. Största skälet till detta är att utvärderingen av CRJ systemet försenades. Vi räknar dock med att omsättningsökningen kommer att ta fart igen under första halvåret 2001. Finansiellt är CTT starkt efter den nyligen genomförda nyemissionen, vilket gör att den tillfälliga omsättningssvackan inte får några konsekvenser på den fortsatta expansionen. Ett bevis på CTT:s styrka är orderbokens tillväxt. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,7 Mkr (3,8 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -4,4 Mkr (-1,7 Mkr). Resultatet exklusive effekt av syntetiska optioner uppgick till -3,4 Mkr (-2,0 Mkr). Orderboken uppgick per den 25 oktober år 2000 till 17,9 Mkr (21,5 Mkr), inklusive optioner till 83,4 Mkr (52,6 Mkr) USD-kurs 9,50. Austrian Airlines optioner för MD80 flygplanen har strukits ur orderboken. Bolagets likvida medel var på balansdagen 53,7 Mkr (10,8 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 7,0 Mkr (8,8Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Ordinarie bolagsstämma kommer hållas den 25 oktober 2000. Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte. Halvårsrapport kommer att lämnas den 7 februari och delårsrapport Q3 den 7 maj. Nyköping 2000-10-25 Torbjörn Johansson Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01160/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01160/bit0003.xls Tabeller

Show as PDF