Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Kommuniké från BTS Group AB:s extra bolagsstämma

15:00 / 8 July 2022 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 8 juli 2022


Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande och inrättande av personaloptionsprogram 2022/2027 samt säkringsåtgärder härför. Programmet, som säkerställs med teckningsoptioner utgivna utan vederlag till det helägda dotterbolaget BTS Sverige AB, omfattar högst 495 000 personaloptioner. Personaloptionerna är av två serier och har intjänandeperioder på tre år (serie 2022/2025) respektive fem år (serie 2022/2027), som kräver bibehållen anställning inom koncernen, och först härefter kan optionerna utnyttjas.

En personaloption, oavsett serie, berättigar till förvärv av en aktie av serie B i BTS. Lösenpriset för varje personaloption av serie 2022/2025 ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i BTS på Nasdaq Stockholm respektive 140 procent för personaloptioner av serie 2022/2027, i båda fallen beräknat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för BTS-aktien på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar före tilldelningsdagen, som beräknas infalla före utgången av september månad 2022.

Teckning av nya BTS-aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde och ska ske under perioden 1 september 2022 - 31 mars 2026 respektive 1 september 2022 - 31 mars 2028. Villkoren för personaloptionerna motsvarar i övrigt i allt väsentligt villkoren för de teckningsoptioner som säkerställer personaloptionerna. Optionsprogrammet medför en utspädning om högst cirka 2,6 procent av aktiekapitalet och cirka 1,8 procent av röstetalet för samtliga aktier.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.bts.com, senast måndagen den 18 juli 2022.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/