Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group föreslår en utdelning om 3,60 SEK per aktie

20:45 / 10 November 2020 BTS Group Press release

Stockholm, 10 november 2020

Styrelsen för BTS Group AB föreslår en utdelning om 3,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2019. Förslaget kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 11 december 2020.

Den 14 april 2020 meddelade styrelsen, mot bakgrund av den rådande osäkerhet som den globala spridningen av coronaviruset orsakat, sitt beslut att dra tillbaka det ursprungliga utdelningsförslaget till årsstämman om 4,20 SEK per aktie. Styrelsen meddelade också sin ambition att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning avseende räkenskapsåret 2019 om förutsättningarna medgav det. Vid årsstämman den 14 maj 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna.

Från och med det tredje kvartalet har marknadsläget för BTS förbättrats och denna utveckling fortsätter till dags dato. BTS uppnådde ett positivt resultat under det svåra andra kvartalet och resultatet har ökat från det andra till det tredje kvartalet. Företaget har en fortsatt mycket god finansiell styrka och likviditet. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning om 3,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2019, det vill säga oförändrat jämfört med 2018. Bolaget har inte utnyttjat det svenska statliga permitteringsstödet.

Under rådande omständigheter kommer stämman hållas i ett format med förhandsröstning, enligt av riksdagen förordnad temporär lagstiftning, där röster skickas till företaget före stämman. Kallelsen kommer att publiceras separat.

Styrelsen
BTS Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Wallin, IR-chef 0708-78 80 19
För mer information om BTS, besök www.bts.com

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 20.45 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/