Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast meddelar finansiella mål och långfristiga tillväxtutsikter

08:00 / 18 September 2023 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

  • Fortsatt tvåsiffrig årlig tillväxt (CAGR) fram till och bortom 2030
  • Mål att förbättra bruttomarginalen utöver nuvarande nivå på 70 %
  • Mål att förbättra rörelsemarginalen från 30 % till över 40 %
  • Förlänga sviten om ökad utdelning från nuvarande 13 år till 25 år
  • Öka kumulativa CO2-besparingar från 50 till 100 miljoner ton inom fem år

[Stockholm, 18 september 2023] – I september är dettjugo år sedan den första motorn med SinterCast-teknologin började tillverkas i stora volymer. Med en framgångsrik produktion av fler än tio miljoner bränsleeffektiva motorer och med mer än 50 miljoner ton i CO2-besparingar, presenterar SinterCast idag sina kortsiktiga finansiella mål och de långfristiga utsikterna för tillväxt

Fortsatt Tillväxt: Med en historisk årlig tillväxttakt på 11 % de senaste tio åren förutspår SinterCast en fortsatt tvåsiffrig årlig tillväxt (CAGR) av sin serieproduktion och sina intäkter fram till och bortom 2030. Mer än 95 % av den nuvarande produktionen hos SinterCast kommer från tunga fordon, pickuper och entreprenadmaskiner. Inom dessa användningsområden kommer man fortsätta att främst förlita sig på förbränningsmotorn, och möjligheterna för SinterCast-CGI kommer att öka i takt med att globala krav på prestanda, bränsleeffektivitet och minskade CO2-utsläpp skärps. SinterCast förutspår en fortsatt tillväxt med hög volymserieproduktion långt efter 2035 på de nuvarande marknaderna i väst och ytterligare tillväxtmöjligheter i utvecklingsländerna.

Återkommande Intäkter: Affärsmodellen för SinterCast bygger på återkommande intäkter från en licensavgift som tillämpas på varje gjutgods levererat av kunden. SinterCast erhåller också återkommande intäkter från försäljningen av skräddarsydda förbrukningsvaror för provtagning och licensavgifter för mjukvara. Återkommande intäkter från serieproduktion står för mer än 90 % av intäkterna, medan den återstående delen kommer från nya installationer, uppgraderingar och ingenjörstjänster. Bruttomarginalerna ligger stadigt över 70 %, och SinterCast har ambitionen att kontinuerligt förbättra bruttomarginaler.

Marginalförbättring: Som en mjukvaru- och tjänsteleverantör, utan egen tillverkning, är SinterCast-verksamheten mycket skalbar. Historiska rörelsemarginaler har varit runt 30 %, beroende på OPEX-investeringar i framtida tillväxt och FoU. Genom att dra nytta av den mogna teknologin förutser SinterCast minskningar av driftskostnaderna parallellt med den fortsatta tvåsiffriga tillväxten av serieproduktion och intäkter. Målsättningen är att minska rörelsekostnaderna med cirka 5 % under 2024. Justerat för inflation förväntas den årliga kostnadsnivån vid slutet av den nuvarande femåriga planeringshorisonten vara lägre än 2023. SinterCast har som mål att öka rörelsemarginalen från nuvarande nivå på cirka 30 % till mer än 40 % inom den femåriga planeringshorisonten. SinterCast kommer kontinuerligt att vara bland de mest lönsamma företagen på Stockholmsbörsen.

Fokus på Utdelning: Sedan den första utdelningen godkändes för räkenskapsåret 2010 har SinterCast levererat tretton på varandra följande år med ökande utdelning. Direktavkastningen år 2023 var över 5 %. Totalt har SinterCast betalat ut 282,4 miljoner SEK i utdelning, vilket motsvarar 111 % av det operativa resultatet under samma period.
Med sin starka balansräkning vidhåller SinterCast sin starka utdelningsstrategi och har målet att uppnå status som "utdelningsaristokrat" genom att leverera tjugofem på varandra följande år med ökande utdelning till sina aktieägare

Klimatbidrag: Fordon som tillverkas med motorkomponenter från SinterCast kan verka vid högre tryck och temperatur, vilket resulterar i förbättrad prestanda, bättre bränsleeffektivitet och minskade CO2-utsläpp. Dessa fordon bidrar till årliga minskade CO2-utsläpp under hela fordonets livslängd och därigenom ackumuleras det samlade CO2-bidraget årligen. Vid nuvarande produktionsnivå bidrar SinterCast till minskningen av mer än tio miljoner ton CO2 per år. Satt i perspektiv, genererade hela den svenska transportsektorn cirka 14 miljoner ton CO2 under 2022. Medan samhället utvecklar nya teknologier som erbjuder potential för framtida minskade CO2-utsläpp har SinterCast gjort meningsfulla bidrag i tjugo år. SinterCast siktar på att öka sitt samlade CO2-bidrag från den nuvarande nivån på 50 miljoner ton till 100 miljoner ton innan slutet av den nuvarande, femåriga planeringshorisonten.

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 08:00 CET

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/