Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2023

17:00 / 16 May 2023 SinterCast Press release

[Stockholm, 16 maj 2023] – Årsstämman för SinterCast Aktiebolag hölls den 16 maj 2023. Under årsstämman presenterade Dr Steve Dawson, vd och koncernchef, en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav sin syn på den möjliga marknadsutvecklingen. Dr Dawson uttryckte förtroende för långsiktig tvåsiffrig tillväxt av serieproduktionen och återupprepade målet om att nå milstolparna fyra, respektive fem miljoner motorekvivalenter. Då serieproduktionen till mer än 90% fokuseras mot tunga fordon, stora pickuper och industriell kraft, lyfte han också fram möjligheten att nå sju miljoner motor ekvivalenter, samt bolagets tillit till marknadens långsiktiga hållbarhet. Dr Dawson påannonserade även ett tänkt evenemang för aktieägare på bolagets tekniska center i Katrineholm den 21 september 2023. Det inspelade framförandet kommer att finnas tillgänglig på SinterCast hemsida senast den 19 maj.

Fastställelse av balans- och resultaträkningarna samt beslut om utdelning
Stämman fastställde de i årsredovisningen för 2022 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade om utdelning om 5,50 kronor per aktie (totalt 38 995 731,50 SEK) för räkenskapsåret 2022, varav 5,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,50 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,75 kronor per aktie med avstämningsdag den 19 maj 2023 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 10 november 2023 för den andra utbetalningen.

Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stämman omvalde Robert Dover, Jun Arimoto, Steve Gill och Steve Dawson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Dover valdes till styrelsens ordförande. Stämman valde Anna-Maria Heidmark Green till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anna-Maria Heidmark Greens biografi återfinns på bolagets hemsida under ”General Meetings (AGM/EGM)” i sektionen ”Investor”. Jan Åke Jonsson, styrelseordförande sedan 2019 och Åsa Källenius, styrelseledamot sedan 2020 avböjde omval och tackades för sitt arbete och sina bidrag. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Eriksson är utsedd till huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman fastställde att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 430 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda styrelseledamötererna. Separat ersättning för utskottsarbete ska ej utgå till en styrelseledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens förfarande för utnämnande av valberedningens ledamöter
Stämman beslutade att godkänna instruktionerna för valberedningen, inklusive ett förfarande för utnämnande av valberedningens ledamöter. Fullständig information om instruktioner för valberedningen återfinns på bolagets hemsida under ”Nomination Committee” i sektionen ”Investor”.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,

  • besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
  • besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, exempelvis i samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller kvittning. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt ska ske till ett, av styrelsen beräknat, marknadsmässigt pris.

Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag eller verksamhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att godkänna den föreslagna ändringen av bolagsordningen

Föregående lydelse § 6 ”Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter.”

Ny lydelse § 6 ”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.”

På uppdrag av styrelsen:
Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/