Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat juli-sepember 2023

08:00 / 8 November 2023 SinterCast Press release

Rekordproduktion i augusti och september ger goda utsikter för stark finish 2023
   
Tredje kvartalet 2023
· Periodens omsättning: 40,3 MSEK (29,8 MSEK), upp 35 % jämfört med föregående år. Återkommande intäkter från motorekvivalenter ökade med 37 % till 37,3 MSEK (29,2 MSEK)
· Rörelseresultat: 14,3 MSEK (11,1 MSEK), upp 29 % med en rörelsemarginal på 35,5 % efter icke återkommande kostnader på 2,4 MSEK
· Resultat per aktie: 2,00 SEK per aktie (1,55 SEK per aktie), upp 29 %
· Kassaflöde från verksamheten: 12,2 MSEK (10,7 MSEK), upp 14 %
· Rekord på 4,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt under september
· Rekordproduktion på 4,2 miljoner motorekvivalenter i årstakt under tredje kvartalet ger tio kvartal i följd med produktionsökning, jämfört med samma kvartal i tidigare perioder
 
Niomånadersperioden 2023
· Periodens omsättning: 98,5 MSEK (85,8 MSEK), upp 15 % jämfört med föregående år, gynnad av en ökad produktion om 7,5 % jämfört med föregående år, stark försäljning av förbrukningsvaror och gynnsamma växlingskurser
· Rörelseresultat: 27,1 MSEK (22,6 MSEK), upp 20 %
· Resultat per aktie: 3,76 SEK per aktie (3,57 SEK per aktie), upp 5 %
· Kassaflöde från verksamheten: 34,7 MSEK (13,3 MSEK), upp 161 % som följd av förbättrade betalningsvillkor hos en större kund
· Utdelning: Den andra utdelningen om 2,75 SEK per aktie betalas den 15 november med avstämningsdag den 10 november
· Installationsbas: 56 (57) installationer, varav 25 (25) helautomatiska system, 24 (25) minisystem och sju (sju) spårbarhetssystem) i 13 (13) länder

Vd:s kommentarer

Stark produktion, goda utsikter
Sett till vår resa under de senaste trettio åren framträder tredje kvartalet som en höjdpunkt. Efter att ha firat vår prestation att ha uppnått milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter i juni, började tredje kvartalet starkt med högsta juli någonsin. Fortsatt momentum gav efterföljande månatliga rekord på 4,3 miljoner motorekvivalenter, uppräknat till årstakt, i augusti och 4,5 miljoner i september. Slutligen avslutades produktionen för tredje kvartalet på 4,2 miljoner motorekvivalenter i årstakt, vilket innebar ett nytt kvartalsrekord, en tillväxt på 17 % jämfört med föregående år och innebär tio kvartal i följd med tillväxt jämfört med motsvarande kvartal i tidigare perioder.
 
Den senare tidens höga produktion förstärker också helårsutsikterna. Vid tredje kvartalets slut är årsproduktionen upp med 7,5 % jämfört med föregående år. Med två månader kvar av året ger den nuvarande produktionen möjlighet till att ännu en gång presentera ett år med tvåsiffrig tillväxt i serieproduktionen.
 
Leveranserna av förbrukningsmaterial var också starka under det tredje kvartalet, upp 40 % jämfört med samma kvartal föregående år. Inledningsvis var försäljningen av förbrukningsvaror jämfört med föregående år ned med 32 % i slutet av första kvartalet, då viktiga kunder minskade sina lager som följd av post-Covid-normalisering av försörjningskedjor. Dock har den senaste tidens starka efterfrågan dragit upp volymen för niomånadersperioden med 2 % jämfört med 2022. Totalt har 145 600 provtagningskoppar levererats hittills i år, varav 63 000 enheter redovisades under tredje kvartalet.
 
Ökningen av serieproduktion och försäljning av förbrukningsvaror, kombinerat med fördelaktiga valutakurser, resulterade tillsammans i en ökning av kvartalets omsättning med 35 % jämfört med föregående år och en ökning av omsättningen med 15 % för niomånadersperioden. Den starka tillväxten inom serieproduktionen och försäljning av förbrukningsvaror ledde också till en ökning av återkommande intäkter under kvartalet med 27 % jämfört med föregående år, till 37,3 miljoner SEK. Ökningen av återkommande intäkter, tillsammans med en stabil bruttomarginal på 76,5 % för kvartalet, illustrerar stabiliteten i vår verksamhet med ökande volym och stadigt ökande vinster. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 35,5 %, långt över vårt nuvarande mål på 30 %, och markerar en väg mot vårt långsiktiga mål på 40 %.

Produktionen var på alla sätt stark under september, med ökad volym för Traton-gruppens nya lastbilsmotor och med utebliven påverkan från den UAW-strejk mot fordonstillverkarna Detroit 3 (Ford, GM and Stellantis) som började i Nordamerika den 14 september.
 
I början av strejken hade SinterCast en exponering genom motorprogrammen i stora volymer, tre hos Ford och ett hos Stellantis. Strejken hos Ford löstes den 26 oktober, utan volympåverkan för SinterCast. Strejken mot Stellantis löstes den 28 oktober, även den utan volympåverkan för SinterCast. De förhandlade villkoren både på Ford och Stellantis håller för närvarande på att röstas om av UAW-medlemmarna. Resultatet av ratificeringsomröstningarna förväntas vara känt i mitten av november. Strejkerna på Ford och Stellantis fokuserade på monteringsfabriker för fordon medan motortillverkningen i SinterCast-CGI, sker i separata anläggningar som inte påverkades av strejken.

Under kvartalet intensifierades interna aktiviteter för att stärka leveransförmågan för att stödja den framtida marknadstillväxten. Aktiviteterna innefattar; beställning av produktionsverktyg för tillverkning av vår patenterade provtagningskopp; nya produktionsverktyg hos den enda leverantören i Sverige med 24 år av kontinuerlig produktion samt etablering av en ytterligare leverantör för provtagningskoppar i Slovakien. Hittills uppgår investeringarna för dessa proaktiva aktiviteter till cirka SEK 3,7 miljoner, varav SEK 1,7 miljoner härrör sig till tredje kvartalet. Dessa utvecklingsprojekt förväntas vara avslutade innan årets slut och säkerställer långsiktig leveranssäkerhet. 
 
Uppgång av installationsaktiviteter
Installationen av System 4000 vid Dongfeng Auto-gjuteriet i Kina för CGI-produktion har utförts under september och genererade 2,5 MSEK i installationsintäkter, vilket ökade installationsintäkterna för året till 3,9 MSEK. Som ett nyetablerat gjuteri gjordes installationen under byggfasen, och den slutliga idrifttagningen och utbildningen kommer att slutföras under början av 2024 när gjuteriet tas i bruk. Installationsmöjligheterna inkluderar även en pågående utökad test av ett mini-system för CGI inom den industriella kraftsektorn som kan att leda till en försäljning av systemet innan årets slut. Trots lägre än normala installationsintäkter under 2022 och 2023 förväntas de nuvarande möjligheterna möjliggöra att genomsnittliga installationsintäkter under perioden 2024 till 2025, återgår till den historiska nivån på ungefär 8 MSEK per år.
 
Klimatbidrag
Volymen under det tredje kvartalet motsvarar produktion av cirka 300 000 fordon, varav fler än 95 % är tunga fordon, pickuper och entreprenadmaskiner. Under hela sin användningstid kommer dessa bränsleeffektiva fordon att bidra till en kumulativ besparing av över tre miljoner ton CO2. Med det tredje kvartalet bedömer SinterCast att sitt totala bidrag till CO2-besparingar för 2023 kommer att uppgå till mer än nio miljoner ton. Detta kommer att öka våra kumulativa besparingar till ungefär 59 miljoner ton, vilket tar oss ännu ett steg närmare vårt femårs mål att spara 100 miljoner ton koldioxid. Satt i perspektiv rapporterade Tesla en kombinerad CO2-besparing från sin globala fordonsflotta, energilagringssystem och solpaneler på 13,4 miljoner ton under 2022.

Successionsplan meddelad
Den 20 september annonserade SinterCast rekryteringen av Dr. Vítor Anjos. Dr Anjos, en portugisisk medborgare född 1982, som har betydande erfarenhet inom den internationella gjuteri- och fordonsindustrin och är specialist inom företagets kärnverksamhet; processtyrning av gjutjärn. Han kommer att börja den 1 januari 2024 som Operations Director och som del av den verkställande ledningen. Tillsättningen skapar en intern möjlighet för successionen av nuvarande vd och koncernchef, planerad till Årsstämman 2026.

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/