Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast inleder återköpsprogram av egna aktier

09:55 / 21 November 2023 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

[Stockholm, 21 november 2023] – SinterCast AB (publ) styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier om högst fem (5) miljoner SEK. Syftet med återköpsprogrammet är att optimera Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa värde för Bolagets aktieägare. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor. Återköp av egna aktier ska ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024, samt i enlighet med följande villkor:

  • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
  • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
  • Förvärv av egna aktier om högst fem (5) miljoner SEK.
  • Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

SinterCast äger för närvarande inga egna aktier. Bemyndigandet som beslutades om vid årsstämma den 16 maj 2023 återfinns i sin helhet på SinterCast hemsida: https://www.sintercast.com/investor/financial-reports/press-releases/

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 56 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com
SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/