Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april - juni 2021

08:00 / 18 August 2021 SinterCast Press release

Serieproduktionen tillbaka på samma nivå som innan Covid - Positiva tillväxtutsikter

Andra kvartalet 2021
· Periodens omsättning: 28,2 MSEK (18,7 MSEK)
· Rörelseresultat: 7,2 MSEK (0,9 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,6 SEK per aktie (0,4 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 8,7 MSEK (11,9 MSEK)
· Rekord i antal levererade mätkoppar
· Ny installation för produktutveckling i Asien
· Halvledarbrist påverkar nuvarande produktion; bidrar till uppdämd efterfrågan
 
Första halvåret 2021
· Periodens omsättning: 52,5 MSEK (43,3 MSEK)
· Rörelseresultat: 15,7 MSEK (8,7 MSEK)
· Resultat per aktie: 2,6 SEK per aktie (1,3 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 15,4 MSEK (21,0 MSEK)
· Installationsbas: 55 installationer i 14 länder (25 [26] helautomatiska system, 24 [26] mini-system och sex [fem] spårbarhetssystem)

Serieproduktion*
Serieproduktionen för andra kvartalet återhämtade sig till 3,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, dubbla volymen gentemot föregående år och motsvarande 97 % av helårsvolymen före Covid på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

Vd:s kommentarer
 
Positiva utsikter
Serieproduktionen ökade under kvartalet från 3,1 miljoner motorekvivalenter i april uppräknat till årstakt, till 3,2 miljoner i maj och 3,3 miljoner i juni, vilket innebär fyra månader i rad över milstolpen tre miljoner motorekvivalenter. Serieproduktionen för det andra kvartalet uppgick till 3,2 miljoner motorekvivalenter, exakt dubbla volymen mot andra kvartalet 2020 där 1,6 miljoner noterades som den lägsta nivån under Covid, vilket nästintill tangerar helårsproduktionen innan Covid på 3,3 miljoner motorekvivalenter.
 
Andra kvartalet gav även rekord i antal levererade mätkoppar. Totalt levererades 73 600 mätkoppar, vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med föregående kvartalsrekord från 2018. Även om ökningen speglar de positiva utsikterna för serieproduktionen är en del av ökningen utan tvekan relaterad till osäkerheten i globala leveranskedjor, där gjuterier ökar sina säkerhetslager. Andra kvartalets ökningar i levererade mätkoppar och serieproduktionsvolym motverkades delvis av lägre installationsintäkter, jämfört med föregående år, och en dollarkursminskning på 13 %, vilket slutligen resulterade i intäkter på 28,2 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 51 % jämfört med samma period föregående år.
 
Utmaningarna gällande leverans av halvledare har orsakat stopp i fordonsproduktionen i några av våra viktigaste högvolymsprogram och kommer fortsätta påverka volymerna under andra halvåret. På vår största slutanvändarmarknad i Nordamerika har bristen på halvledare lett till de lägsta fordonslagren någonsin och en stark efterfrågan på nya fordon. I slutändan utgör den uppdämda efterfrågan och behovet av att återuppbygga fordonslagernivåer grunden för starka och hållbara produktionsutsikter som förväntas driva efterfrågan in i 2023. Produktionsutsikterna främjas också av den pågående produktionsstarten av motorer för tunga fordon hos FAW i Kina och hos Scania i Sverige, med de första bidragen under andra halvåret följt av stark tillväxt under 2022 och 2023. 
 
Positiva installationsutsikter för andra halvåret
Påverkade av reserestriktioner har en stor del av installationsaktiviteterna 2021 skjutits upp till andra halvåret. Installationsintäkterna för första halvåret uppgick till 1,7 miljoner kronor, främst från reservdelar. Andra halvan av 2021 ser ut att bli hektisk, med en installation av Mini-System 4000 för produktutveckling på ett ej namngivet gjuteri för industriell kraft i Asien; en System 4000-installation i Impro-gjuteriet i Mexiko; en Ladle Tracker-installation i Hyundai-gjuteriet i Korea; och det slutliga uppstartsstödet vid FAW i Kina och Scania i Sverige. Till årsskiftet förväntas dessa aktiviteter tillsammans lyfta installationsintäkterna mot det historiska helårsgenomsnittet. Parallellt med de ökade installationsaktiviteterna återlämnades, efter avslutat utvecklingsprogram, ett Mini-System 3000 till SinterCast, vilken såldes till en ej namngiven asiatisk klient 2012 för produktutveckling. Återlämnandet kommer inte att ge någon resultatpåverkan eller inverka på serieproduktionsutsikterna.
 
Diskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och installationer av spårbarhetssystem. Utöver dessa aktuella installationsmöjligheter undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla andra unika teknologier – inom och utanför ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin, och för att bredda produktportfölj och produktionsbas.

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 08:00 CET. 
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/