Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2021

15:00 / 18 May 2021 SinterCast Press release

[Stockholm, 18 maj 2021] – SinterCast Aktiebolags årsstämma hölls den 18 maj 2021. Med hänsyn till COVID-19 och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysisk närvaro. Den 13 maj 2021 publicerades en förinspelad VD-presentation på SinterCast hemsida.

Fastställelse av balans- och resultaträkningarna samt beslut om utdelning
Stämman fastställde de i årsredovisningen för 2020 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade om utdelning om 4,00 kronor per aktie (totalt 28 360 532 kronor) för räkenskapsåret 2020, varav 4,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,00 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 20 maj 2021 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 19 november 2021 för den andra utbetalningen.

Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stämman omvalde Jun Arimoto, Robert Dover, Jan Åke Jonsson, Steve Dawson, Åsa Källenius och Steve Gill till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Åke Jonsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman fastställde att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 410 000 kronor till styrelseordföranden och 190 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen
Stämman omvalde Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler, Aage Figenschou, Carina Andersson och Victoria Skoglund som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria Skoglund omvaldes till valberedningens ordförande. Vidare antog stämman instruktioner för valberedningen.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,

  • besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
  • besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, exempelvis i samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller kvittning. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt ska ske till ett, av styrelsen beräknat, marknadsmässigt pris.

Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag eller verksamhet.

Ändringar av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen innefattande bl.a. förändringar med anledning av ändringar i aktiebolagslagen. Vidare lades ett nytt stycke till som ger styrelsen möjlighet att besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

På uppdrag av styrelsen:
Dr Steve Dawson
VD
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 56 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/