Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Kallelse till årsstämma i SinterCast Aktiebolag

08:00 / 14 April 2021 SinterCast Press release

Aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, org. nr. 556233-6494 (”SinterCast”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
Med hänsyn till COVID-19 och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna får möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
SinterCast välkomnar alla aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt instruktionerna nedan. Information om de vid stämman fattade besluten kommer att publiceras tisdagen den 18 maj 2021 så snart resultatet av omröstningen slutligen sammanställts.
Rätt att delta och rösta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021, och
  • dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast måndagen den 17 maj 2021 genom att ha avgett sin röst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020: 198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt på SinterCast webbplats www.sintercast.com senast tre veckor före stämman. Ingen separat anmälan krävs eftersom ett inskickat poströstingsformulär ses som en anmälan. Poströstningen ska vara genomförd senast måndagen den 17 maj 2021.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i SinterCast begär det.
Ombud
Aktieägare som röstar genom fullmakt ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för aktieägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.sintercast.com.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för SinterCast, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till SinterCast på adress SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, eller via e-post: agm.registration@sintercast.com och ska ha kommit SinterCast till handa senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast lördagen den 8 maj 2021.
Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på SinterCast webbplats www.sintercast.com senast torsdagen den 13 maj 2021 tillsammans med en webcast där verkställande direktören lämnar sina reflektioner avseende år 2020. Upplysningarna kommer också finnas tillgängliga på SinterCasts kontor på Kungsgatan 2, Katrineholm från och med samma dag. Upplysningarna skickas även de aktieägare som begärt upplysningarna och som uppgivit sina adresser.
Förslag till dagordning

1 Årsstämmans öppnande
2 Val av ordförande vid årsstämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
11 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12 Beslut om valberedningen
13 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020
14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
15 Beslut om ändringar av bolagsordningen
16 Årsstämmans avslutande

Förslag
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Jan Åke Jonsson väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen/ justeringspersonerna.
Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (punkt 5)
Styrelsen föreslår att Torbjörn Nordberg utses till att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 8 b)
Till årsstämmans förfogande står 79 024 054 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om totalt 4,00 kronor per aktie (totalt 28 360 532 kronor) för räkenskapsåret 2020, varav 4,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,00 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen ska fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,00 kronor per aktie. Styrelsen föreslår den 20 maj 2021 som avstämningsdag för den första utbetalningen och den 19 november 2021 som avstämningsdag för den andra utbetalningen.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)
Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses.
Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med
410 000 kronor till styrelseordföranden och 190 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Jun Arimoto, Robert Dover, Jan Åke Jonsson, Steve Dawson, Åsa Källenius och Steve Gill som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Åke Jonsson föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på SinterCast webbplats https://sintercast.com/investor/corporate-governance/board-of-directors/.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslut om valberedningen (punkt 12)
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och föreslår omval av Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler, Aage Figenschou, Carina Andersson och Victoria Skoglund som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria Skoglund föreslås vara valberedningens ordförande.
Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande instruktioner för valberedningen.
Instruktioner för valberedningen i SinterCast Aktiebolag
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter som ska utses av bolagsstämman. Bolagsstämman ska även utse valberedningens ordförande.
För det fall en ledamot av valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller bolagets styrelseordförande i det fall valberedningens ordförande avgår) kontakta den till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste aktieägaren, osv. Om valberedningens ordförande avgått ska valberedningen inom sig utse en ny ordförande. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats.
Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, med undantag för en oberoende/extern ordförande av valberedningen som bolaget ska kunna utbetala skäligt arvode till.
Valberedningen ska inför varje årsstämma förbereda förslag till följande beslut:
1) val av ordförande vid årsstämman,
2) antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa,
3) styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer,
4) val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter till dessa,
5) val av styrelseordförande,
6) val av revisorer och eventuella suppleanter till dessa,
7) val av ledamöter till valberedningen och val av valberedningens ordförande, samt
8) instruktioner för valberedningen (när detta är erforderligt).
Dessa instruktioner för valberedningen gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annat.
Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020 (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig hos SinterCast och på SinterCast webbplats www.sintercast.com senast tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,
  • besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
  • besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, exempelvis i samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller kvittning. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt ska ske till ett, av styrelsen beräknat, marknadsmässigt pris.
Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag eller verksamhet.
Beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 1, § 11 tredje och fjärde stycket samt § 12 ändras i enlighet med nedanstående förslag. Styrelsen förslår även att det införs ett nytt femte stycke i § 11 i bolagsordningen med nedanstående lydelse.
Nuvarande lydelse § 1 Föreslagen lydelse § 1

Bolagets firma är SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494. Bolaget är publikt (publ).

Bolagets företagsnamn är SinterCast Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Bolagets organisationsnummer är 556233-6494.

Nuvarande lydelse § 11, tredje stycket

Föreslagen lydelse § 11, tredje stycket

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem (5) vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Nuvarande lydelse § 11, fjärde stycket

Föreslagen lydelse § 11, fjärde stycket

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.


Förslagen lydelse på nytt femte stycke i § 11Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse § 12

Föreslagen lydelse § 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.
Övrigt
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 9-12 respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 3, 5, 8 b) och 13-15 framgår ovan. Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse finns tillgängliga hos SinterCast och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på SinterCast webbplats www.sintercast.com. Styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt handlingar enligt 8 kap 54 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos SinterCast senast tre veckor före stämman och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga på SinterCast webbplats www.sintercast.com.
På dagen för kallelsen finns det totalt 7 090 133 aktier och röster i SinterCast.
För giltigt beslut av årsstämman enligt punkten 14 och 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
SinterCast Aktiebolag, org. nr. 556233-6494, med säte i Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
April 2021
SinterCast Aktiebolag
Styrelsen

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/