Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

13:19 / 3 November 2021 SinterCast Press release

Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556233-6494 SinterCast Aktiebolag
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2021-11-02
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 254 132
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 254 132
Andel
 - aktier 17,68841 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 17,68841 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 17,68841 % 1 254 132
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,04513 % 3 200
 
TOTALT 17,73354 % 1 257 332
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 257 332
 - andel av rösträtter 17,73354 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/