Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2019

08:00 / 19 February 2020 SinterCast Press release

Rekordår för produktion, installationer och rörelseresultat
Goda utsikter för installationer 2020

Fjärde kvartalet 2019
 • Periodens omsättning: 29,3 MSEK (24,6 MSEK)
 • Rörelseresultat: 3,8 MSEK (7,5 MSEK), påverkat av icke återkommande kostnader på 4,9 MSEK
 • Resultat per aktie: 1,6 SEK per aktie (1,4 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 7,2 MSEK (4,0 MSEK)
 • Kvartalsproduktionen upp 19 %; helårsproduktion upp ca 30 %
 • Ny order på System 4000 Plus för First Automobile Works, Kina
 • Start av serieproduktion på Teksid-gjuterier i Brasilien och Mexiko
Helår 2019
 • Periodens omsättning: 116,5 MSEK (87,7 MSEK)
 • Rörelseresultat: 40,1 MSEK (29,4 MSEK)
 • Resultat per aktie: 6,8 SEK per aktie (4,6 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 37,8 MSEK (24,8 MSEK)
 • Utdelning: Föreslagen ordinarie utdelning på 4,50 SEK per aktie (3,50 SEK per aktie) och en extra utdelning på 2,25 SEK per aktie (1,50 SEK per aktie), innebärande en utdelning på 47,9  MSEK (35,5 MSEK), i två utbetalningar
 • Installationsbas: 26 (25) helautomatiska system, 26 (23) mini-system och fem (fyra) spårbarhetssystem i 14 (14) länder

Serieproduktion*

[image]

Under det fjärde kvartalet minskade serieproduktionen till 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt på grund av planerade driftsstopp vid årets slut. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år ökade serieproduktionen med 19 % medan serieproduktionen för helåret ökade med ca 30 %.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Rekordresultat över hela linjen; positiva utsikter
Med nya program i drift och med befintliga program som ökade under året växte serieproduktionen med cirka 30 % under 2019. Efter en ökning på 19 % i serieproduktionen under 2018 markerar detta det andra året i rad med en stark tillväxt. Den starka serieproduktionen resulterade i en ökning på 33 % för helårsintäkterna, en ökning på 36 % av rörelseresultatet, en ökning av resultat per aktie på 48 % och en ökning av kassaflöde från verksamheten på 52 %. Även intäkter från mätkoppar ökade med 5 % i och med prisökningar och en positiv valutamix, trots en minskning med 4 % i antal levererade mätkoppar på grund av minskad produktion av avgaskomponenter i Kina. Tillväxten inom serieproduktion kommer från en ökning inom personvagnar med 54 %, främst relaterade till en fortsatt stark efterfrågan på pickuper och SUV:ar i Nordamerika, och en volymökning på 15 % för tunga fordon. Volymen för fjärde kvartalet minskade från cirka 3,5 miljoner motorekvivalenter vid halvåret till 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt på grund av planerade driftsstopp vid vissa gjuterier och OEM-företag under slutet av året. Trots driftsstoppen ökade volymen för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år med 19 % och gynnades av ny produktion av motorkomponenter för tunga fordon vid Teksid-gjuteriet i Brasilien och produktion av motorkomponenter för industriell kraft vid Teksid-gjuteriet i Mexiko. Produktionsfördelningen för helåret utgjordes av cirka 60 % personvagnar, 35 % tunga fordon och 5 % övriga komponenter, med framtida tillväxtmöjligheter inom varje sektor.

Installationsaktiviteten var synnerligen stark under 2019. Tio separata installationer och uppgraderingar under året gav 11,9 miljoner kronor i installationsintäkter, vilket överträffade det historiska genomsnittet på cirka 7 miljoner kronor och det tidigare rekordet från 2013 på 10,1 miljoner kronor. Installationerna inkluderade fyra system- och kapacitetsuppgraderingar, tre nya CGI-installationer och tre nya installationer av spårbarhetssystem. Installationerna och uppgraderingarna utgör grunden för de positiva tillväxtutsikterna.

Goda utsikter för installationer
2019 mottogs beställningar på System 4000 Plus-installationer till både det nya Scania-gjuteriet i Sverige och till gjuteriet vid First Automobile Works (FAW) i Kina. Tack vare dessa beställningar och den pågående kunddemonstrationen av ett komplett System 4000 vid WHB-gjuteriet i Brasilien - med köpoption under andra kvartalet - är SinterCast i position att sätta rekord för installationsintäkter andra året i rad. Ytterligare installationer kommer att realiseras under året, vilket leder till att utsikterna för installationer överstiger 15 miljoner SEK för 2020.

Scania-installationen är planerad till mitten av 2020 med initial produktion av motorkomponenter för tunga fordon. Produktionen påbörjas före årsskiftet och beräknas öka över en period på tre till fem år, vilket kan ge möjliga tillkommande intäkter på 20 miljoner kronor. FAW-installationen är även den planerad till mitten av 2020 med produktionsstart av cylinderblock för tunga fordon före årsskiftet. Som den största tillverkaren i Kina av tunga fordon stod FAW för 23,7 % av den inhemska marknaden för tunga fordon under 2019. Produktionen har således potential att ge stora volymbidrag till SinterCast produktionsbas under hela planeringshorisonten.

Fler installationsdiskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar och installationer av spårbarhetsteknologier i gjuterier för gråjärn, CGI och segjärn. Utöver dessa installationsmöjligheter undersöker SinterCast även utvecklingen av annan unik teknologi - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvaliteten och produktionseffektiviteten i metallindustrin och för att bredda produktportföljen och produktionsbasen.

 

Information

Delårsrapporter   Publiceringsdatum
Januari-mars 2020   21 april 2020
April-juni 2020   19 augusti 2020
Juli-september 2020   28 oktober 2020
Oktober-december 2020 och bokslutskommuniké 2020   10 februari 2021
     
Årsredovisning 2019   Publiceringsdatum
Årsredovisning för SinterCast AB (publ)   2 april 2020
     
Årsstämma 2020   Datum
Årsstämma för SinterCast AB (publ)   19 maj 2020

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/