Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2017

17:18 / 18 May 2017 SinterCast Press release

[Stockholm, 18 maj 2017] - Den ordinarie årsstämman för SinterCast AB (publ) hölls den 18 maj 2017 i Stockholm. Under stämman hölls framföranden av Jeff Breneman, Executive Director för den amerikanska alliansen för fordonseffektivitet och av Dr Steve Dawson, vd. De inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på SinterCasts webbplats på eller innan onsdagen den 24 maj.

Jeff Breneman, som även gjorde ett anförande vid SinterCast årsstämma 2011, gav en överblick över den gällande avgasutsläppslagstiftningen för bilar i USA och i delstaten Kalifornien. Han beskrev hur dieselmotorn uppfattas i USA efter avslöjandena kring Volkswagens dieselavgasutsläppshantering. Han betonade att det finns en god förståelse om att Volkswagenfallet handlar om krisen för ett företag och inte om teknologin som sådan och betonade att det inte har varit några särskilda förändringar i konsumenternas uppfattning mot dieseln. Han bekräftade att EPA:s nuvarande godkännandeprocess för nya dieselmotorer har blivit långsammare och att detta har lett till fördröjningar för vissa dieselfordon med modellår 2017, men betonade att industrin förväntar sig att tester av nya dieslar kommer att gå snabbare då nya testrutiner blir mer standardiserade. Jeff Breneman diskuterade även den pågående trenden i USA där bilar ersätts av SUV:ar och pickuper och visade att dieseln är ett viktigt inslag i biltillverkarnas möjligheter att möta framtida bränsleförbrukningskrav då trenden mot större fordon fortsätter. Särskilt bekräftade han att EPA:s besked om överträdelse till FCA är generellt ansett att vara en mindre, kortsiktig störning och att FCA tillsammans med BMW, Ford, GM, Jaguar Land Rover, Mazda och Nissan fortsatt tror på sina dieselmodeller för USA.
Under vd-presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över SinterCasts möjliga marknadsutveckling. Dr Dawsons presentation uttryckte fortsatt tilltro till marknadsutvecklingen, inklusive potentialen att säkra produktionsreferenser i den sista av de Five Waves: raddiesel för bilar. Han återbekräftade Jeff Brenemans uttalande om dieselns bidrag för att kunna möta framtida CO₂-krav och visade fler allmänt tillgängliga tekniska lösningar för att möta utsläppslagstiftning kring NOₓ (kväveoxid). Dr Dawson tog även tillfället i akt att ge en uppdatering av SinterCasts nya spårningsteknologier och hävdade att det finns ett betydande intresse inom gjuteriindustrin för de nya Ladle Trackerᵀᴹ, Cast Trackerᵀᴹ och Operator Trackerᵀᴹ. Slutligen, som en uppföljning av Professor Mark Jollys presentation från föregående årsstämma, berättade Steve Dawson om resultaten från livscykelanalysen av gjutjärn kontra aluminium, utförd vid Cranfield University i England.  Resultaten av denna studie visar klart att vid de flesta tillverknings- och körcykelscenarios ger ett gjutjärnsmotorblock samhälleliga miljövinster med avseende på CO₂-utsläpp över sin livscykel gentemot ett aluminiumblock.
Under årsstämman omvaldes Hans-Erik Andersson, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton, Carina Andersson, Jason Singer och Steve Dawson som styrelsens ledamöter och Caroline Sundewall valdes in som ny ledamot. Hans-Erik Andersson blev omvald till styrelsens ordförande. Aage Figenschou har avböjt omval efter att ha tjänstgjort i styrelsen under 19 år och som vice ordföranden sedan 2006. Aage Figenschou blev avtackad för sitt långvariga stöd och många bidrag.
Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning intill nästa årsstämma: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande, Andrea Fessler, Hans-Erik Andersson och Aage Figenschou.  Karl-Arne Henriksson avböjde omval och avtackades varmt för sina insatser.
Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier med högst så många SinterCast aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att överlåta högst alla bolagets egna aktier, vid var tid, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att köpa egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur, vid var tid, och möjlighet att använda förvärvade aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet.
Samtliga förslag som lades fram till årsstämman blev godkända av aktieägarna.  
 
Denna information är sådan information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, för offentliggörande den 18 maj klockan 17.00 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/