Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2016

08:00 / 22 February 2017 SinterCast Press release

Rekord i omsättning och rörelseresultat

Fjärde kvartalet 2016
 • Periodens omsättning: 17,2 MSEK (17,2 MSEK)
 • Rörelseresultat: 4,8 MSEK (4,4 MSEK)
 • Rörelseresultat per aktie: 0,7 SEK per aktie (0,6 SEK per aktie)
 • Resultat per aktie: 0,7 SEK per aktie (1,3 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 11,0 MSEK (4,6 MSEK)
 • Serieproduktionen tangerar rekordet på 2,2 miljoner motorekvivalenter
 • Ford introducerar diesel i F-150 med motorblock i SinterCast-CGI
 • Ford Super Duty pickup med dieselmotor i SinterCast-CGI tar hem två "Truck of the Year"-utmärkelser
Helår 2016
 • Periodens omsättning: 75,4 MSEK (72,4 MSEK)
 • Rörelseresultat: 26,4 MSEK (20,3 MSEK)
 • Rörelseresultat per aktie: 3,7 SEK per aktie (2,9 SEK per aktie)
 • Resultat per aktie: 3,8 SEK per aktie (3,6 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 25,4 MSEK (20,4 MSEK)
 • Utdelning: En ordinarie utdelning på 2,5 SEK per aktie (2,0 SEK per aktie) samt en extra utdelning på 1,5 SEK per aktie (1,5 SEK per aktie) föreslås, vilket är nära milstolpen om en ackumulerad utdelning på 100 miljoner kronor
 • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*         

[image]

Serieproduktionen under det fjärde kvartalet uppräknat till årstakt tangerade det högsta antalet motorekvivalenter
någonsin, 2,2 miljoner, trots lägre utleveranser i december på grund av helguppehåll.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg) 

Vd:s kommentarer

Efter tillväxt fyra år rad når den ackumulerade utdelningen 100 miljoner kronor  

Framstegen under 2016 gav rekord för intäkter, rörelseresultat, mätkoppsleveranser och serieproduktion. Jämfört med 2015, ökade intäkterna med 4 % och rörelseresultatet med 30 % till följd av höga installationsintäkter under det tredje kvartalet samt god kostnadskontroll under hela året. Under det fjärde kvartalet tangerade serieproduktionen det tidigare rekordantalet på 2,2 miljoner motorekvivalenter vilket bidrog till 5 procents tillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2015. Detta innebär två år med en serieproduktionsnivå på eller över 2,0 miljoner motorekvivalenter. Majoriteten av serieproduktionsprogrammen ökade i volym under året dock minskade några få program i volym, vilket reducerade möjligheterna att presentera större volymökningar. Minskningarna kan härledas från ett bilprogram, ett program för tunga fordon, samt från generellt lägre industriell kraftproduktion på grund av lägre aktivitet inom energi-, jordbruk- och gruvindustrin globalt. Den höga serieproduktionen ledde även till rekordhöga mätkoppsleveranser, 168 800 stycken, vilket innebär en ökning på 10 % över det tidigare rekordet från 2015. Sedan 2012 har SinterCast uppnått tillväxt fyra år i rad med 50 % serieproduktionsökning, 64 % intäktsökning och en 25-faldig rörelseresultatsökning. Denna positiva utveckling, i kombination med förtroendet för affärsutsikterna, leder styrelsen till att föreslå en höjd utdelning vilket skulle innebära att totalt 100 miljoner kronor betalats ut till aktieägarna sedan introduktionen av den första utdelningen 2011.

Utsikterna för serieproduktion kvarstår som positiva genom att pickup-sektorn i USA utvecklas väl då efterfrågan på stora fordon fortsätter att vara stor. Vid North American International Auto Show tidigt i januari, introducerade Ford en 3.0 liter V6 dieselmotor för F-150 pickup, modellår 2018. F-150 är USA:s mest sålda pickup i 40 år i rad samt det mest sålda fordon i 35 år. Motorn, med ett motorblock i SinterCast-CGI, är den första dieselmotor som någonsin erbjudits i F-150. Tillsammans med 2.7 liter V6 EcoBoost® bensinmotor, innebär introduktionen av dieselalternativet att två av fem motorval för F-150 är baserade på motorblock i SinterCast-CGI. Försäljningsstarten av dieseln planeras till hösten 2017. Utsikterna för pickuper i USA lyftes under det fjärde kvartalet då Ford Super Duty pickup 2017 fick nya utmärkelser och erkännanden. Efter att Ford Super Duty, vars V8-dieselmotor i SinterCast-CGI har över 80 % av marknaden, vunnit utmärkelsen "Truck of Texas" i september, togs även utmärkelsen "Motor Trend Truck of the Year" hem i november. Ford Super Duty var även en av tre finalister till utmärkelserna "North American Car and Truck of the Year" vid North American International Auto Show i januari.

Tidigt i januari utgav EPA (Environmental Protection Agency) ett besked om överträdelse till FCA (Fiat Chrysler Automobile) om att avgasutsläppen från FCA:s 3.0 liter dieselmotor under vissa förhållanden överstiger de tillåtna gränsvärdena för kväveoxidutsläpp. FCA vidhåller att de håller sig till utsläppslagstiftningen och att de kommer att svara formellt efter att de har utvärderat EPA:s påståenden. Under tiden fortsätter försäljningen av FCA:s Ram 1500 diesel av modellår 2016 och bilföretag, bland andra Ford, General Motors och Mazda offentliggjort nya dieselmotorerbjudanden för fordonsmodeller för försäljning i USA.

Installationsdiskussioner gällande utökad produktionskapacitet vid befintliga installationer, funktionalitetsuppgraderingar för att tillmötesgå kunders efterfrågan av ytterligare processtyrningsfunktionalitet samt av nya systeminstallationer pågår. Kundaktiviteterna har utökats genom introduktionen av Ladle Trackerᵀᴹ-teknologin, vilken har tagits emot väl av branschen. Installationsdiskussioner av Ladle Trackerᵀᴹ pågår för närvarande med befintliga SinterCast-kunder, med grå- och segjärnsgjuterier samt med andra metallurgiska anläggningar utöver gjutjärnsindustrin. Dessa inledande diskussioner har identifierat nya möjligheter att utöka den spårbarhetsfunktionalitet som SinterCast kan erbjuda industrin och SinterCast har inbjudits att presentera teknologin på konferenser och i internationella publikationer. Utöver dessa utvecklingsmöjligheter, undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla andra unika teknologier - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom gjutjärnsindustrin. 

Finansiell sammanfattning          

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning Oktober Januari
per intäktsslag -December -December
 
(Belopp i 2016 2015 2016 2015
miljoner kronor
om inte annat
anges) 
Antal 35 000 40 168 800 152 700
levererade 700
mätkoppar
Utrustning 1  0,4 0,4 7,1 7,7
Serieproduktion 16,4 16,6 66,5 63,6

Service 3  0,4 0,2 1,8 1,0
Övrigt   0,0 0,0 0,0 0,1
Summa 17,2 17,2 75,4 72,4

Noter: 1. Intäkter från
försäljning och
leasing av system
och reservdelar
2. Intäkter från
produktionsavgifter,
förbrukningsmaterial
och avgifter för
programvarulicenser
3. Intäkter från
teknisk support,
kunddemonstrationer
och försäljning av
testbitar

Under oktober-december 2016 uppgick intäkterna till 17,2 MSEK (17,2 MSEK). Intäkter från serieproduktion minskade med 1 % till 16,4 MSEK (16,6 MSEK), till följd av ett minskat antal levererade mätkoppar, 35 000 stycken (40 700 stycken) under kvartalet. Kvartalsproduktionen mätt i motorekvivalenter ökade med 5 % till cirka 2,2 miljoner (2,1 miljoner) i årstakt. Intäkter från utrustning i form av reservdelar och leasingavgifter, uppgick till 0,4 MSEK (0,4 MSEK). Serviceintäkter uppgick till 0,4 MSEK (0,2 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar.

Under januari-december 2016 uppgick intäkterna till 75,4 MSEK (72,4 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 5 % till 66,5 MSEK (63,6 MSEK), till följd av ökat antal levererade mätkoppar, 168 800 stycken (152 700 stycken) samt en ökning av serieproduktion med 1 % för helåret. Intäkter från utrustning minskade till 7,1 MSEK (7,7 MSEK). Serviceintäkter uppgick till 1,8 MSEK (1,0 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar.  

Resultat

Affärsverksamheten hos SinterCast återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Oktober-December Januari-December
(Belopp i miljoner 2016 2015 2016 2015
kronor om inte annat
anges)
Rörelseresultat 4,8 4,4 26,4 20,3
Periodens resultat 5,1 9,0 26,8 25,2
efter skatt
Rörelseresultat per 0,7 0,6 3,7 2,9
aktie (SEK)
Resultat per aktie 0,7 1,3 3,8 3,6
(SEK)

Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2016 på 4,8 MSEK (4,4 MSEK) ökade genom reducerade övriga rörelsekostnader på 0,4 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,1 MSEK (9,0 MSEK). Minskningen beror främst på kursvinster som uppstod vid moderbolagets reglering av skulder gentemot dotterbolagen i USA och Storbritannien under 2015, där nettoeffekten uppgick till +4,5 MSEK under 2015. Den återstående ökningen på 0,6 MSEK beror främst på ett ökat rörelseresultat på 0,4 MSEK, minskade orealiserade omräkningsförluster från utestående valutaterminskontrakt på 0,1 MSEK samt av högre skatteintäkter på 0,1 MSEK.

Rörelseresultatet för perioden januari-december 2016 på 26,4 MSEK (20,3 MSEK), ökade genom ett förbättrat bruttoresultat på 3,4 MSEK främst från högre intäkter, i kombination med lägre rörelsekostnader på 1,1 MSEK, ökade övriga rörelseintäkter (kursvinster) på 0,5 MSEK, samt minskade rörelsekostnader (kursförluster) på 1,1 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 26,8 MSEK (25,2 MSEK). Ökningen härrör sig främst från det högre rörelseresultatet på 6,1 MSEK, en minskning av finansnettot på 0,2 MSEK (främst omräkningsförluster) samt av högre skatteintäkter på 0,2 MSEK. Den återstående minskningen på 4,5 MSEK härrör sig från moderbolagets reglering av skulder gentemot dotterbolagen i USA och Storbritannien under 2015.

Uppskjuten skattefordran

Skatteintäkter under perioden januari-december 2016 uppgick till 1,0 MSEK (0,8 MSEK). Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 december 2016, gav den uppdaterade beräkningen att 142,3 MSEK (137,8 MSEK) av det totala underskottet hos SinterCast kan beaktas, vilket resulterade i att 31,3 MSEK (30,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.  

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde helår Januari-December Kassaflödesförändringar
(Belopp i miljoner kronor om 2016 2015 2016 mot 2015
inte annat anges) 
Kassaflöde från verksamheten, 26,9 21,3 5,6
före förändring i
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital -1,5 -0,9 -0,6
Kassaflöde från verksamheten 25,4 20,4 5,0
Kassaflöde från -3,3 -1,7 -1,6
investeringsverksamheten
Kassaflöde från -24,8 -15,6 -9,2
finansieringsverksamheten 
Valutakursdifferens i likvida 0,0 0,0 0,0
medel
Summa kassaflöde -2,7 3,1 -5,8
Likviditet 45,3 48,0

Under januari-december 2016 förbättrades kassaflödet från verksamheten med 5,0 MSEK jämfört med samma period 2015, beroende på nettoeffekten av en ökning på 5,6 MSEK i kassaflödet från verksamheten, före förändring i rörelsekapital, plus förändringar i rörelsekapital (-0,6 MSEK), som kan härledas till ändrat kassaflöde från varulager (1,0 MSEK), fordringar (4,5 MSEK) och rörelseskulder (-6,1 MSEK).

Det totala kassaflödet minskade med 5,8 MSEK efter utdelningen på 24,8 MSEK (15,6 MSEK). Investeringar uppgick till 3,3 MSEK, vilket huvudsakligen beror på aktiverad utveckling (1,9 MSEK), investeringar i patent (0,4 MSEK), produktionsutrustning (0,4 MSEK) samt anläggningsuppgraderingar (0,6 MSEK). Det totala kassaflödet uppgick till -2,7 MSEK (3,1 MSEK).

Likviditeten den 31 december 2016 var 45,3 MSEK (48,0 MSEK). SinterCast har inga lån.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhetsfaktororer för SinterCast inkluderar tidpunkten för när OEM-företagen beslutar om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa, Asien och i Amerika har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. Den europeiska marknaden för bilar, tunga fordon samt anläggningsmaskiner har återhämtat sig och erfar stabil tillväxt. I Asien karaktäriseras den dominerande kinesiska marknaden av överkapacitet inom sektorerna för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilka utgör den främsta möjligheten för CGI. Denna överkapacitet, tillsammans med den nuvarande ekonomiska osäkerheten i Kina, påverkar produktutvecklingscykler och produktionsvolymer. Däremot har konsumenternas förtroende i Nordamerika ökat och SinterCast har dragit nytta av den ökade fordonsförsäljningen där. Den geografiska diversifieringen hos SinterCast hjälper till att lindra markoekonomiska förändringar i olika regioner.

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidorna 46 och 47 i SinterCast årsredovisning 2015 

Organisation  

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare och kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Sydkorea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos kundgjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 december 2016 hade koncernen 21 (20) varav fyra (fyra) är kvinnor. SinterCast är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram bolagets framtida tillväxt.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget i SinterCast-koncernen, som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 31 december 2016 hade moderbolaget 16 (15) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Sydkorea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens resultat skilja sig åt mellan den konsoliderade koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag.

Patent

SinterCast-teknologin är skyddad av 8 (12) patent eller patentansökningar. Dessutom underhåller SinterCast 58 (69) individuella nationella patent världen över. Dessa patent avser SinterCast metallurgiska teknologi, termisk analys, mätkoppen för CGI och segjärn, produkttillämpningar samt maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper      

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av företagets senaste årsredovisning. Datumet för när IFRS 15 börjar gälla har ändrats från 1 januari 2017 till 1 januari 2018. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har givit ut nya riktlinjer om icke definierade eller specificerade nyckeltal enligt IFRS. Dessa ska refereras till som alternativa nyckeltal (APM - Alternative Performance Measures). APM inkluderade i nyckeltal- och aktieinformationstabeller har omdefinierats sedan tredje kvartalsrapporten 2016.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen       

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen per den 31 december 2016 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits:

10 januari 2017 - Ford visar F-150 vid North American International Auto Show

Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2016, består av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Hans-Erik Andersson, styrelsens ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler. Aktieägare som önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med skriftligt förslag till valberedningen (e-post: nomination.committee@sintercast.com)senast sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma 2017

SinterCast AB (publ) årsstämma 2017 kommer att hållas torsdagen den 18 maj 2017.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.comeller till bolaget: SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig till stämman kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Utdelning under 2016

Vid SinterCast AB (publ) årsstämma som hölls den 19 maj 2016 beslutades om en ordinarie utdelning på 2,0 (1,5) SEK per aktie samt en extra utdelning på 1,5 (0,7) SEK per aktie för 2015. Totalt har 24,8 (15,6) MSEK utbetalats till aktieägarna.

Föreslagen utdelning 2017

Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger de medel som erfordras för att bedriva verksamheten och för att nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.       

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,5 SEK per aktie (2,0 SEK), samt en extra utdelning på 1,5 SEK per aktie (1,5 SEK), vilket innebär att 28,4 MSEK (24,8 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ) för 2016. Styrelsen föreslår den 22 maj 2017 som avräkningsdag för rätt till utdelning. I beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen som föreslås till årsstämman 2017 har Styrelsen beaktat kassaflödet från verksamheten, finansiell ställning, investeringsbehov och andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för koncernen. 

Med den föreslagna utdelningen kommer 100 miljoner kronor i total utdelning att nås och ha betalats ut till aktieägarna sedan introduktionen av den första utdelningen 2011. 

Årsredovisning 2016

Årsredovisningen för 2016 kommer att publiceras den 6 april 2017. 

Information

Delårsrapport januari-mars 2017 kommer att publiceras 26 april 2017
Delårsrapport april-juni 2017 kommer att publiceras den 23 augusti 2017
Delårsrapport juli-september 2017 kommer att publiceras 22 november 2017
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2017 kommer att publiceras 21 februari 2018

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/