Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat juli-september 2017

08:00 / 22 November 2017 SinterCast Press release

Lägre rörelseresultat som en följd av variationer i beställningstidpunkt av mätkoppar och installationer; förbättrad serieproduktion

Tredje kvartalet 2017
 • Periodens omsättning: 16,7 MSEK (23,8 MSEK)
 • Rörelseresultat: 4,7 MSEK (11,2 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,7 SEK per aktie (1,6 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 1,0 MSEK (7,0 MSEK)
 • Automatisering och kapacitetsuppgradering hos Teksid och Tupy i Mexiko
 • Produktionsstart av stora kolvringar hos Total Solutions & Power Company i Korea
 • Installations- och uppgraderingsdiskussioner intensifieras för både CGI och spårbarhetsteknologier
Niomånadersperioden 2017
 • Periodens omsättning: 47,8 MSEK (58,2 MSEK)
 • Rörelseresultat: 12,3 MSEK (21,6 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,9 SEK per aktie (3,1 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 8,4 MSEK (14,4 MSEK)
 • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*      

[image]

Serieproduktionen uppräknad till årstakt uppgick till 2,0 miljoner motorekvivalenter i det tredje kvartalet
och påverkades som vanligt av lägre julivolymer. Viktiga storvolymsprogram samt mätkoppsleveranser
gav tillväxt i augusti och september, vilket ger positiva utsikter inför fjärde kvartalet.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
Positiva utsikter då serieproduktionen visar fortsatt återhämtning

Efter en tuff start på året med tre storvolymsprogram på tillfälligt lägre volymer så förbättrades serieproduktionen under det tredje kvartalet. Två av tre serieproduktionsprogram återhämtade sig, men den normalt låga julimånaden begränsade möjligheterna att under tredje kvartalet 2017 uppnå de tre första kvartalens produktionsnivå för 2016. Fler program visade starka siffor under augusti och september vilket ger en bra grund för fortsatt positiva produktionsutsikter.
Trots att produktionen under niomånadersperioden var 1,6 % lägre än motsvarande period 2016, så är serieproduktionsintäkterna 12 % lägre, främst beroende på lägre mätkoppsleveranser, från 133 800 enheter under de tre första kvartalen 2016 till 102 200 enheter under 2017. Med tanke på den stabila serieproduktionen är det tydligt att nedgången i mätkoppsleveranser beror på höga beställningar under 2016 följt av lagerjusteringar under 2017, snarare än en underliggande förändring av nuvarande eller kommande produktionsutsikter. Årsjämförelsen av serieproduktionsintäkterna i det tredje kvartalet försvårades ytterligare av det faktum att mätkoppsleveranser under 3Q16 var de högsta någonsin. Sett i ett större sammanhang har endast tre kvartal tidigare uppvisat högre mätkoppsleveranser än i det tredje kvartalet 2017. Hittills under 2017 har mätkoppsleveranserna ökat, med 15 % från första till andra kvartalet, med 23 % från andra till tredje kvartalet, vilket visar på en återbyggnad av kundernas lagernivåer samt förstärker de positiva utsikterna för mätkoppsleveranser under det fjärde  kvartalet.
De totala intäkterna för niomånadersperioden minskade med 18 % till följd av jämförelsevis högre installationsintäkter under det tredje kvartalet 2016, till följd av leveransen av System 3000 Plus till Teksid do Brazil. Systemintäkten på 5,9 MSEK under det tredje kvartalet 2016 innebär ett tufft jämförelsetal speciellt med tanke på att den genomsnittliga årliga totala installationsintäkten från 2010 fram till 2016 var 7,6 MSEK.
Kapacitetsuppgradering slutförd i Mexiko; Ny serieproduktion har påbörjats i Korea

Uppgraderingarna av de befintliga System 3000-installationer hos Tupys gjuteri i Saltillo, Mexiko och hos Teksids gjuteri i Monclova, Mexiko har framgångsrikt slutförts, vilket ger automatiserad funktionalitet för basbehandling samt utökad produktionskapacitet. Uppgraderingarna beställdes inför produktionsstarten av ett nytt storvolymsmotorblock i CGI hos Tupy, samt inför produktionsstarten av en ny motorkomponent för industriell kraft hos Teksid.
Under perioden påbörjade Total Solutions & Power Company (TSP) i Korea serieproduktion av kolvringar i SinterCast-CGI.  Produktionsstarten vid TSP initierades av en ökad marknadsefterfrågan av kolvringar i CGI, eftersom MAN Diesel & Turbo SE har introducerat en ny kolvringslösning där tre CGI-ringar används istället för den konventionella fyrringskonfigurationen, där endast den första kolvringen är gjord i CGI. Med ett intervall på 300-700 mm i diameter används kolvringar i CGI för stora industriella kraftmotorer för huvudsaklig användning inom marknaderna för marin och stationär industriell kraft.
Nya installationsdiskussioner pågår om processtyrningssystem för CGI, om utökningar av befintliga installationer för ökad kapacitet eller för att lägga till ny processtyrningsfunktionalitet. Utöver aktiviteter inom kärnverksamheten CGI har installationsintensiteten förstärkts genom introduktionen av SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™. Introduktionen av spårbarhetsteknologierna har mottagits väl av branschen och förstärker erkännandet av SinterCast som en kreativ och kompetent leverantör av unika precisionsmätnings- och processtyrningsteknologier till metallindustrin.  Spårbarhetsdiskussioner pågår för användning inom CGI, gråjärn och segjärn, samt inom annan metalltillverkning. När produktionsreferenser har etablerats kommer erbjudandet av spårbarhetsteknologier att bidra till de totala installationsintäkterna. I tillägg till de nya spårbarhetsteknologierna undersöker SinterCast även möjligheterna att utveckla andra unika teknologier - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin.    
Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2017, består av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande, Andrea Fessler, Hans-Erik Andersson, styrelsens ordförande och Aage Figenschou. Aktieägare som önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med skriftligt förslag till valberedningen (e-post: nomination.committee@sintercast.com)senast sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman.
Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2018 kommer att hållas torsdagen den 24 maj 2018.
Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.comeller till bolaget: SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig till stämman kommer att offentliggöras innan årsstämman. 

Information

Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2017 kommer att publiceras 21 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 kommer att publiceras 25 april 2018
Delårsrapport april-juni 2018 kommer att publiceras den 22 augusti 2018
Delårsrapport juli-september 2018 kommer att publiceras 21 november 2018

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer

Stockholm 22 november 2017

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/