Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2013

09:01 / 21 August 2013 SinterCast Press release

Rekordproduktion av fordonsmotorer har uppnåtts under kvartalet

Positiva utsikter för ytterligare installationer

Andra kvartalet 2013 * Periodens omsättning: 11,8 MSEK (11,3 MSEK) * Rörelseresultat: 1,4 MSEK (0,0 MSEK) * Resultat per aktie: 0,2 SEK per aktie (0,0 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 5,3 MSEK (0,3 MSEK) * Halberg, Tyskland, installerar ett andra System 3000 för utökad produktion av tunga fordon * Tupy, Brasilien, beställer system för automatisk basbehandling för att förbättra processeffektiviteten * Serieproduktionsstart av två nya europeiska program för tunga fordon i det andra kvartalet * Den första bensinmotorn i stora volymer är fortfarande planerad för serieproduktionsstart innan årets slut

Första halvåret 2013 * Omsättning: 23,5 MSEK (23,0 MSEK) * Rörelseresultat: 2,9 MSEK (1,3 MSEK) * Resultat per aktie: 0,5 SEK per aktie (0,3 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 5,5 MSEK (0,0 MSEK) * Befintliga installationer: 21 helautomatiska system och 15 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

Se PDF för graf Genom utökade bidrag från alla fordonssektorer, med serieproduktionsstart av två nya europeiska motorblock för tunga fordon inkluderad, noterar SinterCast ett serieproduktionsrekord på 1,65 miljoner motorekvivalenter i det andra kvartalet.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Serieproduktionen fortsätter att öka Efter en återhämtning på 8 % till 1,30 miljoner motorekvivalenter i det första kvartalet, ökade serieproduktionen, uttryckt i årstakt med ytterligare 27 % under det andra kvartalet för att uppnå 1,65 miljoner motorekvivalenter. Produktion under det andra kvartalet representerar ett nytt rekord, vilket överstiger det tidigare rekordet på 1,60 miljoner motorekvivalenter som sattes under det första kvartalet 2012. Den ökade produktionen var ett resultat av fortsatt stora bidrag från V-dieselsektorn för bilar, ökad produktion för tunga fordon i Europa och Amerika, inkluderat produktionsstarten av två nya europeiska tunga motorblock, samt bidrag från förproduktionen av den första CGI- bensinmotorn i stora volymer, vilken fortfarande är planerad för serieproduktionsstart under den andra halvan av året.

Inför försäljningsstarten av Chryslers Ram 1500 lätta pick-up i USA under fjärde kvartalet, fortsatte produktionen av VM Motori 3.0 liter V6 dieselmotor att öka under kvartalet. Chrysler har för dieselalternativet uttryckt en aggressiv prisstrategi, för att etablera Ram-dieseln på marknaden innan konkurrenternas erbjudanden introduceras. Samtidigt har VM Motori offentliggjort en marknadspotential på 135 000 motorer (cirka 200 000 motorekvivalenter) inom två år.  Dieselinitiativet från Chrysler, framdrivet genom attraktiv prissättning, fortsätter att öka konkurrenstrycket inom den viktiga amerikanska marknaden för lätta pick-uper och förstärker tillväxtmöjligheterna för SinterCast.

Positiva installationsutsikter Nya långt framskridna installationsförhandlingar förs med gjuterier i Asien och Amerika, vilket ger positiva installationsutsikter. Under maj tillkännagav Halberg-gjuteriet i Tyskland sin andra System 3000-installation för att förbereda sig inför ökad produktion av tunga fordon. Installationen togs framgångsrikt i drift under början på augusti och stödjer nu produktionen av två motorblock för tunga fordon samt den pågående produktutvecklingen av motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon. Installationsintäkter har även genererats genom försäljningen av en automatisk basbehandlingsstation till Tupy-gjuteriet i Brasilien för att uppgradera det befintliga System 3000 till System 3000 Plus. Uppgraderingen är planerad till september. Halberginstallationen och uppgraderingen hos Tupy följde efter System 3000-installationen hos Scania- gjuteriet i februari och försäljningen av ett Mini-System 3000 till University of Alabama i april. Dessa installationer tillsammans med pågående förhandlingar om ytterligare installationer ger, för det tredje året i rad, möjlighet till rekordmånga installationer.

SinterCast stödjer fortsatt produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika. Det beräknas att den sammanlagda potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som nu är under utveckling, representerar en marknadsmöjlighet på ungefär 4,65 miljoner motorekvivalenter per år inom SinterCasts femårs- planeringshorisont.

Segjärnsteknologi Segjärnsteknologin presenterades på Ductile Iron Societys årsmöte i USA den 5 juni.  SinterCasts innovativa metod inom termisk analys och processtyrning mottogs väl och samtal pågår med olika företag som har uttryckt intresse för att deltaga som referenspartner. Som ett resultat av det tekniska utvecklingsarbetet har två nya patentansökningar inlämnats i juli. Segjärnsteknologin förväntas att ge kostnadsbesparingar genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning Intäkter Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen till intäkter från utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag April-Juni Januari-Juni

(Belopp i miljoner kronor om inte 2013 2012 2013 2012 annat anges) ------------------------------------------------------------------------------- Antal levererade mätkoppar 33 200 32 000 62 100 68 800

Utrustning (1) 0,4 0,1 2,7 0,4

Serieproduktion (2) 10,7 10,9 19,7 22,1

Service( 3) 0,6 0,2 0,9 0,4

Övrigt 0,1 0,1 0,2 0,1 ------------------------------------------------------------------------------- Summa 11,8 11,3 23,5 23,0 -------------------------------------------------------------------------------

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser

3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under april-juni 2013 uppgick intäkterna till 11,8 MSEK (11,3 MSEK). Intäkter från utrustning uppgick till 0,4 MSEK (0,1 MSEK) och avser främst det Mini- System 3000 som under perioden har levererats till University of Alabama (UAB). Intäkter från kundservice uppgick till 0,6 MSEK (0,2 MSEK) efter installationsarbeten som har utförts hos Tupy Saltillo Mexiko och Teksid Mexiko. Intäkterna från serieproduktion minskade något till 10,7 MSEK (10,9 MSEK), främst beroende på förändringar i produkt- och prismix samt av det ökade värdet av den svenska kronan jämfört med dollarn och euron.

Intäkterna för januari-juni 2013 uppgick till 23,5 MSEK (23,0 MSEK). Intäkter från utrustning uppgick till 2,7 MSEK (0,4 MSEK) och avser ett Mini-System 3000 till UAB och System 3000-installationen vid Scania-gjuteriet under februari. Intäkter från förhyrd utrustning periodiseras över leasingperioden. Intäkterna från serieproduktion minskade och beror främst på en 2 % lägre produktionsvolym, minskade mätkoppsleveranser samt det ökade värdet av den svenska kronan.

Resultat SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning April-Juni Januari-Juni

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013 2012 2013 2012 ----------------------------------------------------------------------- Rörelseresultat 1,4 0,0 2,9 1,3

Periodens resultat efter skatt 1,2 0,1 3,6 1,8

Resultat per aktie (SEK) 0,2 0,0 0,5 0,3 -----------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för perioden april-juni 2013 på 1,4 MSEK (0,0 MSEK) ökade genom ett förbättrat bruttoresultat på 0,3 MSEK som uppnåtts genom högre intäkter, lägre rörelsekostnader på 0,9 MSEK och

högre kursvinster från rörelsefordringar och -skulder på 0,2 MSEK. Kursvinster, rapporterade som övriga rörelseintäkter, uppstår främst när inbetalningar i utländsk valuta för utestående fakturor sker till en mer fördelaktig kurs än till den valutakurs fakturan ställdes ut till, samt när utländska banktillgodohavanden omvärderas till svenska kronor vid slutet av varje räkenskapsperiod.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 1,2 MSEK (0,1 MSEK) och ökningen beror främst på det förbättrade rörelseresultatet på 1,4 MSEK (0,0 MSEK) och en minskning av finansnetto med 0,3 MSEK mot föregående år.

Rörelseresultatet för januari-juni 2013 på 2,9 MSEK (1,3 MSEK), förbättrades på grund av ett högre bruttoresultat på 0,6 MSEK som erhölls genom ökade intäkter och minskade kostnader för kundservice och tillverkning, lägre rörelsekostnader på 0,8 MSEK samt kursvinster på 0,2 MSEK.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 3,6 MSEK (1,8 MSEK), och beror främst på det ökade rörelseresultatet; ett minskat finansnetto på 0,6 MSEK jämfört med föregående år samt justering av uppskjuten skatt på 0,8 MSEK.

Uppskjuten skattefordran Skatten uppgick till 0,6 MSEK (-0,2 MSEK) under perioden januari-juni, varav 0,8 MSEK förklaras av att uppskjuten skattefordran ökades under det första kvartalet 2013.

Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 30 juni 2013 gav den uppdaterade beräkningen att 128,5 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 28,3 MSEK (32,9 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skattefordran jämfört med föregående år förklaras främst av en minskning under fjärde kvartalet 2012 på -5,4 MSEK beroende på förändring av den svenska bolagsskatten från 26,3 % till 22 %. Uppskjuten skattefordran ingår som finansiella tillgångar i balansräkningen.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde April-Juni Januari-Juni

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013 2012 2013 2012 ------------------------------------------------------------------------------ Kassaflöde från verksamheten 5,3 0,3 5,5 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten (utdelning) -7,0 -11,9 -7,0 -11,9 ------------------------------------------------------------------------------ Summa kassaflöde -2,0 -11,7 -1,8 -12,1

Likviditet 33,6 35,5 33,6 35,5 ------------------------------------------------------------------------------

Kassaflödet från verksamheten under april-juni 2013 uppgick till 5,3 MSEK (0,3 MSEK). Kassflödesökningen beror främst på inbetalningar från Tupy Saltillo, Teksid och Scania avseende installationer. Under perioden har utdelning uppgående till 7,0 MSEK (11,9 MSEK) utbetalats till aktieägarna vilket resulterade i ett totalt kassaflödesresultat på -2,0 MSEK.

Kassaflödet från verksamheten under januari-juni 2013 uppgick till 5,5 MSEK (0,0 MSEK). Kassaflödesökningen beror på de tidigare nämnda installationerna samt lägre rörelsekostnader jämfört med

samma period föregående år. Efter utdelningen på 7,0 MSEK (11,9 MSEK) uppgår det totala kassaflödet för perioden till -1,8 MSEK (-12,1 MSEK) vilket resulterar i 33,6 MSEK (35,5 MSEK) i likvida medel per 30 juni 2013. Investeringar under perioden uppgick till 0,3 MSEK (0,2 MSEK). Personaloptionsprogram Per den 30 juni 2013, beräknades den totala kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 2,9 MSEK (3,1 MSEK), baserat på en aktiekurs på 51,5 SEK (52,0 SEK). Hittills under 2013 har 0,1 MSEK (0,3 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet. Risker och osäkerhetsfaktorer Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. Ekonomin i Europa och Asien är fortsatt osäker, vilket kan påverka försäljningen av bilar och tunga fordon. SinterCasts diversifiering mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för industriell kraft i kombination med SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för serieproduktion av högkvalitativt CGI.

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26 sid 42 i SinterCasts årsredovisning 2012

Organisation SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare och representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 30 juni 2013 hade koncernen 18 (20) anställda, varav tre (tre) är kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 12 (17) anställda, minskningen beror delvis på att de kinesiska medarbetarna har överförts till det kinesiska dotterbolaget. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan  verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Med anledning av SinterCasts utökade närvaro i Asien, har representationsavtalen i Australien, Indien och Japan avslutats under perioden, även om de tidigare representanterna är tillgängliga vid behov. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Förutom förändringen, som beskrevs i den första kvartalsrapporten 2013, i tillägget till IAS 1 - (Utformning av finansiella rapporter), överensstämmer de redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 30 juni 2013 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelande har utgivits: 10 juli 2013 - SinterCast sätter serieproduktionsrekord under andra kvartalet

Information Delårsrapport juli-september 2013 kommer att publiceras den 6 november 2013 Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2013 kommer att publiceras den 26 februari 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 kommer att publiceras den 23 april 2014 Delårsrapport april-juni 2014 kommer att publiceras den 20 augusti 2014

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför.

Stockholm 21 augusti 2013

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist       Aage Figenschou                   Robert Dover Styrelseordförande                     Vice Styrelseordförande Styrelseledamot

Laurence Vine-Chatterton       Hans-Erik Andersson         Steve Dawson Styrelseledamot                           Styrelseledamot                    Vd och Styrelseledamot

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson

Vd

SinterCast AB (publ)

Telefon: +46 8 660 7750

Mobil: +44 771 002 6342

E-post:

Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Allen Diesels, Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Maserati, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF : hugin.info/1205/R/1723857/574574.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF