Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2013

09:00 / 24 April 2013 SinterCast Press release

Möjligheter till ytterligare tillväxt och serieproduktionsökningar efter tillkännagivanden av nya motorer och nya installationer

Första kvartalet 2013 * Periodens omsättning: 11,7 MSEK (11,7 MSEK) * Rörelseresultat: 1,5 MSEK (1,3 MSEK) * Resultat per aktie: 0,33 SEK per aktie (0,24 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 0,2 MSEK (-0,3 MSEK) * Befintliga installationer: 20 helautomatiska system och 15 Mini-System i Europa, Asien och Amerika * Ny installation har framgångsrikt tagits i drift i gjuteriet hos en europisk lastbilstillverkare * Pågående installation i Mexiko av den hittills mest omfattande System 3000- installationen * Ny installation säkrad hos University of Alabama för forskning finansierat av amerikanska energidepartementet * Fortsatt förproduktion av den första bensinmotorn i stora volymer, med serieproduktionsstart i år

Serieproduktion*

För grafisk kurva, se PDF

Serieproduktionen ökade under kvartalet tack vare Navistars återupptagna produktion av Big Bore motorblock och produktionsökningen av VM Motori 3.0 liter V6 motorblock och bottenplatta inför försäljningsstarten av Jeep Grand Cherokee SUV och Ram 1500 lätta pick-uper i Nordamerika.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent =50 kg)

Vd:s kommentarer

Serieproduktionen ökar efter tillkännagivanden om nordamerikanska dieslar Serieproduktionen under kvartalet ökade till 1,30 miljoner motorekvivalenter, i årstakt, vilket representerar en tillväxt på cirka 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2012. Ökningen beror huvudsakligen på produktionsökningen av VM Motori 3.0 liter V6 motorblock och bottenplatta samt den återupptagna produktionen av Navistar 13 liter Big Bore motorblock för tunga fordon.

Produktionen av SinterCast-CGI motorblock och bottenplatta ökade efter Chryslers tillkännagivanden i januari om VM Motori dieselmotor i Jeep Grand Cherokee SUV och tillkännagivandet i februari om Ram 1500 lätta pick-uper. Detta resulterade i att VM Motori-motorn blev det näst största produktionsprogrammet i mars och SinterCasts femte motor att passera gränsen på 100 000 motorekvivalenter i årstakt. Grand Cherokee-dieseln är planerad att finnas tillgänglig i amerikanska bilhallar under andra kvartalet 2013 medan Ram 1500-dieseln är planerad att börja säljas under tredje kvartalet 2013. Chryslers dieselåtaganden ger en gradvis ökad volym på kort sikt, och etablerar även ett viktigt benchmark och en utmaning för de andra biltillverkarna till ökad användning av dieselmotorer inom högvolymssegmentet för SUV och lätta pick-uper. Utöver VM Motori-motorn, fortsatte serieproduktionen i hög takt under kvartalet inom det stora V- dieselsegmentet för bilar, med bidrag främst från Audi-, Ford- och Hyundaimotorer.

Produktionen av Navistar motorblock återupptogs i början av januari, både i Tupy-gjuteriet i Brasilien och Pure Power-gjuteriet i USA, för att säkra leveranserna inför försäljningen som ska återupptas, av Navistar Pro Star- lastbilar med MaxxForce Big Bore-motorn. Den återupptagna produktionen gav en gradvis ökad volym under det första kvartalet, men nivån på produktionstakten förväntas etableras först senare i år, när försäljningen av Navistars lastbil har återhämtat sig. Inom denna sektor för tunga fordon, tillkännagavs den 11 februari en System 3000 serieproduktionsinstallation hos en icke namngiven ledande europeisk lastbilstillverkare. Systemet driftsattes framgångsrikt under kvartalet. Serieproduktionsvolymerna förväntas att börja ge bidra under det andra kvartalet. Tillsammans ger återupptagandet av Navistar-produktionen och den nya installationen i Europa, möjligheter till ökande volymer för tunga fordon under 2013.

Idrifttagandet av SinterCasts mest omfattande installation hittills startade i början av april och pågår fortfarande vid Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko. Installationen är utformad att stödja produktion av ett nytt motorblock för bilar, med en planerad full volym på mer än 300 000 block per år, med möjlighet att bli den största CGI-motorn i världen, uttryckt i volym. Efter att det nya System 3000 Plus har satts i drift, ska den befintliga SinterCast-utrustningen på bilproduktionslinjen i Saltillo-gjuteriet flyttas till produktionslinjen för tunga fordon för att stödja pågående produktutveckling inom applikationer för tunga fordon.

Den 19 april tillkännagav SinterCast installationen av ett Mini-System 3000 hos University of Alabama i Birmingham (UAB), som är del av ett nytt projekt på 3,5 miljoner dollar som tilldelats Caterpillar av det amerikanska energidepartmentet. Syftet med projektet är att utveckla kostnadseffektiva höghållfasta gjutna material, som kan möjliggöra en ökning av effektuttaget (hästkrafter/kilo) i framtiden och öka den termiska verkningsgraden i de största dieselmotorerna. Som en del av det treåriga projektet kommer UAB och Caterpillar att använda SinterCast Mini-System 3000 till att producera och utveckla nya kompaktgrafitjärnlegeringar (CGI). Mini-System 3000 ska installeras under sommaren 2013. SinterCast kommer även att bistå med teknisk support under projekttiden. Den statliga finansieringen bekräftar återigen

behovet av fortlöpande framsteg av motorprestanda och verkningsgrad, och behovet av att avancerade material såsom CGI möjliggör projektets syften, samtidigt som kraven på livslängd och utsläpp uppfylls.

SinterCast stödjer fortsatt produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och inom industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika. Denna utveckling inbegriper SinterCasts första åtagande för CGI-bensinmotorer i stora volymer, vilket fortfarande är planerat för serieproduktionsstart i år. Förproduktion av bensinmotorblocket påbörjades under januari. Det beräknas att den sammanlagda potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som är under utveckling, representerar en marknadsmöjlighet på ungefär 4,65 miljoner motorekvivalenter per år inom SinterCasts femårsplaneringshorisont.

Segjärnsteknologi Utvecklingen av segjärnsteknologin fortsätter, med nya fältförsök planerade i Asien under det andra kvartalet, för att vidare definiera de tekniska sambanden, applikationerna för processtyrning och de möjliga kostnadsbesparingarna. Segjärnsteknologin kommer att presenteras på Ductile Iron Societys årsmöte i USA i juni. Efter lanseringen kommer SinterCast att söka referensinstallationer för att vidareutveckla och demonstrera teknologin och utforska marknadsmöjligheterna. Segjärnsteknologin förväntas att ge kostnadsbesparingar genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning Intäkter Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag Januari-Mars Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om 2013 2012 2012 2011 inte annat anges) ------------------------------------------------------------------------------- Antal levererade mätkoppar 28 900 36 800 102 400 138 200

Utrustning (1) 2,3 0,3 9,0 7,9

Serieproduktion (2) 9,0 11,2 35,8 39,0

Service( 3) 0,3 0,2 1,0 2,0

Annat 0,1 0,0 0,1 0,1 ------------------------------------------------------------------------------- Summa 11,7 11,7 45,9 49,0 -------------------------------------------------------------------------------

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och  avgifter för programvarulicenser

3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under januari-mars 2013 uppgick intäkterna till 11,7 MSEK (11,7 MSEK). Intäkter från utrustning uppgick till 2,3 MSEK (0,3 MSEK) och avser främst ett System 3000 processtyrningssystem som installerats hos en icke namngiven viktig europeisk tillverkare av lastbilar. Intäkter från förhyrd utrustning periodiseras över leasingperioden. Intäkterna från serieproduktion gick ned på grund av minskade mätkoppsleveranser och reducerad serieproduktion, vilket huvudsakligen är relaterat till en minskad produktion jämfört mot föregående år av Navistar Big Bore motorblock för tunga fordon i Nordamerika och på en efterfrågeminskning av tunga fordon i Europa.

Resultat SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Januari-Mars Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013 2012 2012 2011 ----------------------------------------------------------------------------- Rörelseresultat 1,5 1,3 1,0 11,6

Periodens resultat efter skatt 2,4 1,7 -3,7 14,5

Resultat per aktie (SEK) 0,3 0,2 -0,5 2,1 -----------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2013 på 1,5 MSEK (1,3 MSEK) ökades genom bruttoresultatsökningen på 0,3 MSEK och minskades av att de operativa kostnaderna gick upp med 0,1 MSEK. Det högre bruttoresultatet beror på förändringar i produktmixen, där en större andel av intäkterna under 2013 kommer från utrustning snarare än från serieproduktion.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 2,4 MSEK (1,7 MSEK) och är främst relaterad till omvärdering av uppskjuten skattefordran, vilken beskrivs i avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Uppskjuten skattefordran Skatten uppgick till 0,7 MSEK (-0,1 MSEK) under perioden, varav 0,8 MSEK beror på förändring av uppskjuten skattefordran.

Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 mars 2013 gav den uppdaterade beräkningen att 128,5 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 28,3 MSEK (32,9 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skattefordran ingår som finansiella tillgångar i balansräkningen.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde Januari-Mars Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013 2012 2012 2011 ----------------------------------------------------------------------------- Kassaflöde från verksamheten 0,2 -0,3 1,3 14,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -0,1 -1,6 -0,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -11,9 -6,8 ----------------------------------------------------------------------------- Summa kassaflöde 0,2 -0,4 -12,2 7,3

Likviditet 35,6 47,2 35,4 47,6 -----------------------------------------------------------------------------

Kassaflödet från verksamheten under januari-mars 2013 uppgick till 0,2 MSEK (- 0,3 MSEK). Kassaflödet från verksamheten påverkades främst av det positiva rörelseresultatet på 1,5 MSEK (1,3 MSEK) och av ett ökat rörelsekapital (vilket inkluderar kundfordringar, leverantörsskulder och lager) på -1,7 MSEK (-1,9 MSEK). Sedan årsskiftet har kundfordringarna ökat med 2,5 MSEK till 10,3 MSEK, vilket främst beror på försäljningen av System 3000 till en icke namngiven europeisk tillverkare av lastbilar.

Det totala kassaflödet för perioden uppgår till 0,2 MSEK (-0,4 MSEK) vilket resulterar i 35,6 MSEK (47,2 MSEK) i likvida medel per den 31 mars 2013.

Investeringar under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,2 MSEK).

Personaloptionsprogram Per den 31 mars 2013 beräknades den totala kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 2,9 MSEK (3,2 MSEK), baserat på en aktiekurs på 43,6 SEK (57,5 SEK). Hittills under 2013 har 0,0 MSEK (0,2 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Risker och osäkerhetsfaktorer Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. Världsekonomin har på senaste tiden blivit mer osäker och detta har börjat påverka både konsumenternas förtroende och fordonsförsäljningen, framför allt i Europa. SinterCasts diversifiering, mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för industriell kraft samt SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26 sid 42 i SinterCasts årsredovisning 2012

Organisation SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare och representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och Australien, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 mars 2013 hade koncernen 19 (20) anställda, varav tre (tre) är kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 13 (17) anställda, minskningen beror delvis på att de kinesiska medarbetarna nu ingår i det kinesiska dotterbolaget. Merparten av verksamheten bedrivs i moderbolaget, inklusive ansvaret för agenterna i Australien, Indien och Japan. Verksamheten i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. I enlighet med Förändringarna i IAS 1 - Utformning av finansiella rapporter, har SinterCast ändrat benämningen av "Rapport över totalresultatet" till "Rapport över resultat och övrigt totalresultat". Det finns en ändring i IAS 1 som innebär att de poster som redovisas i "övrigt totalresultat" ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen baseras på huruvida posterna kan komma att återföras till resultaträkningen eller ej. SinterCast har i enlighet med detta tillägg adderat en ny post i denna räkning med benämningen Poster som kan återföras i resultaträkningen. SinterCast bedömer att denna förändring inte väsentligt påverkar presentationen av övrigt totalresultat. Förutom denna förändring, överensstämmer de redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen Följande pressmeddelande har utgivits: 19 april 2013 - University of Alabama installerar SinterCast teknologi för projekt finansierat av amerikanska energidepartementet. Inga övriga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 31 mars 2013 som i sak påverkar denna rapport.

Årsredovisning 2012 Årsredovisningen för 2012 publicerades på SinterCasts hemsida den 5 april 2013. Med tanke på kostnader och miljöhänsyn har årsredovisningen endast publicerats elektroniskt, i PDF-format.

Årsstämma SinterCast AB (publ) årsstämma kommer att hållas kl. 15.00 onsdag den 15 maj 2013 i Kungliga Ingenjörsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Kallelse till årsstämman publicerades den 10 april 2013 och finns tillgänglig på SinterCasts webbplats.

Styrelsen föreslår följande datum för årsstämman och för rätt att erhålla utdelning:

8 maj 2013         Detta datum skall aktieägare som önskar deltaga på årstämman vara införd i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear och anmäla sitt deltagande till SinterCast.

15 maj 2013 Aktier som handlas på detta datum är berättigade till utdelning.

15 maj 2013 Årsstämma: Årsstämman hålls kl. 15.00.

16 maj 2013 Aktier som handlas på detta datum är inte berättigade till utdelning.

20 maj 2013 Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är tre bankdagar efter årsstämman.

23 maj 2013 Betalning: Utdelning utbetalas tre bankdagar efter avstämningsdagen för de som är berättigade att erhålla utdelning

Föreslagen utdelning Till årsstämmans förfogande står 51 744 744 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om totalt 1 krona per aktie (totalt 6 975 653 kronor) för räkenskapsåret 2012 och att resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget om 44 769 091 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 20 maj 2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 23 maj 2013.

Information Delårsrapport april-juni 2013 kommer att publiceras den 21 augusti 2013 Delårsrapport juli-september 2013 kommer att publiceras 6 november 2013 Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2013 kommer att publiceras 26 februari 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 kommer att publiceras 23 april 2014

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 23 april 2013

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson

Vd

SinterCast AB (publ)

Telefon: +46 8 660 7750

Mobil: +44 771 002 6342

E-mail:

Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls- Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com SLUT

Press Release PDF: hugin.info/1205/R/1695471/558099.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF