Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2012

09:00 / 20 February 2013 SinterCast Press release

Rekordintäkter från utrustning balanserar minskad serieproduktion 2012. Ny produktutveckling i CGI och produktlanseringar ger möjligheter till nya installationer och ökad serieproduktion

Fjärde kvartalet 2012 * Periodens omsättning: 14,4 MSEK (16,0 MSEK) * Rörelseresultat: 2,0 MSEK (4,1 MSEK) * Resultat per aktie: -0,5 SEK per aktie (0,7 SEK) * Kassaflöde från verksamheten: 1,8 MSEK (4,6 MSEK) * Periodens genomsnittliga produktion, i årstakt*: 1,20 miljoner motorekvivalenter (1,62 miljoner) * Rekordintäkter från utrustning (9,0 MSEK) under 2012 * Ny installationsorder har mottagits, för serieproduktion av tunga fordon * Pågående förproduktion av den första bensinmotorn i stora volymer, med serieproduktionsstart 2013 * Genombrott på USA-marknaden för lätta pick-uper, då V6 diesel i SinterCast- CGI för Ram 1500 bekräftats

Helår 2012 * Omsättning: 45,9 MSEK (49,0 MSEK) * Rörelseresultat: 1,0 MSEK (11,6 MSEK) * Resultat per aktie: -0,5 SEK per aktie (2,1 SEK) * Kassaflöde från verksamheten: 1,3 MSEK (14,5 MSEK) * Utdelning: En ordinarie utdelning på 1,0 SEK per aktie (1,0 SEK) föreslås * Befintliga installationer: 20 helautomatiska system och 13 Mini-System i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För graf, se pressmeddelande PDF

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 Kg)

Vd:s kommentarer

Produktionen påverkad av efterfrågan på tunga fordon; V-dieselmotorer fortsatt starka Serieproduktionen under kvartalet var 1,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket är en minskning med ca 8 % jämfört med tredje kvartalet 2012. En stor del av nedgången beror fortsatt på de avbrutna leveranserna av Navistar Big Bore motorblock för tunga fordon i Nordamerika, och på minskad efterfrågan på tunga fordon i Europa. Produktionen av Navistar 13 liter motorblock återupptogs emellertid både i Tupy-gjuteriet i Brasilien och i Pure Power-gjuteriet i USA under januari, vilket medför en generell ökning av serieproduktionen för den första månaden 2013. Försäljningen av Navistars motor MaxxForceTM 13 förväntas att återupptas under mars 2013. Produktionsutsikterna på kort sikt är fortsatt beroende av återhämtningen av produktion för tunga fordon och lanseringen av nya CGI-motorer.

Serieproduktion i stora volymer av V-dieselmotorer för bilar fortsatte i hög takt under hela kvartalet, med stabila bidrag från motorer för Audi och Ford samt ökad produktion av VM Motori 3 liter V6-motor. VM Motori-motorn lanserades i Jeep Grand Cherokee vid North American International Auto Show i Detroit den 14 januari.  Därefter offentliggjorde Ram Trucks användning av motorn i Ram 1500 den 14 februari vilket innebär ett genombrott för både diesel och SinterCast på den stora amerikanska marknaden för lättare pick-uper. Jeep Grand Cherokee med dieselalternativ kommer att vara tillgänglig i amerikanska bilhallar under andra kvartalet 2013 medan Ram 1500 har en planerad säljstart under tredje kvartalet 2013. Motorn introducerades vid Detroitmässan efter en framgångsrik lansering i Jeep Grand Cherokee, Chrysler 300 och Lancia Thema i Europa. VM Motori är en specialiserad italiensk dieselmotortillverkare, som ägs gemensamt av Fiat och General Motors. Allteftersom Grand Cherokee och Ram 1500 börjar säljas och i och med att motorn kommer att användas i flera fordon inom Fiat/Chrysler-gruppen, förväntas ökade volymer av VM Motori V6.

Trots den allmänna osäkerheten i ekonomin har nya serieproduktionsåtaganden i CGI säkrats under perioden och nya produktutvecklingsprogram har inletts i Europa, Asien och Amerika. De ökade CGI-produktutvecklingsaktiviteterna utgjorde grunden för rekordhöga installationsintäkter under 2012, eftersom gjuterierna förberedde sig inför sina kunders serieproduktionsplaner. Installationsutsikterna är fortsatt positiva och den 11 februari tillkännagav SinterCast den första serieproduktionsinstallationen för 2013. Installationen, som har beställts av en icke namngiven europeisk tillverkare av tunga lastbilar, är planerad att levereras och sättas i drift under andra halvan av februari. Förproduktion påbörjades under 2012 med teknisk support på plats.

Idrifttagandet av SinterCasts mest omfattande installation hittills, är planerat till mars 2013 hos Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko. Installationen är konstruerad för att stödja produktionen av ett nytt motorblock för bilar med en planerad full volym på mer än 300 000 block per år, vilket potentiellt blir den i antal, största CGI-motorn i världen. Parallellt med installationen av nya System 3000 Plus, kommer befintlig SinterCast-utrustning på bilproduktionslinjen vid Saltillogjuteriet att flyttas till produktionslinjen för tunga fordon, för att stödja pågående produktutveckling av applikationer för tunga fordon.

SinterCast fortsätter att stödja produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella krafttillämpningar i Europa, Asien och Amerika. Dessa program innefattar bland annat SinterCasts första bensinmotoråtagande i stora volymer i CGI, med en oförändrad serieproduktionsstart under 2013.

Förproduktion av bensinmotorn påbörjades under januari. Det bedöms att potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som för närvarande är under utveckling, tillsammans representerar en marknadsmöjlighet på ca 4,65 miljoner motorekvivalenter årligen inom SinterCasts femårsplaneringshorisont.

Fortsatta framsteg i ny segjärnsteknologi Utveckling av segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet i väntan på marknadsintroduktion vid Ductile Iron Societies årsmöte i juni 2013. Teknologin för segjärn förväntas att ge en kostnadsbesparing genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjututbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet, och genom förbättrad maskinbearbetning. Inför marknadsintroduktionen fortsätter utvecklingsarbetet med interna tester och en planerad extern fältstudie, för att ytterligare definiera de tekniska sambanden och applikationerna för processtyrning samt storleken på kostnadsbesparingarna.

Finansiell sammanfattning Intäkter Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per Oktober-December Januari-December intäktsslag

(Belopp i miljoner kronor om 2012 2011 2012 2011 inte annat anges) ------------------------------------------------------------------------------- Antal levererade mätkoppar 21 500 33 100 102 400 138 200

Utrustning (1) 7,0 4,6 9,0 7,9

Serieproduktion (2) 7,2 11,0 35,8 39,0

Service( 3) 0,2 0,4 1,0 2,0

Annat 0,0 0,0 0,1 0,1 ------------------------------------------------------------------------------- Summa 14,4 16,0 45,9 49,0 -------------------------------------------------------------------------------

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

  2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser

  3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under oktober-december 2012 uppgick intäkterna till 14,4 MSEK (16,0 MSEK). Intäkter från utrustning uppgick till 7,0 MSEK (4,6 MSEK). Bland intäkterna återfinns System 3000 Plus processtyrningsutrustning till Tupys gjuteri i Saltillo, Mexiko, det rekonditionerade System 3000 till Teksid, samt det Mini- System 3000 som levererats till ett icke namngivet gjuteri i Asien. Intäkter från serieproduktion minskade, främst beroende på minskade mätkoppsleveranser och på en reducerad serieproduktion i huvudsak relaterad till Navistar Big Bore motorblock för tunga fordon i Nordamerika samt på en minskad efterfrågan av tunga fordon i Europa.

Under perioden januari-december 2012 uppgick intäkterna till 45,9 MSEK (49,0 MSEK). Intäkterna minskade beroende på lägre serieproduktion och lägre mätkoppsleveranser, vilket förutsågs vid årsstämman 2012, främst relaterat till en minskad efterfrågan på avgasgrenrör och turbohus avsedda för bilar i Europa. Intäkterna från utrustning uppgick till rekordhöga 9,0 MSEK (7,9 MSEK) under 2012.

Resultat SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Oktober-December Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat 2012 2011 2012 2011 anges) ------------------------------------------------------------------------------- Rörelseresultat 2,0 4,1 1,0 11,6

Periodens resultat efter skatt -3,6 4,8 -3,7 14,5

Resultat per aktie (SEK) -0,5 0,7 -0,5 2,1 -------------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2012 på 2,0 MSEK (4,1 MSEK) minskade på grund av ett lägre bruttoresultat på 1,6 MSEK, högre operativa kostnader på 0,9 MSEK samt förbättrades av övriga rörelseintäkter på 0,4 MSEK. Det lägre bruttoresultatet beror på minskade intäkter och förändringar i produktmixen, där en större andel av intäkterna under 2012 kommer från utrustning snarare än från serieproduktion.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -3,6 MSEK (4,8 MSEK) och är främst relaterat till omvärderingen av uppskjuten skattefordran, vilken beskrivs i avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Rörelseresultatet för perioden januari-december 2012 på 1,0 MSEK (11,6 MSEK) minskade på grund av ett lägre bruttoresultat på 2,6 MSEK, högre operativa kostnader på 6,3 MSEK och reducerade kursvinster från rörelsen uppgående till 1,7 MSEK, redovisade bland övriga rörelseintäkter. De högre rörelsekostnaderna kan härröras till rekryterings- och lönekostnader som uppkommit för att förbereda företaget för ytterligare tillväxt, som beskrivits vid årsstämman 2012.

Resultat efter skatt för perioden januari-december 2012 uppgick till -3,7 MSEK (14,5 MSEK), och försämrades på grund av ett lägre rörelseresultat på 10,6 MSEK och förbättrades av finansnettot på 1,5 MSEK. Den återstående skillnaden på 9,1 MSEK är främst relaterad till omvärderingen av uppskjuten skattefordran, vilken beskrivs i avsnittet "Uppskjuten skattefordran": Skattekostnaderna avser i huvudsak betald bolags- och inkomstskatt i Kina.

Uppskjuten skattefordan Skatten uppgick till -5,7 MSEK (3,4 MSEK) under perioden, varav -5,4 MSEK beror på förändringen av den svenska bolagsskatten från 26,3 % till 22 % och -0,3 MSEK avser skatt betald i Kina.

Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 december 2012 gav den uppdaterade beräkningen att 125,1 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts totala ackumulerade underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 27,5 MSEK (32,9 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skattefordran ingår i finansiella tillgångar i balansräkningen.

Personaloptionsprogram Per den 31 december 2012 beräknades den totala kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 2,9 MSEK (3,3 MSEK), baserat på en aktiekurs på 43,8 SEK (45,0 SEK). Under 2012 har 0,4 MSEK (0,7 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde Oktober-December Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat 2012 2011 2012 2011 anges) ------------------------------------------------------------------------------- Kassaflöde från verksamheten 1,8 4,6 1,3 14,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,4 -0,1 -1,6 -0,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -0,3 -11,9 -6,8 ------------------------------------------------------------------------------- Summa kassaflöde 0,4 4,2 -12,2 7,3

Likviditet 35,4 47,6 35,4 47,6 -------------------------------------------------------------------------------

Kassaflödet från verksamheten under oktober-december 2012 uppgick till 1,8 MSEK (4,6 MSEK). Det positiva kassaflödet från verksamheten under perioden beror främst på ett positivt rörelseresultat. Investeringarna, främst relaterade till nytt produktionsverktyg, minskade kassaflödet med 1,4 MSEK under perioden. Det totala kassaflödet uppgick till 0,4 MSEK (4,2 MSEK).

Kassaflödet från verksamheten under januari-december 2012 uppgick till 1,3 MSEK (14,5 MSEK). Det lägre kassaflödet under perioden jämfört med 2011 beror främst på ett minskat rörelseresultat och ett ökat rörelsekapital under 2012, innefattande utbetalningar av upplupna kostnader av engångskaraktär.

Efter utbetalningen av utdelningen till aktieägarna uppgående till 11,9 MSEK (3,5 MSEK) uppgår kassaflödet från finansieringsverksamheten till 11,9 MSEK (6,8 MSEK). Det totala kassaflödet för perioden uppgår till -12,2 MSEK (7,3 MSEK) vilket resulterar i 35,4 MSEK (47,6 MSEK) i likvida medel per den 31 december 2012. Investeringar under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,0 MSEK), varav 1,6 MSEK (0,4 MSEK) har påverkat kassaflödet under året. Investeringarna innefattar nytt produktionsverktyg, aktiverad processtyrningsutrustning, datorer och aktiverade patentkostnader.

Risker och osäkerhetsfaktorer Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. Världsekonomin har på senaste tiden blivit mer osäker och detta har börjat påverka både konsumenternas förtroende och fordonsförsäljningen. SinterCasts diversifiering, mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för industriell kraft samt SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCasts varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26 sid 39 i SinterCasts årsredovisning 2011

Organisation SinterCast har etablerat en global organisation med anställda och representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och Australien, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Under det andra kvartalet 2012 etablerades ett nytt dotterbolag i Korea. Etableringen av det kinesiska dotterbolaget blev klart under det fjärde kvartalet 2012. Per den 31 december 2012 hade koncernen 19 (17) anställda, varav tre (tre) kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 15 (14) anställda. Merparten av verksamheten bedrivs i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret i Kina samt för agenterna i Australien, Indien och Japan. Verksamheten i Storbritannien, USA och Korea leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Patent SinterCasts teknologi är skyddad av 11 (11) patent. Globalt innehar SinterCast 43 (53) olika nationella patent eller patentansökningar. De 11 grundpatenten avser SinterCasts metallurgiska teknologi, mätkoppen, produkttillämpningar samt maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Följande pressmeddelanden har utgivits efter den 31 december 2012: 11 februari 2013 - SinterCast säkrar ny installationsorder för serieproduktion av tunga fordon 18 februari 2013 - Genombrott för SinterCast: Första dieselmotorn för lätta pick-uper i USA

Inga andra händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 31 december 2012 som i sak påverkar denna rapport.

Valberedning Valberedningen, vald på årsstämman 2012, består av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Torbjörn Nordberg. Valberedningen kan nås via:

Årsstämma SinterCast AB (publ) årsstämma 2013 kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2013.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till eller till företaget: SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Utdelning Vid SinterCast AB (publ) årsstämma som hölls den 24 maj 2012 beslutades om en ordinarie utdelning på 1,0 SEK per aktie och en extra utdelning på 0,7 SEK per aktie för 2012. Totalt har 11,9 MSEK utbetalats till aktieägarna.

Föreslagen utdelning Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger medlen som erfordras för att bedriva verksamheten och nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,0 (1,0) kronor per aktie, vilket innebär att 7,0 MSEK (7,0 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Under 2012 utbetalades även en extra utdelning på 0,7 SEK per aktie, vilket resulterade i att 11,9 MSEK betalades ut till aktieägarna under 2012.  Styrelsen föreslår den 20 maj 2013 som avräkningsdag för rätt till utdelning. Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten, bolagets finansiella ställning och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för moderbolaget och koncernen i beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen som föreslås till årsstämman 2013.

Information Delårsrapport januari-mars 2013 kommer att publiceras den 24 april 2013 Delårsrappor april-juni 2013 kommer att publiceras den 21 augusti 2013 Delårsrapport juli-september 2013 kommer att publiceras den 6 november 2013 Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké kommer att publiceras den 26 februari 2014

Årsredovisning 2012 Årsredovisning för 2012 kommer att finnas tillgänglig den 5 april 2013.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 20 februari 2013

För mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Vd

SinterCast AB (publ)

Telefon: +46 8 660 7750

Mobil: +44 771 002 6342

E-post:

Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls- Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com SLUT

Press Release PDF: hugin.info/1205/R/1679357/548502.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF