Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2011 (Hugin)

09:09 / 24 August 2011 SinterCast Press release

* Periodens omsättning: 12,1 MSEK (8,6 MSEK). Halvår: 21,2 MSEK (16,6 MSEK)
 * Rörelseresultat: 3,6 MSEK (0,6 MSEK). Halvår: 4,3 MSEK (1,3 MSEK)
 * Resultat per aktie: 0,9 SEK/aktie (0,5 SEK/aktie). Halvår: 1,0 SEK/aktie
  (0,7 SEK/aktie)
 * Kassaflöde: -1,5 MSEK (2,8 MSEK). Halvår: 0,0 MSEK (0,7 MSEK)
 * Kassaflöde, halvår: 6,5 MSEK före utdelning och låneåterbetalning
 * Tre installationer avslutade under första halvåret 2011, ytterligare
  installationer förväntas före årets slut
 * Nyutvecklad segjärnsteknologi introducerad på den internationella fackmässan
  GIFA, fältförsök säkrade
 * Ny amerikansk bränsleekonomilagstiftning kan ge möjligheter för ökning av
  dieseln i Nordamerika


 Serieproduktionen fortsätter på rekordnivåer med en volymökning på 42 % från
                 föregående år

Pågående produktion och marknadsutsikter
Serieproduktionen  förblev  stark  och  stabil  hela  kvartalet,  med en
rekordproduktion  på  1,35 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Nuvarande
serieproduktionsprogram har potential att växa till en volym på cirka 1,7
miljoner motorekvivalenter årligen, när samtliga program uppnår full volym.
Följaktligen förväntas en ökad produktion före årets slut. SinterCast stödjer
för närvarande produktutvecklingsprogram för personbilar, tunga fordon och
applikationer för industriell kraft i Europa, Asien och Amerika. Det uppskattas
att dessa program, av vilka några redan har godkänts för serieproduktion, kan
komma att bidra med ytterligare cirka 2,75 miljoner motorekvivalenter årligen.
Den sammanlagda potentialen av nuvarande produktionsprogram och program som för
närvarande är under utveckling, kan ge en marknadsmöjlighet på cirka 4,45
miljoner motorekvivalenter årligen inom SinterCasts femårsplan.

Hittills under 2011 har SinterCast tillkännagivit nya installationer i Korea vid
gjuterierna Daedong och Daeshin. En tredje installation har nyligen genomförts
vid ett internationellt gjuteri för motorblock och cylinderhuvuden. Ett formellt
offentliggörande av installationen, som har leasats ut till kunden, sker efter
godkännande  från gjuteriet och slutanvändaren. Installationsutsikterna är
fortsatt positiva för det andra halvåret, med långt framskridna diskussioner i
både Asien och Amerika. SinterCasts mål, presenterat i november 2010, om att
säkerställa fem nya installationer under 2011 kvarstår.

På den internationella fackmässan för gjuteriteknologi (GIFA), 28 juni - 2 juli,
presenterade SinterCast en serie nya teknologiska framsteg för att utöka
funktionalitet och prestanda ur sitt processtyrningssystem för kompaktgrafitjärn
(CGI). Den nya tekniken fokuserar på ökad automatisering av gjutningsprocessen,
förbättrad  effektivitet  och  förbättrad  noggrannhet och robusthet inom
produktionsprocessen för CGI. Dessa teknologier är nu standard i SinterCasts
processtyrningssystem, System 3000.

SinterCast passade även på att introducera sin nyutvecklade teknologi för
styrning av segjärnsproduktion, vilket togs väl emot. Fältförsöksåtaganden har
säkrats vid ett antal utvalda gjuterier i Europa, Asien och Amerika. Ytterligare
tekniska data från fältförsöken, som ska genomföras under hösten 2011, kommer
att förfina och verifiera tekniken. Försöken kommer också att ge feed-back på
hur teknologin kommer att användas av kunder och hur nyttan av den kommer att
värderas, vilket ger underlag till affärsmodellens utformning. Målet med
utvecklingen inom segjärnsteknologin är att ge gjuteriet lägre kostnader genom
reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat utbytet vid gjutning, reducerade
gjutgodsdefekter och förbättrad maskinbearbetning. Fältförsöken är ett viktigt
steg för möjlig utveckling av en ny segjärnsprodukt.

Den   29 juli   meddelade   den  amerikanska  regeringen  att  nya
bränsleekonomistandarder för personbilar och lätta lastbilar kommer att kräva
betydande åtgärder inom bränsleekonomi och växthusgasutsläpp. Den nya standarden
kräver en ytterligare ökning till 54,5 mpg för alla nya bilar och lastbilar som
säljs i USA under 2025. Administrationens tjänstemän har visat att en standard
på 54,5 mpg skulle avspegla en kombinerad bränsleekonomi av 62 mpg för bilar och
av 45 mpg för pick-uper. Dessa föreslagna standarder kan ge en förbättrad
möjlighet för ökad användning av bränslesnåla dieselmotorer i Nordamerika.

Finansiell sammanfattning

Intäkter
I april-juni 2011 uppgick intäkterna till 12,1 MSEK (8,6 MSEK). Intäktsökningen
på 41 % erhålls dels från en ökning av serieproduktionsintäkterna på 31 % och
dels från en ökning av såld utrustning på 275 %. Intäkterna från såld utrustning
härrör sig från försäljningen av ett Mini-System 3000 till Daeshin Foundry i
Korea samt reservdelar och tillbehör, sålt för att stödja ett leasat System
3000 till ett icke namngivet gjuteri för motorblock och cylinderhuvuden.

I  januari-juni  2011 uppgick  intäkterna  till  21,2 MSEK  (16,6  MSEK).
Intäktsökningen   på   28 %  erhålls  dels  från  en  ökning  av
serieproduktionsintäkterna på 24 % och dels från en ökning av såld utrustning på
85 %.  Intäktsökningen  hänförlig till installationer är ett resultat av
installationsstöd hos Daedong Foundry i Korea, försäljningen av ett Mini-System
3000 till Daeshin Foundry i Korea, och försäljningen av reservdelar och
tillbehör  till  System  3000, samt  kundservice  på  plats  vid  en
leasinginstallation, för offentliggörande. Intäkterna för SinterCast-koncernen
härrör  sig  huvudsakligen  från  utrustning  (försäljning  och leasing),
serieproduktion och kundservice.


Nettoomsättning per intäktsslag             April-Juni Januari-Juni

                             2011  2010  2011  2010
--------------------------------------------------------------------------------
Levererade mätkoppar                 36 000 25 400 63 400 48 650

Utrustning 1                      1,5  0,4  2,4  1,3

Serieproduktion 2                    9,7  7,4  17,8  14,4

Service 3                        0,8  0,6  0,9  0,7

Annat                          0,1  0,2  0,1  0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Summa                         12,1  8,6  21,2  16,6
--------------------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat
anges)

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system samt försäljning av
     reservdelar

    2. Intäkter från förbrukningsmateriel, produktionsavgifter och avgifter
     för programvarulicenser

    3. Intäkter av utförd fältservice, kunddemonstrationer och försäljning av
     testbitar
Resultat
Rörelseresultatet för april-juni 2011 var 3,6 MSEK (0,6 MSEK). Försäljnings- och
administrationskostnaderna ökade, främst beroende på SinterCasts framgångsrika
närvaro   på  den  internationella  gjuterifackmässan  GIFA,  övriga
marknadsaktiviteter,  och  en  mer  påkostad  bolagsstämma.  Likväl ökade
rörelseresultatet med 3,0 MSEK beroende på försäljning av utrustning och
serieproduktion under perioden.

Resultat efter skatt för perioden april-juni 2011 uppgick till 6,2 MSEK (3,4
MSEK), främst beroende på reducerat marknadsvärde på utestående valutakontrakt
och omvärderingen av uppskjuten skattefordran, som beskrivs mer utförligt i
avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Rörelseresultatet för januari-juni 2011 uppgick till 4,3 MSEK (1,3 MSEK). Under
perioden ökade de operativa kostnaderna med ca 8 % jämfört med samma period
förra  året.  Kostnadsökningen  återfinns  främst  inom försäljnings- och
marknadsfunktionen, som är ett resultat av SinterCasts insatser att öka sin
marknadsnärvaro, i linje med budgeten och den övergripande tillväxtstrategin.

Resultat efter skatt för perioden januari-juni 2011 uppgick till 7,3 MSEK (4,4
MSEK) främst beroende på reducerat marknadsvärde på utestående valutakontrakt
och omvärderingen av uppskjuten skattefordran, som beskrivs mer utförligt i
avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Resultatsammanfattning                 April-Juni Januari-Juni

                             2011 2010 2011  2010
-------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat                     3,6  0,6 4,3   1,3

Periodens resultat                    6,2  3,4 7,3   4,4

Resultat efter skatt per aktie (SEK)           0,9  0,5 1,0   0,7
-------------------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)
Uppskjuten skattefordran
För  att bestämma värdet av uppskjuten skattefordran beräknar SinterCast
kvartalsvis den bedömda beskattningsbara vinsten av säkrade produktionsorder.
Per den 30 juni 2011 visade den uppdaterade beräkningen att 128,8 MSEK (92,2
MSEK) av SinterCasts totala ackumulerade underskottsavdrag kunde beaktas, vilket
motsvarar ca 22 % av SinterCasts totala skattemässiga underskottsavdrag, vilket
resulterat  i  att  33,9 MSEK (24,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten
skattefordran. På grund av periodens positiva resultat har den uppskjutna
skattefordran minskats med 1,1 MSEK (0,0 MSEK) till 32,8 MSEK (24,3 MSEK).

Personaloptionsprogram
Per  den  30 juni  2011, beräknades  kostnaden  för  det  nuvarande
personaloptionsprogrammet 2009-2013 att uppgå till totalt ca 3,1 MSEK (3,3
MSEK), baserat på en aktiekurs på 50,5 SEK (49,4 SEK). Under 2011 har 0,4 MSEK
(0,7 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
Kassaflödet under april-juni 2011 uppgick till -1,5 MSEK (2,8 MSEK). Utdelningen
på 0,5 SEK per aktie, utbetald till aktieägarna den 27 maj 2011, reducerade
kassaflödet med 3,5 MSEK.

Kassaflödet  under  januari-juni  2011 uppgick  till 0,0 MSEK (0,7 MSEK).
Likviditeten på 40,3 MSEK per den 30 juni 2011 är oförändrad jämfört med 31
december 2010. Dock ökade likviditeten med 6,5 MSEK från verksamheten beroende
på ökade serieproduktions- och installationsaktiviteter och minskade därefter
med 3,5 MSEK som följd av aktieutdelningen och låneåterbetalning av banklån på
3,0 MSEK (0,0 MSEK). Det ökade kassaflödet hänförligt till installationer
inkluderar inbetalningar av det back-up System 2000 som aktiverades i december
2010 hos Dashiang Foundry i Kina och för System 3000 installationen hos Daedong
Foundry i Korea som levererades i december 2010 och installerades januari 2011.

Periodens investeringar uppgick till 0,7 MSEK (0,2 MSEK).


Översikt kassaflöde           April-Juni Januari-Juni

                     2011 2010 2011  2010
---------------------------------------------------------------
Kassaflöde från verksamheten       3,1  1,1 4,6   2,4

Kassaflöde från rörelsekapital     -1,0  1,8 2,1  -1,5

Kassaflöde från investeringsverksamhet -0,1 -0,1 -0,2  -0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -3,5   - -6,5    -
---------------------------------------------------------------
Summa kassaflöde            -1,5  2,8 0,0   0,7

Likviditet               40,3 25,5 40,3  25,5

Investeringar              0,1  0,1 0,7   0,2
---------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)


SinterCast har historiskt finansierats av riskkapital från aktieägarna och har
anpassat  utgifterna  efter marknadsbedömningarna, resursbehovet och gjort
regelbundna  uppföljningar  av  kostnaderna mot årsbudgeten. Det positiva
kassaflödet från rörelsen under 2010 innebär att styrelsen bedömer att den
långsiktiga finansieringen av företaget är säkrad. Detta tillåter företaget att
vara mer proaktivt i sin verksamhet.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för
när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEMs beslut om nya motorer
och komponenter i CGI, på de globala ekonomiska förutsättningarna för
nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som
har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

SinterCast har diversifierat sina produktutvecklingsaktiviteter för att minimera
riskerna förknippade med en specifik industrisektor. Nuvarande serieproduktion
är väl fördelat mellan V-dieselmotorer för personbilar, motorkomponenter till
tunga  fordon, och andra applikationer som komponenter för avgasrör och
industriell kraft. SinterCast fortsätter att stödja produktutveckling inom dessa
traditionella  områden  samtidigt  som  man  utforskar  andra  möjliga
tillämpningsområden. SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika minskar
också företagets beroende av ett enda geografiskt område. I avvaktan på
resultaten  från  fältförsöken,  ger  den  nyutvecklade segjärnsteknologin
möjligheter till utökade marknadsaktiviteter utöver kärnverksamheten inom CGI-
området.Marknadspenetrering och konkurrens
SinterCasts varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig
och trovärdig partner inom industrin. Men, praktiskt taget alla företag utsätts
för konkurrens och SinterCast är inget undantag. Allt eftersom CGI-marknaden
utvecklas har vissa leverantörer föreslagit alternativa CGI-teknologier till
gjuterier. Såvitt SinterCast känner till gäller detta Hereaus-Electronite, OCC,
OxyCast och NovaCast. Det är också möjligt att vissa gjuterier kan komma att
försöka att producera CGI med hjälp av intern kontroll och disciplin men detta
bedöms  i  allmänhet vara mindre troligt eftersom produktkomplexitet och
produktionsvolymer ökar samt att specifikationskraven tillämpas mer strikt av
slutanvändarna. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande
ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av
högkvalitativt CGI. På grundval av sin ledande teknologi, produktionserfarenhet
och kundservice kommer SinterCast att fortsätta att stödja ny CGI-utveckling med
målet att öka bolagets andel av världens produktionskapacitet av CGI.

SinterCasts affärsutveckling är starkt kopplad till förbränningsmotorn, och i
synnerhet till dieselmotorn. Nya teknologier för framdrivning av fordon, så som
hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men
utvecklingen  och  implementationen  av dessa teknologier fortsätter vara
långsiktiga  projekt.  De  flesta  prognoser inom industrin indikerar en
marknadsandel för dessa applikationer på ca 10 % under tidsramen 2020-2025,
vilket understiger den förväntade globala marknadsandelen för dieselmotorer. Med
hänsyn till ledtiden för teknologin och andra praktiska frågor såsom ökade
kostnader och räckvidd bedömer SinterCast att dessa teknologier inte kommer att
ha en betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig
framtid.

Affärsmodell
SinterCast säljer eller leasar hårdvaran till System 3000, förhyr mjukvaran till
systemen,  säljer  förbrukningsmaterial  för  provtagning  och tar ut en
produktionsavgift för varje ton gjutgods producerat med SinterCast-teknologin.
Intäkter erhålls även från reservdelar, kundservice, kunddemonstrationer och
försäljningar av testbitar. De totala faktiska avgifterna vid produktion
(förbrukningsmaterial  för  provtagning  plus  produktionsavgift) beror på
skänkstorlek och på utbytet vid gjutning för varje gjuteri och varje produkt. En
typisk motorblocksproduktion, ger en intäkt på cirka 40-50 Euro per ton
gjutgods,  motsvarande 2,00-2,50 Euro för varje motorekvivalent om 50 kg.
SinterCast affärsmodell är mycket skalbar, vilket ger en ökande lönsamhet allt
eftersom den installerade basen ökar och fler program kommer i serieproduktion.

Personal
Per den 30 juni 2011, hade koncernen 16 (13) anställda varav tre (två) var
kvinnor. Den tekniska personalen har nödvändig kompetens och resurser för att
stödja  pågående  kundaktiviteter  och  att  stödja  den  förväntade
marknadsutvecklingen. Fler rekryteringar kommer att fasas in för utveckling av
både nya produkter och fältverksamhet, och då särskilt för behovet av att stödja
nya installationer och serieproduktion.

Den 14 september 2011 kommer David Gilson att börja hos SinterCast som Global
Sales  & Marketing Director. Gilson kommer att vara ansvarig att utöka
SinterCasts marknadsandel hos gjuterier och slutanvändare, stödja utveckling av
nya affärsmöjligheter och säkerställa nya gjuteriinstallationer, i linje med den
övergripande tillväxtstrategin. Gilson börjar hos SinterCast med en bred
erfarenhet inom internationell försäljning och marknadsföring till gjuterier,
tidigare anställd som Global Marketing Manager hos Ashland Casting Solutions med
ansvar för försäljning och marknadsföring av Ashlands bindemedelssystem. Gilson
innehar en Civilingenjörsexamen inom metallurgi från University of Wisconsin -
Madison och en MBA examen från University of Wisconsin - Milwaukee.

Redovisningsprinciper
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering.
Rapporterna  för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska
Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för
koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som
använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast
och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den
30 juni 2011 som i sak påverkar denna rapport.
Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen med säte i
Stockholm, Sverige. Moderbolaget har 14 (10) anställda. Merparten av
verksamheten sker i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret
i Kina samt för agenterna i Australien, Indien, Japan och Korea. Verksamheten
som bedrivs i Storbritannien och USA leds av de lokala företagen. Den
information som lämnas i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt
även för moderbolaget.

Information
Delårsrapport för juli-september 2011 kommer att publiceras den 2 november 2011
Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké för 2011 kommer att
publiceras den 22 februari 2012
Delårsrapport för januari-mars 2012 kommer att publiceras den 25 april 2012
Delårsrapport för april-juni 2012 kommer att publiceras den 22 augusti 2012

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, framtidsbedömning,
ställning  och  resultat  samt  beskriver  de  väsentliga  risker  och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står
inför.

Stockholm den 24 augusti 2011Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Aage Figenschou     Andrea Fessler

Styrelseordförande      Vice Styrelseordförande StyrelseledamotRobert Dover  Laurence Vine-Chatterton Steve Dawson

Styrelseledamot Styrelseledamot     VD och StyrelseledamotFör mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Verkställande Direktör

SinterCast AB (publ)

Kontor:  +46 8  660 7750

Mobil:   +44 771 002 6342

e-post:  steve.dawson@sintercast.com

Webbplats: www.sintercast.com
SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för produktion av CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till
17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av
SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, DAF
Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General
Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA
Peugeot-Citroën,  Renault,  Rolls-Royce Power Engineering, Scania, Toyota,
Volkswagen, Volvo, VM Motori och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad
hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT).

                  - SLUT-
SinterCast resultat april-juni 2011: 
hugin.info
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
  other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
  
Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE