Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari – mars 2011

09:11 / 4 May 2011 SinterCast Press release

SinterCast resultat oktober-december 2010
               bokslutskommuniké 2010

 * Periodens omsättning: 14,5 MSEK (5,5 MSEK). Helår: 39,4 MSEK (20,0 MSEK)
 * Rörelseresultat: 3,9 MSEK (-1,1 MSEK). Helår: 7,2 MSEK (-6,3 MSEK)
 * Resultat per aktie: 1,3 SEK/aktie (-0,2 SEK/aktie). Helår: 2,5 SEK/aktie (-
  0,5 SEK/aktie)
 * Kassaflöde: 14,3 MSEK (-1,9 MSEK). Helår: 15,5 MSEK (15,8 MSEK)
 * Utdelning: Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,5 SEK per aktie
  (0,0)
 * Daedong Metals gjuteri i Korea antar SinterCast-teknologi för produktion av
  tunga fordon
 * Dashiang Precision gjuteri i Kina aktiverar ett andra System 2000 för ökad
  serieproduktion
 * Grainger & Worrall erhåller priset "UK Casting of the Year" för V8
  motorblock i SinterCast-CGI

 Serieproduktionen ökade med 118 % på årsbasis och SinterCast medverkade vid
  över två miljoner CGI-gjutningar i Europa, Asien och Amerika under 2010

Pågående produktion och marknadsutsikter
Serieproduktionen ökade till 1,2 miljoner motorekvivalenter i årstakt under
kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 118 % i årstakt och en ökning med 60 %
jämfört med serieproduktionstoppen på 750 000 motorekvivalenter  i september
2008 före konjunkturnedgången.  Det ökade produktionsbehovet resulterade i
leveranser av 102 650 mätkoppar och tillverkning av över två miljoner
SinterCast-CGI komponenter. De ökade aktiviteterna, tillsammans med
installationsintäkterna från First Automobile Works under januari och intäkterna
från Dashiang Precisions och Daedong Metals gjuterier under december, gav en
årsomsättning på 39,4 MSEK (20,0) MSEK som utgjorde basen för det positivt
resultatet.

Efter en framgångsrik utvecklingsperiod undertecknade Daedong Metals, ett av
Sydkoreas ledande gjuterier, ett långfristigt leveransavtal för serieproduktion.
Ett SinterCast System 3000 processkontrollsystem levererades före årsskiftet och
installerades under första veckan i januari 2011. Serieproduktionen av 6-, 9-
och 11-liters CGI-cylinderhuvuden för Hyundais motorer för tunga fordon inleddes
i början av januari 2011. Cylinderhuvudena i CGI kommer att användas för
högprestandaversioner av existerande motorer och beräknas leda till
produktionsvolymer på cirka 50 000 motorekvivalenter under 2011. Hyundais
produktion innebär att antalet SinterCast-CGI komponenter för tunga fordon ökar
till 17 och det totala antalet serieproduktionskomponenter ökar till 46.

För att kunna uppfylla det ökade produktionsbehovet utnyttjade Dashiang
Precisions gjuteri i Kina optionen att aktivera ett back-up System 2000 den 3
december 2010, mot en tidigare överenskommen avgift.  Dashiangs gjuteri
tillverkar nu turbohus och avgasgrenrör i CGI på två olika gjutlinor för export
till den europeiska personbilsmarknaden.

Under perioden erhöll Grainger & Worralls gjuteri det prestigefulla priset "UK
Casting of the Year 2010" som delas ut av British Cast Metals Federation.
Storbritanniens mest prestigefulla pris inom gjuteribranchen tilldelades för
utveckling och produktion av General Motors V8 NASCAR motorblock, producerade i
SinterCast-CGI. British Cast Metals Federations uppmärksammade att motorblocket
hade  flera unika tekniska egenskaper, bland annat vattenpassager mellan
cylinderloppen  på  endast  2,5 mm  samt  användningen  av  SinterCasts
processteknologi som Grainger & Worrall "framgångsrikt har bemästrat sedan
2004".

Under perioden, stängdes Ford CCPs-gjuteri i USA som en del i Fords globala
omorganisation.  Stängningen innebar att avtalet med CCP sades upp avseende
användningen av Mini-System 2000 som installerats för att stödja utvecklingen av
produkter i CGI.

Baserat  på  nuvarande  produktionsprogram  och  på  den  förväntade
marknadsåterhämtningen  under  SinterCasts  femårs  planeringshorisont, kan
marknadsutsikterna sammanfattas på följande sätt:

                   Ungefärlig årlig produktionspotential och
                           intäkter

                  31 december 2010    30 september 2010

Verksamhet            KEQVS* MSEK/år** KEQVS* MSEK/år**

Nuvarande seriproduktion[1]    1 200    26 1 100           25

Möjlig full volym[2]        1 500    33 1 350           31

Säkrade produktionsorder[3]     500    11  450           10

Development Pipeline[4]      2 350    52 2 500           58

Marknadsmöjligheter, kort sikt[5] 4 350    96 4 300           99

Notes: 1. Nuvarande årlig produktionstakt

    2. Möjlig årlig full volym för pågående program som serieproduceras
     (första raden i tabellen)

    3. Årlig full volym för program för vilka SinterCasts gjuterikunder har
     säkrat produktionsorder men ännu inte inlett serieproduktion

    4. Full årlig volym för utvecklingsprogram som SinterCast för närvarande
     stödjer, men som ännu inte har orderlagts för serieproduktion

    5. Total marknadsmöjlighet på kort sikt (summan av 2, 3 och 4)

    * KEQVS: Tusentals motorekvivalenter

    ** Baserat på 23 SEK/motorekvivalent den 30 september 2010 och på 22
     SEK/motorekvivalent den 30 december 2010, beroende på förändringar i
     växelkurser

Finansiell sammanfattning

Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning
och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag oktober-december januari-december

                  2010   2009  2010   2009
-----------------------------------------------------------------
Antal levererade mätkoppar   30 600  18 600 102 650  54 600

Utrustning[1]()          5,3    0,3   6,8   2,6

Serieproduktion[2]()        8,7    4,7  30,9   15,6

Service[3]()            0,3    0,4   1,3   1,7

Annat               0,2    0,1   0,4   0,1
-----------------------------------------------------------------
Total               14,5    5,5  39,4   20,0
-----------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)
Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

    2. Intäkter från förbrukningsmateriel, produktionsavgifter och avgifter
     för programvarulicenser

    3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av
     testbitarUnder oktober-december 2010 uppgick intäkterna till 14,5 MSEK (5,5 MSEK).
Intäktsökningen på 260 % är ett resultat av leveransen av SinterCast System
3000 till Daedong Metals i Korea, aktiveringen av back-up System 2000  hos
Dashiang  Precisions  gjuteri i Kina, och av den väsentliga ökningen i
serieproduktion och mätkoppsleveranser. Intäkterna från serieproduktionen ökade
med 185 % till 8,7 MSEK (4,7 MSEK) som ett resultat av produktionstakten på ca
1,2 (0,6) miljoner motorekvivalenter, uppräknat till årstakt, och  utleveranser
av 30 600 (18 600) mätkoppar. Utvecklingsaktiviteter motsvarande 0,4 (0,8) MSEK
har redovisats under investeringar och krediterats FoU kostnader.

Under  perioden  januari-december  2010 uppgick intäkterna till 39,4 MSEK
(20,0 MSEK).  Intäktsökningen  på  197 %  är  ett  resultat av betydande
serieproduktionsökningar, en ökning av mätkoppsleveranserna från 54 600 under
2009 till 102 650 för 2010 och på faktureringen av installationerna hos Daedong
Metals gjuteri i Korea, Dashiang Precisions gjuteri i Kina och hos First
Automobile Works gjuteri i Kina. Intäkterna från serieproduktionen ökade med
198 % till 30,9 MSEK (15,6 MSEK).

Resultat

Resultatsammanfattning        oktober-december januari-december

                    2010    2009 2010    2009
----------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat            3,9    -1,1 7,2    -6,3

Periodens resultat          9,1    -1,1 16,5    -2,7

Resultat efter skatt per aktie (SEK) 1,3    -0,2 2,5    -0,5
----------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)
Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2010 på 3,9 MSEK (-1,1 MSEK)
påverkades främst av ett högre bruttoresultat på 7,0 MSEK jämfört med samma
period 2009. Kostnadsökningen på 2,0 MSEK i jämförelse med 2009 beror främst på
högre   kostnader  från ökad systemförsäljning, resekostnader, tillfälliga
rådgivningskostnader och utökade utvecklingsinsatser. Resultat efter skatt för
perioden oktober-december 2010 uppgick till 9,1 MSEK (-1,1 MSEK) och är främst
relaterat till omvärderingen av uppskjuten skattefordran, vilken beskrivs i
avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Rörelseresultatet för januari-december 2010 uppgick till 7,2 MSEK (-6,3 MSEK ).
Ökningen förklaras främst av ett högre bruttoresultat på 16,2 MSEK i jämförelse
med samma period 2009. Kostnadsökningen på 2,7 MSEK i jämförelse med 2009 beror
främst  på  högre   kostnader från ökad systemförsäljning, resekostnader,
rådgivningskostnader, operationella kursförluster och ökade FoU-kostnader. FoU-
kostnaderna  har  krediterats  med 0,4 MSEK (0,8 MSEK) på grund av att
utvecklingsprojekt aktiverats. Resultat efter skatt för perioden januari-
december 2010 uppgick till 16,5 MSEK (-2,7 MSEK) och är främst relaterat till
omvärderingen  av  uppskjuten  skattefordran, vilken beskrivs i avsnittet
"Uppskjuten skattefordran".

Uppskjuten skattefordran
För att bestämma värdet av uppskjuten skattefordran beräknar SinterCast
kvartalsvis den bedömda beskattningsbara vinsten av säkrade produktionsorder.

Uppskjuten skattefordran           oktober-december januari-december

                        2010    2009 2010    2009
--------------------------------------------------------------------------------
Bedömd beskattningsbar vinst         120,4    80,3 120,4    80,3

Beaktade ackumulerade underskottsavdrag    23,4     - 40,1    10,3

Uppskjuten skatt på ackumulerade       31,7    21,2 31,7    21,2
underskottsavdrag

Förändring av uppskjuten skatt p.g.a.     -1,1     - -2,4     -
periodens resultat

Uppskjuten skattefordran                     29,3    21,2Förändring av uppskjuten skatt på ack.     6,1     - 10,5    2,7
underskottsavdrag

Förändring av uppskjuten skatt p.g.a.     -1,1     - -2,4     -
periodens resultat

Förändring av uppskjuten inkomstskatt     5,0     -  8,1    2,7
--------------------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)
SinterCast  har  förändrat  beräkningsgrunden  för  den  bedömda framtida
beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran av säkrade order för att
bättre återspegla förväntningarna på programmens livstid samt den typiska
livscykeln för motorprogram inom fordonsindustrin. Per den 31 december 2010 gav
den uppdaterade beräkningen att 120,4 MSEK (80,3 MSEK) av SinterCasts totala
ackumulerade underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterar i att 31,7 MSEK
(21,2 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. På grund av periodens
positiva resultat har den uppskjutna skattefordran minskats med 2,4 MSEK (0,0
MSEK) till 29,3 MSEK (21,2 MSEK).

Personaloptionsprogram
Per den 31 december 2010, beräknades kostnaden för personaloptionsprogrammet
2009-2013 till 3,1 MSEK (3,3 MSEK), baserat på en aktiekurs på 51,25 SEK (50,5
SEK). Under 2010 har 1,5 MSEK (0,7 MSEK) redovisats som kostnader relaterade
till optionsprogrammet.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
Kassaflödet under oktober-december 2010 uppgick till 14,3 MSEK (-1,9 MSEK),
vilket gav en likviditet för koncernen på 40,3 MSEK (24,8 MSEK) per den 31
december 2010. Likviditeten har förbättrats med 14,3 MSEK sedan den 30 september
då likvida medel uppgick till 26,0 MSEK. Förbättringen förklaras av det
framgångsrikt avslutade teckningsoptionsprogrammet för aktieägarna (11,3 MSEK)
och av teckningen av de första 15 % av personaloptionerna (1,7 MSEK) tillsammans
med det positiva resultatet för perioden och av ett ökat rörelsekapital.

Under  perioden  januari-december 2010 uppgick kassaflödet till 15,5 MSEK
(15,8 MSEK).  Likviditeten har förbättrats med 15,5 miljoner sedan den 31
december 2009 då likvida medel uppgick till 24,8 MSEK. Förbättringen förklaras
av det framgångsrikt avslutade teckningsoptionsprogrammet för aktieägarna (11,3
MSEK) och av teckningen av de första 15 % av personaloptionerna (1,7 MSEK)
tillsammans  med  det positiva resultatet för perioden och av ett ökat
rörelsekapital. Det kan noterats att kundfordringarna har ökat till 11,6 MSEK
den 31 december 2010 (3,0 MSEK den 31 december 2009). Under december förlängdes
lånet hos Sörmland Sparbank på 3,0 MSEK i ytterligare 3 månader.

Periodens investeringar var 0,7 MSEK (1,3 MSEK) varav 0,4 MSEK avser aktiverade
utvecklingsprojekt.

Översikt kassaflöde            oktober-december januari-december

                      2010    2009 2010    2009
---------------------------------------------------------------------------
Kassaflöde från verksamheten        5,1     0,8 10,4    -3,2

Kassaflöde från rörelsekapitalet     -3,5    -2,3 -7,4    -1,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,3    -0,1 -0,5    -0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,0    -0,3 13,0    21,3
---------------------------------------------------------------------------
Summa kassaflöde             14,3    -1,9 15,5    15,8

Likviditet                40,3    24,8 40,3    24,8

Investeringar               0,2     1,3 0,7     1,3
---------------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)
SinterCast har historiskt finansierats av riskkapital från aktieägarna och har
anpassat  utgifterna  efter marknadsbedömningarna, resursbehovet och gjort
regelbundna uppföljningar av utgifterna mot budget. Det positiva kassaflödet
från rörelsen under 2010 innebär att styrelsen bedömer att den långsiktiga
finansieringen av företaget är säkrad. Detta tillåter företaget att vara mer
proaktivt i sin verksamhet.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Trots den positiva ökningen av serieproduktionen och förnyade möjligheter för
installationer fortsätter den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast att vara
tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på  OEMs
beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på de globala ekonomiska
förutsättningarna för nybilsförsäljningen och på individuella
försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i
SinterCast-CGI.

Under de senaste två åren har de ekonomiska förutsättningarna som den globala
gjuteri och bilindustrin står inför har lett till att några OEMs skjutit upp
produktionslanseringar och detta har haft en direkt påverkan på SinterCast. Även
om fordonssektorn återhämtat sig, är volymerna i SinterCasts huvudmarknader
fortfarande betydligt under nivåerna innan nedgången och de SinterCast-CGI
program som produktionsstartades före det tredje kvartalet 2008 har fortfarande
inte helt återhämtat sig. Även om SinterCast fortsätter att stödja nya
produktutvecklingsaktiviteter, och förväntar sig nya produktionslanseringar och
installationsintäkter, så bedömer styrelsen att det fortfarande inte är möjligt
att fastställa den totala effekten av den globala ekonomiska nedgången eller
när, och till vilken nivå, den totala marknadens återhämtning sker.

Marknadspenetrering och konkurrens
SinterCasts åtnjuter ett globalt erkännande för sitt varumärke och respekteras
som teknologisk ledare inom CGI och välkomnas av industrin som en pålitlig och
trovärdig partner. Men, praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och
SinterCast är inget undantag. Allt eftersom CGI-marknaden utvecklats har vissa
leverantörer till gjuteriindustrin föreslagit alternativa CGI-teknologier.
Såvitt SinterCast känner till gäller detta Hereaus-Electronite, OxyCast, OCC och
NovaCast. Det är också möjligt att vissa gjuterier kan komma att försöka att
producera CGI med hjälp av intern kontroll och disciplin men detta bedöms i
allmänhet vara mindre troligt eftersom produktkomplexitet och produktionsvolymer
ökar samt att specifikationskraven tillämpas mer strikt av slutanvändarna.
SinterCast bedömer att dess teknologi och ingenjörernas know-how ger den mest
pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.
På grundval av sin ledande teknologi, produktionserfarenhet och kundservice
kommer SinterCast att fortsätta att stödja ny CGI-utveckling med målet att öka
bolagets andel av världens produktionskapacitet av CGI. Med hänsyn till
utveckling av alternativa fordonsteknologier som biobränslen, hybrider och
bränsleceller, tror inte SinterCast att dessa kommer att ha någon betydande
effekt på företagets konkurrensläge inom en överskådlig framtid.

Organisation
Företagsledning samt försäljning är baserade vid huvudkontoret i London,
Storbritannien. Det tekniska centret i Katrineholm ansvarar för tekniskt- och
kommersiellt stöd till pågående aktiviteter av gjuteriproduktion,
produktutveckling, produktion av processtyrningssystem och
provtagningsförnödenheter, ISO 9001:2008 kvalitetscertifiering samt finans- och
administration. SinterCast Inc. med säte i Chicago, USA, ger lokalt support till
kundernas verksamhet i Nord- och Sydamerika, SinterCast AB Shanghai
Representative Office ger lokalt support till den kinesiska marknaden. Teknisk
support till kontoren i USA och Kina ges av det tekniska centret i Katrineholm.

För att täcka fler marknader och förstärka den lokala närvaron har SinterCast
etablerat representationsavtal med Ashland Casting Solutions på global basis,
ASD International i Japan, Pantech Engineering i Australien och med STPC
(Swedish Trade Promotion Center) i Korea. Konsultavtal har även upprättats för
att stödja SinterCasts lokala försäljningsaktiviteter i Frankrike och Indien.
Tillsammans med globala partners som ABP för gjuteriautomation, Grainger &
Worralls för snabbframtagning av prototyper och MAG Industrial Automation System
för tillverkning, ger representations- och konsultavtalen en familjär, med högt
anseende, lokal närvaro för SinterCasts teknologi.

Per den 31 december 2010, hade koncernen 13 (13) anställda varav två (två) var
kvinnor.  Den 3 februari 2011 anställdes Dr Jincheng Liu, kinesisk medborgare
och rådgivare åt den Kinesiska gjuteriorganisationen, som försäljningschef i
Kina. Dr Liu kommer att få utbildning på det tekniska centret i Sverige och
därefter placeras i Kina.  Tillsammans med Dr Xiang Feng Zhang, chef i Kina
placerad på SinterCasts representationskontor i Shanghai, kommer Dr Liu öka
Sintercasts marknadsnärvaro i Kina. Ytterligare rekryteringar kommer att ske i
takt med att försäljningen ökar och främst gälla support vid nyinstallationer.

Patent
SinterCasts teknologi är skyddad av 12 (13) patent. Globalt innehar SinterCast
59(63) olika nationella patent eller patentansökningar. De 12 grundpatenten
avser SinterCasts metallurgiska teknologi, mätkoppen, produkttillämpningar samt
maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering.
Rapporterna  för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska
Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för
koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som
använts  vid  upprättande  av  företagets  senaste  årsredovisning.  Nya
redovisningsprinciper som trädde i kraft den 1 januari 2010 har inte påverkat
den finansiella rapporteringen.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast
och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den
31 december 2010 som i sak påverkar denna rapport.

Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen med säte i
Stockholm, Sverige. Moderbolaget har 10 (10) anställda. Merparten av
verksamheten sker i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret
i Kina samt för agenterna i Australien, Indien, Japan och Korea. Verksamheten
som bedrivs i Storbritannien och USA leds av de lokala företagen. Den
information som lämnas i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt
även för moderbolaget.

Information
Delårsrapport för januari-mars 2011 kommer att publiceras den 4 maj 2011
Delårsrapport för april-juni 2011 kommer att publiceras den 24 augusti 2011
Delårsrapport för juli-september 2011 kommer att publiceras den 2 november 2011
Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommunikén 2011 kommer att
publiceras den 22 februari 2012

Årsredovisningen 2010
Årsredovisningen för 2010 kommer att finnas tillgänglig under veckan som startar
med den 18 april 2011.

Bolagsstämma
Bolagsstämman för 2011 kommer att hållas den 19 maj 2011.

Styrelsen har för avsikt att till bolagsstämman 2011 att besluta om att 2010 års
resultat balanseras i ny räkning, att föreslå en utdelning för 2011 och att,
årligen, söka aktieägarnas godkännande för ett aktieåterköpsprogram.

Utdelning
Som en följd av företagets ökade lönsamhet och förbättrade likviditet, föreslår
styrelsen en ordinarie utdelning på 0,5 kr per aktie för 2010 års räkenskapsår,
vilket innebär att totalt 3,5 MSEK kommer att överföras till aktieägarna i
SinterCast AB. Föregående år lämnades ingen utdelning. Styrelsen föreslår den
24 maj 2011 som avräkningsdag för rätt till utdelning.

Valberedning
Valberedningen, vald på årsstämman 2010, består av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Lars Ahlström och Torbjörn Nordberg. Valberedningen kan nås
via:nomination.committee@sintercast.com

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Verkställande Direktör

SinterCast AB (publ)

Tel:    +46 8 660 7750

Mobil:   +44 771 002 6342

E-post:  steve.dawson@sintercast.com

webbplats: www.sintercast.com

SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidig  som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för produktion av mer är 46 komponenter i CGI i storlekar från
2 kg till 17 ton och alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Caterpillar,
Chrysler,  DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation
Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, Navistar,
Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, VM
Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos
NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT).

                  - SLUT -