Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat juli-september 2011 (Hugin)

09:00 / 2 November 2011 SinterCast Press release

* Periodens intäkter: 11,8 MSEK (8,3 MSEK). Niomånadersperioden: 33,0 MSEK
  (24,9 MSEK)
 * Rörelseresultat: 3,2 MSEK (2,0 MSEK). Niomånadersperioden: 7,5 MSEK (3,3
  MSEK)
 * Resultat per aktie: 0,3 SEK per aktie (0,5 per aktie). Niomånadersperioden:
  1,4 SEK per aktie (1,1 SEK per aktie)
 * Kassaflöde: 3,1 MSEK (0,5 MSEK). Niomånadersperioden: 3,1 MSEK (1,2 MSEK)
 * Niomånadersperiodens kassaflöde före utdelning och låneåterbetalning: 9,6
  MSEK
 * Nya installationsåtaganden säkrade vid FAW i Kina och Toa Koki i Japan
 * Serieproduktion i stora volymer av motorkomponenter pågår vid ett icke
  namngivet gjuteri
 * Fältförsök med segjärn beräknas att påbörjas innan årets slut


Serieproduktion på rekordnivån 1,45 miljoner motorekvivalenter - ökning med 32 %
                mot föregående år

 Fem nya installationer säkrade, flest någonsin, - med ytterligare möjligheter
                innan årsskiftet

Pågående produktion och marknadsutsikter
Serieproduktionen ökade med 7,5 % under kvartalet, med rekordhög produktion på
1,45 miljoner motorekvivalenter i årstakt, vilket motsvarar en ökning på 32 %
mot föregående år. Produktionsvolymen ökade det tredje kvartalet tack vare
produktionsstart av motorblock och cylinderhuvuden i stora volymer vid det
internationella gjuteri som meddelades i resultatrapporten för det andra
kvartalet,  men  vars  identitet  ännu  inte  offentliggjorts.  Nuvarande
serieproduktionsprogram har potential att öka till en årlig volym på cirka 1,75
miljoner motorekvivalenter årligen, när samtliga program uppnår full volym.
SinterCast stödjer för närvarande produktutvecklingsprogram för bilar, tunga
fordon och applikationer inom industriell kraft i Europa, Asien och Amerika. Det
uppskattas  att  dessa  program, av vilka några redan har godkänts för
serieproduktion, kan komma att bidra med ytterligare cirka 2,75 miljoner
motorekvivalenter  årligen.  Den  sammanlagda  potentialen  av  nuvarande
produktionsprogram och program som för närvarande är under utveckling, kan ge en
marknadsmöjlighet  på  cirka  4,5 miljoner  motorekvivalenter per år inom
SinterCasts femårsöversikt.
Efter installationen i början av 2010 av SinterCast processtyrningssystem Mini-
System 3000, vid Foundry Research Institute inom FAW - First Automobile Works,
China - har FAW under kvartalet beställt ett andra Mini-System 3000. Ordern
kommer efter att det första Mini-System 3000 har flyttats till FAW Wuxi Diesel
Foundry, för att stödja pågående produktutveckling av dieselmotorkomponenter i
CGI för tunga motorer vid FAW Wuxi Diesel Foundrys dotterbolag. Det nya Mini-
System 3000 kommer att installeras vid FAW Foundry Research Institute i
Changchun innan årets slut och ska användas för att stödja CGI-utvecklingen inom
FAW-koncernen, Kinas största biltillverkare.
Som  ett  resultat  av  SinterCasts,  sedan  länge  pågående, stöd inom
produktutveckling av kompaktgrafitjärn för den industriella kraftsektorn, har
gjuteriet Toa Koki i Japan, ett av världens ledande gjuterier för tillverkning
av stora marina och stationära dieselmotorkomponenter, beställt ett Mini-System
3000 under kvartalet. Mini-System 3000 ska installeras innan utgången av 2011
för att ge Toa Koki kunnandet till självständig CGI-produktutveckling, vilket i
sin tur leder till nya möjligheter för serieproduktion som kan uppgå till ca
100 000 motorekvivalenter årligen, på kort sikt. Installationen vid Toa Koki ger
SinterCast  tillfälle  att  öka  sin produktion av andra komponenter än
cylinderhuvuden och motorblock för fordon. Dessa beräknas för närvarande stå för
cirka 15 % av SinterCasts serieproduktionsvolym.
Installationsåtagandena hos FAW och Toa Koki innebär att fem nya installationer
säkrats  under året, vilket gör 2011 till SinterCasts bästa år någonsin
beträffande nya installationer. Ytterligare installationsdiskussioner pågår med
möjlighet till fler åtaganden innan årets slut.

Sedan introduktionen av SinterCasts produktutveckling inom segjärnsteknologi vid
den  internationella  fackmässan för gjuteriteknologi (GIFA) i juni, har
diskussioner om fältförsök pågått och minst ett försök är planerat att påbörjas
innan årets slut. Syftet med fältförsöken är att få ytterligare tekniska data
för  att förfina och verifiera sambanden som etablerats i den initiala
utvecklingsfasen. Försöken kommer också att ge återkoppling på hur teknologin
kommer att användas av kunder. Målet med utvecklingen inom segjärnsteknologin är
att  ge  gjuteriet  lägre kostnader genom reducerad magnesiumförbrukning,
förbättrat utbyte vid gjutning, reducerade gjutgodsdefekter och förbättrad
maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning

Intäkter
I  juli-september  2011 uppgick  intäkterna  till  11,8 MSEK  (8,3 MSEK).
Intäktsökningen  på  42 %  beror  på  ökningar  inom serieproduktion och
mätkoppsleveranser. Intäkterna från serieproduktion ökade med 31 % till 10,2
MSEK (7,8 MSEK) som ett resultat av rekordproduktion på 1,45 miljoner (1,1
miljoner) motorekvivalenter, uppräknat till årstakt, och leveranser av 41 700
(23 400) mätkoppar.
I  januari-september  2011 uppgick intäkterna till 33,0 MSEK (24,9 MSEK).
Intäktsökningen på 33 % beror dels på en ökning av serieproduktionsintäkterna på
26 %  och  dels  på  från  en  ökning  av  såld  utrustning på 120 %.
Installationsintäkterna ökade som ett resultat av installationsstöd till Daedong
Foundry i Korea, försäljningen av ett Mini-System 3000 till Daeshin Foundry i
Korea, och försäljningen av reservdelar och tillbehör till System 3000, samt
kundservice för leasinginstallationen vid det internationella gjuteri som
meddelades i resultatrapporten för det andra kvartalet, men vars identitet ännu
inte offentliggjorts.
Nettoomsättning per intäktsslag         Juli-September Januari-September

                          2011  2010  2011   2010
--------------------------------------------------------------------------------
Levererade mätkoppar              41 700 23 400 105 100  72 050

Utrustning(1)                   0,9   0,2   3,3    1,5

Serieproduktion(2)                10,2   7,8  28,0   22,2

Service( 3)                    0,7   0,3   1,6    1,0

Annat( )                      0,0   0,0   0,1    0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Summa                       11,8   8,3  33,0   24,9
--------------------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget
annat anges)

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system samt försäljning av
     reservdelar

    2. Intäkter från förbrukningsmateriel, produktionsavgifter och avgifter
     för programvarulicenser

    3. Intäkter av utförd fältservice, kunddemonstrationer och försäljning av
     testbitar

Resultat
Rörelseresultatet för juli-september 2011 på 3,2 MSEK (2,0 MSEK) är främst
påverkat av ett högre bruttoresultat på 1,3 MSEK, högre kostnader på 1,7 MSEK
och ökade kursvinster på banktillgodohavanden och rörelserelaterade fordringar
och skulder på 1,6 MSEK, jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter skatt för perioden juli-september 2011 uppgick till 2,4 MSEK (3,0
MSEK),  efter  redovisning  av  reducerat  marknadsvärde  på  utestående
valutaterminskontrakt på -0,8 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet för januari-september 2011 på 7,5 MSEK (3,3 MSEK) var främst
påverkat av ett högre bruttoresultat på 5,1 MSEK, högre kostnader på 3,6 MSEK,
och  ökade valutakursvinster på banktillgodohavanden och rörelserelaterade
fordringar och skulder på 2,7 MSEK, jämfört med samma period föregående år.
Kostnadsökningen återfinns främst inom försäljnings- och marknadsfunktionen, som
är ett resultat av SinterCasts insatser att öka sin marknadsnärvaro, i linje med
budget och den övergripande tillväxtstrategin.

Resultat efter skatt för perioden januari-september 2011 uppgick till 9,7 MSEK
(7,4  MSEK),  efter redovisning av reducerat marknadsvärde på utestående
valutaterminskontrakt på -1,3 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Resultatsammanfattning             Juli-September Januari-September

                        2011   2010 2011     2010
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat                 3,2    2,0 7,5     3,3

Periodens resultat                2,4    3,0 9,7     7,4

Resultat efter skatt per aktie (SEK)       0,3    0,5 1,4     1,1
--------------------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget
annat anges)Uppskjuten skattefordran
För  att bestämma värdet av uppskjuten skattefordran beräknar SinterCast
kvartalsvis  den  bedömda  framtida  beskattningsbara  vinsten av säkrade
produktionsorder. Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten har omvärderats
per den 30 september 2011 och är oförändrad jämfört med beräkningen som gjordes
den 30 juni 2011. Uppskjuten skattefordran värderas till 32,8 MSEK (SEK 24,2
MSEK), vilket har resulterat i en skatteintäkt på 3,3 MSEK (3,1 MSEK) under
året.
Personaloptionsprogram
Per den 30 september 2011, beräknades kostnaden för personaloptionsprogrammet
2009-2013 att uppgå till totalt ca 3,0 MSEK (3,2 MSEK), baserat på en aktiekurs
på 41,7 SEK (52,0 SEK). Hittills under 2011 har 0,5 MSEK (1,1 MSEK) redovisats
som kostnader relaterade till optionsprogrammet.
Kassaflöde, likviditet och investeringar
Kassaflödet under juli-september 2011 uppgick till 3,1 MSEK (0,5 MSEK).

Kassaflödet under januari-september 2011 uppgick till 3,1 MSEK (1,2 MSEK) vilket
ökade likviditeten till 43,4 MSEK per den 30 september 2011. Likviditeten ökade
trots betald utdelning på 3,5 MSEK (0,0 MSEK) och återbetalning av banklån till
Sörmlands Sparbank på 3,0 MSEK (0,0 SMEK). Kassaflödet exklusive utdelningen och
lån skulle ha varit 9,6 MSEK.
Periodens investeringar uppgick till 0,8 MSEK (0,7 MSEK).
Översikt kassaflöde           Juli-September Januari-September

                     2011   2010 2011     2010
------------------------------------------------------------------------
Kassaflöde från verksamheten       3,1    2,9 7,7     5,3

Kassaflöde från rörelsekapital      0,1   -2,4 2,2     -3,9

Kassaflöde från investeringsverksamhet -0,1    0,0 -0,3     -0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  -     - -6,5      -
------------------------------------------------------------------------
Summa kassaflöde             3,1    0,5 3,1     1,2

Likviditet               43,4   26,0 43,4     26,0

Investeringar              0,1    0,5 0,8     0,7
------------------------------------------------------------------------
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)

SinterCast har historiskt finansierats med riskkapital från aktieägarna och har
anpassat  utgifterna  efter marknadsbedömningarna, resursbehovet och gjort
regelbundna  uppföljningar  av  kostnaderna mot årsbudgeten. Det positiva
kassaflödet från rörelsen under 2010 och hittills under 2011, innebär att
styrelsen bedömer att den långsiktiga finansieringen av företaget är säkrad.
Detta tillåter företaget att vara mer proaktivt i sin verksamhet.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för
när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om
nya motorer och komponenter i CGI, på de globala ekonomiska förutsättningarna
för nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon
som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.
SinterCast har diversifierat sina produktutvecklingsaktiviteter för att minimera
riskerna förknippade med en specifik industrisektor. Nuvarande serieproduktion
är väl fördelat mellan V-dieselmotorer för personbilar, motorkomponenter till
tunga  fordon, och andra applikationer som komponenter för avgasrör och
industriell kraft. SinterCast fortsätter att stödja produktutveckling inom dessa
traditionella  områden  samtidigt  som  man  utforskar  andra  möjliga
tillämpningsområden. SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika minskar
också företagets beroende av ett enda geografiskt område. I avvaktan på
resultaten från fältförsöken, ger segjärnsteknologin möjligheter till utökade
marknadsaktiviteter utöver kärnverksamheten inom CGI-området.
Marknadspenetrering och konkurrens
SinterCasts varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig
och trovärdig partner inom industrin. Men, praktiskt taget alla företag utsätts
för konkurrens och SinterCast är inget undantag. Allt eftersom CGI-marknaden
utvecklas har vissa leverantörer föreslagit alternativa CGI-teknologier till
gjuterier. Såvitt SinterCast känner till gäller detta Hereaus-Electronite, OCC,
OxyCast och NovaCast. Det är också möjligt att vissa gjuterier kan komma att
försöka att producera CGI med hjälp av intern kontroll och disciplin men detta
bedöms  i  allmänhet vara mindre troligt eftersom produktkomplexitet och
produktionsvolymer ökar samt att specifikationskraven tillämpas mer strikt av
slutanvändarna. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande
ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av
högkvalitativt CGI. På grundval av sin ledande teknologi, produktionserfarenhet
och kundservice kommer SinterCast att fortsätta att stödja ny CGI-utveckling med
målet att öka bolagets andel av världens produktionskapacitet av CGI.
SinterCasts affärsutveckling är starkt kopplad till förbränningsmotorn, och i
synnerhet till dieselmotorn. Nya teknologier för framdrivning av fordon, så som
hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men
utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara
långsiktiga  projekt.  De  flesta  prognoser inom industrin indikerar en
marknadsandel för dessa applikationer på ca 10 % under åren 2020-2025, vilket
understiger den förväntade globala marknadsandelen för dieselmotorer. Med hänsyn
till ledtiden för nya teknologier och andra praktiska frågor såsom ökade
kostnader och räckvidd bedömer SinterCast att dessa teknologier inte kommer att
ha en betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig
framtid.
Affärsmodell
SinterCast säljer eller leasar hårdvaran till System 3000, förhyr mjukvaran till
systemen,  säljer  förbrukningsmaterial  för  provtagning  och tar ut en
produktionsavgift för varje ton gjutgods producerat med SinterCast-teknologin.
Intäkter erhålls även från reservdelar, kundservice, kunddemonstrationer och
försäljningar av testbitar. De totala faktiska avgifterna vid produktion
(förbrukningsmaterial  för  provtagning  plus  produktionsavgift) beror på
skänkstorlek och på utbytet vid gjutning för varje gjuteri och varje produkt. En
typisk motorblocksproduktion, ger en intäkt på cirka 40-50 Euro per ton
gjutgods,  motsvarande 2,00-2,50 Euro för varje motorekvivalent om 50 kg.
SinterCast affärsmodell är mycket skalbar, vilket ger en ökande lönsamhet allt
eftersom den installerade basen ökar och fler program kommer i serieproduktion.

Personal
Per den 30 september 2011, hade koncernen 17 (13) anställda varav tre (två) var
kvinnor. Den tekniska personalen har nödvändig kompetens och resurser för att
stödja  pågående  kundaktiviteter  och  att  stödja  den  förväntade
marknadsutvecklingen. Fler rekryteringar kommer att fasas in för utveckling av
både nya produkter och fältverksamheten, och då särskilt för behovet av att
stödja nya installationer och serieproduktion.

Redovisningsprinciper
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering.
Rapporterna  för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska
Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för
koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som
använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.
Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast
och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen
Följande pressmeddelande har utgivits:
20 oktober 2011 - First Automobile Works (FAW) China beställer sitt andra
SinterCast processtyrningssystem
25 oktober  2011 - Toa Koki blir första japanska gjuteri att installera
SinterCast processtyrningsteknologi
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den
30 september 2011 som i sak påverkar denna rapport.

Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen med säte i
Stockholm,  Sverige.  Moderbolaget  har  14 (10)  anställda. Merparten av
verksamheten sker i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret
i Kina samt för agenterna i Australien, Indien, Japan och Korea. Verksamheten
som bedrivs i Storbritannien och USA leds av de lokala företagen. Den
information som lämnas i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt
även för moderbolaget.
Årsstämma
SinterCast AB (publ) årsstämma 2012 kommer att hållas den 24 maj 2012.
Utdelningspolicy
I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger det belopp som
erfordras för att bedriva verksamheten och nå de strategiska målen, har
styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att
ytterligare justera likviditeten.

Valberedning
Valberedningen, vald på årsstämman 2011, består av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Lars  Ahlström  och  Torbjörn  Nordberg.  Valberedningen  kan  nås
via:nomination.committee@sintercast.com

Information
Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké för 2011 kommer att
publiceras den 22 februari 2012
Delårsrapport för januari-mars 2012 kommer att publiceras den 25 april 2012
Delårsrapport för april-juni 2012 kommer att publiceras den 22 augusti 2012
Delårsrapport för juli-september 2012 kommer att publiceras den 7 november 2012
För mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Vd

SinterCast AB (publ)

Kontor:  +46 8 660 7750

Mobil:   +44 771 002 6342

E-post:  steve.dawson@sintercast.com

Webbplats: www.sintercast.comRevisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Sintercast AB (publ)
för  perioden  1 januari  till  30 september  2011. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation
grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi  har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för
översiktlig  granskning  (SÖG)  2410 Översiktlig  granskning av finansiell
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat  på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt
väsentligt,  är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen  samt  för  moderbolagets  del  i  enlighet  med
årsredovisningslagen.
Stockholm den 1 november 2011

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Anna-Carin Bjelkeby
Auktoriserad revisor
SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för produktion av fler än 46 CGI-komponenter i storlekar från
2 kg  till  17 ton,  alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Caterpillar,
Chrysler,  DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation
Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN,
Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering,
Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-
aktien  är  noterad  hos  NASDAQ  OMX  Stockholm  på  Small Cap-listan.
(Stockholmsbörsen: SINT). För mer information:www.sintercast.com

                  - SLUT-
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:SinterCast resultat juli-september 2011: 
hugin.info
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
  other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
  
Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE