Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Bokslutskommuniké 2023

08:00 / 8 February 2024 Proact Press release

Stark ökning av återkommande tjänster

Oktober - december 2023
 • Intäkterna minskade med 5,6 procent till 1 360,0 MSEK (1 440,1).
 • Justerad EBITA minskade med 10,9 procent och uppgick till 91,1 MSEK (102,2), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,7 procent (7,1).
 • Resultat före skatt uppgick till 82,6 MSEK (86,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 65,5 MSEK (64,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,39 SEK (2,34).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 197,0 MSEK (142,0), en ökning med 38,7 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 436,9 MSEK (387,9) motsvarande en årstakt om 1 747,6 MSEK (1 551,6) och en ökning om 12,6 procent.
 • Ett aktieåterköpsprogram lanserades under kvartalet och per den 31 december har 218 500 aktier förvärvats inom ramen för programmet.
Januari - december 2023
 • Intäkterna ökade med 1,9 procent till 4 847,3 MSEK (4 756,8).
 • Justerad EBITA minskade med 4,1 procent och uppgick till 302,1 MSEK (315,0), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,2 procent (6,6).
 • Kostnadsbesparingsprogram implementerat med beräknade besparingar uppgående till mellan 45 och 50 MSEK innevarande år, vilket resulterat i omstruktureringskostnader under det andra kvartalet redovisat som jämförelsestörande poster om -19,8 MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 218,3 MSEK (244,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 173,1 MSEK (191,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,29 SEK (6,97).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 548,0 MSEK (563,1), en minskning med 2,7 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 692,5 MSEK (1 457,2) en ökning om 16,1 procent.
 • Den 28 augusti avyttrades Proacts dotterbolag i Litauen vilket påverkat rörelseresultatet positivt med 3,1 MSEK, och redovisas under jämförelsestörande poster.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,00 (1,85) SEK per aktie.

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag torsdagen den 8 februari 2024 klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Åsa Regen Jansson, interim CFO.

Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZhMDFhNGUtNjM5YS00OTJmLTllMDctMmFkY2I4MTQwNmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36 (http://tel:+46 8 505 323 36)
Konferens ID: 697 879 270#
 

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-08 08:00 CET.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/