Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ogunsen

Ogunsen

Kommuniké från Ogunsen AB (publ) årsstämma 2024

17:40 / 18 April 2024 Ogunsen Press release

Ogunsen AB:s årsstämma 2024 ägde rum torsdagen den 18 april 2024 i Ogunsens lokaler, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.

Årsstämman i Ogunsen AB (publ) fattade idag följande beslut:
 
Utdelning
Ogunsen AB:s årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 3,40 kr per aktie för räkenskapsåret 2023. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till 22 april 2024. Utdelningen beräknas utbetalas den 25 april 2024.
 
Val av styrelseledamöter och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av styrelseledamöterna Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Sofia Högman, Richard Hellekant, Fredrik Lidberg och Per Ogunro. Som styrelsens ordförande valdes Per Ogunro.
Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson.
 
Styrelse-och revisionsarvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 240 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås en månatlig lön om 136 000 kronor och avsättning till pension 30 % av lön samt bilförmån på marknadsmässiga villkor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
 
Räkenskaper och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för Ogunsen AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.
 
Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 5 procent, räknat efter fullt utnyttjande av föreslaget emissionsbemyndigande. Beslutet omfattar nyemission av aktier av serie B och det maximala antalet aktier som får emitteras uppgår till 563 000. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/