Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ogunsen

Ogunsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OGUNSEN AB (Publ)

09:00 / 18 March 2024 Ogunsen Press release

Aktieägarna i Ogunsen AB (publ) org nr 556443-2929 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 april 2024, kl 16.00 i bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 20, 4 tr i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 april 2024, och
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 12 april 2024.

Anmälan om deltagande kan skickas till Ogunsen AB (publ), Att: IR Box 7420, 103 91 Stockholm eller med e-post till info@ogunsen.se. Därvid ska också anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ogunsen.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 10 april 2024 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 10 april 2024.

Behandling av personuppgifter
För information om hur Ogunsen AB (publ) behandlar personuppgifter i samband med bolagsstämman,
Se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av föreslagen dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt anförande av verkställande direktör Kent Sangler
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
13. Val av styrelse och revisorer
14. Förslag till valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2- Val av ordförande vid årsstämman
Till ordförande vid årsstämman föreslås aktieägaren och tidigare ordföranden Björn Sprängare.

Aktieägare som totalt representerar 57 % av rösterna per den 31 december 2023 har anmält att de avser att biträda valberedningens framlagda förslag enligt punkt 11-14.
Aktieägare som totalt representerar 55 % av rösterna per den 31 december 2023 har anmält att de avser att biträda styrelsens framlagda förslag enligt punkt 15.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,40 SEK per aktie och att avstämningsdag hos Euroclear Sweden för utdelningen ska vara den 22 april 2024. Utdelning beräknas då ske den 25 april 2024.

Punkt 11-13 - Styrelse och revisorer
Punkt 11 Föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex och att inga suppleanter utses.

Punkt 12 Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 360 000 kronor till vice ordförande och med 240 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. För styrelsens ordförande föreslås en månatlig lön om 136 000 kronor och avsättning till pension 30 % av lön samt bilförmån på marknadsmässiga villkor. Att arvode till revisorerna ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 Att nuvarande ledamöterna Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Richard Hellekant, Sofia Högman, Fredrik Lidberg och Per Ogunro omväljs intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor omväljs intill årsstämman 2025 Crowe Osborne AB med huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Christer Eriksson.

Punkt 14- Beslut om principer till valberedning
Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025 i enlighet med nedan.
Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Punkt 15- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 5 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda rösterna.

Övrig information
Vid tidpunkten för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 10 758 300 och antalet röster uppgår till 18 858 300 fördelat på 900 000 A-aktier och 9 858 300 B-aktier.

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ogunsen.se. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt till årsstämman relaterade dokument kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress samt på ogunsen.se senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse och revisor samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i mars 2024

OGUNSEN AB (publ)

Styrelsen

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/