Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kommuniké från årsstämma i Nolato AB (publ) den 6 maj 2024

16:15 / 6 May 2024 Nolato Press release

Nolato avhöll idag den 6 maj 2024 årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning
Stämman beslutade att dela ut 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 8 maj 2024. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 14 maj 2024.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Carina van den Berg, Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin och Erik Lynge-Jorlén samt nyval av Klas Forsström som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. 

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier.

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.nolato.se/arsstamman. Där finns även verkställande direktörens inspelade anförande till stämman.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/