Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Q4 2019: Positiv utveckling för samtliga affärsområden

14:30 / 10 February 2020 Nolato Press release

Fjärde kvartalet 2019:
 • Omsättningen ökade till 2.296 MSEK (1.781)
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 271 MSEK (214) exkl. engångspost om −22 MSEK
 • EBITA-marginal om 11,8 procent (12,0) exkl. engångspost
 • Resultat efter skatt var 206 MSEK (158)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 8,36 SEK (6,01) exkl. engångsposter
 • Kassaflödet efter investeringar ökade till 601 MSEK (122) exkl. förvärv

- Vi kan se tillbaka på ett mycket starkt kvartal där koncernens omsättning ökade med hela 22 procent justerat för valuta, drivet av framförallt affärsområde Integrated Solutions som justerat för valuta ökade omsättningen med hela 45 procent. Affärsområdets produktion bedrivs i Kina, och verksamheten har varit stängd sedan i slutet av januari till följd av det kinesiska nyåret samt den senaste veckan till följd av corona-epidemin, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Medical Solutions omsättning uppgick till 627 MSEK (580), justerat för valuta ökade omsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 80 MSEK (77) och EBITA-marginalen uppgick till 12,8 procent (13,3).

- Omsättningen har ökat inom både Medical Devices och Pharma Packaging, säger Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Integrated Solutions omsättning uppgick till 1.097 MSEK (703), justerat för valuta ökade omsättningen med mycket starka 45 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 147 MSEK (99) och EBITA-marginalen uppgick till mycket starka 13,4 procent (14,1).

- Nolatos kund inom Vaporiser Heating Products (VHP) har lanserat nya varianter på marknaden, vilket bidragit positivt under kvartalet genom lageruppbyggnad i kundledet, konstaterar Christer Wahlquist. Goda volymer av äldre produkter inom VHP med hög produktionseffektivitet samt bra kapacitetsutnyttjande inom mobiltelefoner har påverkat marginalen positivt.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 537 MSEK (505), justerat för valuta ökade omsättningen med 10 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 47 MSEK (39) och EBITA-marginalen uppgick till 8,2 procent (7,7).

- Nya kundprojekt inom allmän industri har startats i kvartalet och medfört ökad omsättning, säger Christer Wahlquist. Samtidigt har höga uppstartskostnader påverkat marginalen negativt med knappt en procentenhet.

Kassaflödet efter investeringar under fjärde kvartalet uppgick till mycket starka 601 MSEK (122), exklusive förvärv.

Helåret 2019:
 • Omsättningen uppgick till 7.919 MSEK (8.102)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 917 MSEK (946) exkl. engångsposter
 • Resultat per aktie före utspädning var 27,20 SEK (27,18) exkl. engångsposter
 • Soliditeten var 48 procent (50) och den finansiella nettotillgången 666 MSEK (341)
 • Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 4 procent till 14,50 SEK (14,00) per aktie

Medical Solutions omsättning under helåret uppgick till 2.484 MSEK (2.270), justerat för valuta ökade omsättningen med 5 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 320 MSEK (295) och EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,0).

Omsättningen har ökat inom både Medical Devices samt Pharma Packaging och flertalet produktområden har haft god tillväxt. Tillväxten under andra halvåret har påverkats av starka jämförelsetal, som innehöll mycket hög omsättning från utvecklingsarbete och fakturering av produktionsutrustning.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 3.292 MSEK (3.720), justerat för valuta minskade omsättningen med 18 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 427 MSEK (473). EBITA-marginalen uppgick till starka 13,0 procent (12,7).

Industrial Solutions omsättning uppgick till 2.159 MSEK (2.119), justerat för valuta och koncernstruktur var omsättningen oförändrad. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 181 MSEK (186), med en EBITA-marginal om 8,4 procent (8,8).

Årsstämma hålls den 4 maj 2020 kl 16.00 i Grevie.

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020 kl 14:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/