Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Kallelse till årsstämma 2024 Generic Sweden AB

13:45 / 16 April 2024 Generic Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 6 maj 2024, dels anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 maj 2024.

     Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd måndagen den 6 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan registrering som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till info@generic.se,per telefon 08-601 38 00 eller per telefax 010-150 38 00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
(i)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(ii)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
12. Beslut om valberedning
13. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 8 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 17 maj 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 22 maj 2024. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 15 maj 2024.

STYRELSE M M (PUNKTERNA 2 OCH 9-11)

Valberedningen, som består av Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB), Emil Hjalmarsson (representerande Grenspecialisten AB) och John Löfström föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Martin Madsen Svanberg.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter: Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Styrelsearvode: 200 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.
Styrelse: omval av Hans Krantz, Stefan Widén, Bengt-Arne Molin, Erik Ivarsson och Johanna Berlinde. Kent-Åke Jönsson har avböjt omval.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: enligt löpande räkning.
Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses vara huvudansvarig revisor).

Ägare till cirka 53 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag, inklusive förslaget att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

VALBEREDNING (PUNKT 12)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2024, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande väljs av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2025 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

______________________

DOKUMENTATION MM

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63,Stockholm och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2024

Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 143 MSEK under 2023 och har 23 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisninggörs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/