Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013 Generic Sweden AB (publ)

16:00 / 14 May 2013 Generic Press release

Första kvartalet 2013 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 35,1 MSEK (44,5 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (3,2 MSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (3,1 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,25 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (5,9 MSEK).

VD-kommentar: 

Svag start på året

Det första kvartalet utvecklades svagare är beräknat. Både omsättningen och rörelseresultatet försämrades jämfört med samma kvartal förra året.

Huvudparten av nedgången är hänförlig till Konsultverksamheten och beror till en del på att två större konsultuppdrag till Försvarets Materialverk (FMV) under 2012 slutleverades i december.

Vi har kortsiktigt inte lyckats parera volymtappet med nya konsultuppdrag. Min bedömning är dock att det långsiktigt finns stort behov av Generics expertkompetens inom kritisk kommunikation, där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet.

Som tidigare meddelats tecknade vårt intressebolag, Network Enabling System Partner AB (NESP) ett ramavtal med FMV kring systemarbets- och livscykelstöd för Förvarsmaktens ledningssystem. Avtalet är treårigt, med möjlighet till förlängning med ytterligare två plus två år. Det potentiella värdet för NESP uppskattas till cirka 350 MSEK och arbetet kommer att påbörjas under andra kvartalet. Telekomverksamheten fortsätter att redovisa en god och hög lönsamhet. Rörelseresultatet under första kvartalet var visserligen något lägre än motsvarande period förra året, men avvikelsen ligger inom ramen för normala fluktuationer i trafikvolymen. Vi har även tidigare sett att intäkterna och därmed rörelseresultatet varierar mellan kvartalen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Svedberg, VD och koncernchef ....... tel 08-601 38 00, e-post: fredrik.svedberg@generic.se
Anders Hansson, CFO ..............................tel 08-601 38 00, e-post: anders.hansson@generic.se

Notera
Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna

Show as PDF