Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

12:15 / 12 June 2024 G5 Entertainment Press release

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget" eller "G5 Entertainment") har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 12 juni 2024. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av Bolagets långsiktiga incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning.

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget vid utfärdandet av denna pressrelease redan innehar 172 200 egna C-aktier och 584 650 stamaktier, får Bolaget återköpa maximalt 98 735 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 172 200 egna C-aktier och 584 650 stamaktier, motsvarande 8,85 procent av totalt antal aktier i Bolaget.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey® och The Secret Society®.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5.com (https://corporate.g5e.com)

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/