Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - mars 2024

07:00 / 8 May 2024 G5 Entertainment Press release

"När vi nu avslutat det första kvartalet 2024 är vi glada över att kunna redovisa ännu en period med finansiell stabilitet. Vårt resultat för första kvartalet - en stark rörelsemarginal, robust kassaflöde och en rekordstor kassaposition om 256 MSEK - visar den motståndskraft som finns i vår affärsmodell." säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment." Prestationerna visar också på vårt engagemang för att skapa både lönsamhet och långsiktigt värde för våra aktieägare. Intäkterna från G5 Store ökade med 55 procent jämfört med föregående år och med två procent jämfört med föregående kvartal. Den fortsatta tillväxten för G5 Store utgör fortfarande en hörnsten för vår framgång och svarade för 13,5 procent av intäkterna, jämfört med 7,9 procent för samma period förra året. Den ökande andelen av våra intäkter som G5 Store står för bygger inte bara på vår bruttomarginal, utan fortsätter också att förbättra vår totala lönsamhet. Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,2 procent. Våra största spel, inklusive Sherlock, Jewels-spelfamiljen och Hidden City, visade en stabil, men jämförelsevis något sjunkande, utveckling sekventiellt sett under första kvartalet. Våra kärntitlar fortsätter att attrahera vår publik och ger oss en stadig grund för fortsatta framgångar. När vi navigerar vidare under 2024 är vårt primära mål att leverera ännu ett finansiellt sett stabilt år. Medan vi strävar efter målet fokuserar vi samtidigt på att utveckla nya spel som har potential att omforma vår intäktsdynamik och driva vår framtida tillväxt."
januari - mars 2024

  • Intäkter för perioden var 297,4 (345,4) MSEK, en minskning med 14 procent jämfört med samma period 2023. Mätt i USD minskade omsättningen 14 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 68,1 (67,4) procent då en större andel av intäkterna kommer från G5:s egen plattform för försäljning direkt till konsument.
  • Rörelseresultatet för perioden var 39,2 (39,8) MSEK en minskning med 2%. Rörelseresultatet påverkades positivt av omvärderingar relaterade till valutaförändringar, primärt från förändringar av USD, redovisade i övriga intäkter och kostnader och uppgick till 9,4 (1,1) MSEK. Justerat för omvärderingarna skulle rörelsemarginalen varit 10,0 (11,2) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 37,5 (47,8) MSEK. Finansnettot påverkade resultatet positivt med 2,4 (10,1) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 4,76 (5,85) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 71,4 (26,3) MSEK, negativt påverkat av återköp av egna aktier uppgående till 12,9 (13,9) MSEK.
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 5,1 miljoner, en minskning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,5 miljoner, en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2023. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 147,4 tusen, en minskning med 17 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 63,5 USD, en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år.
Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-08 07:00 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey® och The Secret Society®.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5.com (https://corporate.g5e.com)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/