Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - mars 2023

07:00 / 4 May 2023 G5 Entertainment Press release

"G5 har, över hela linjen, under det första kvartalet 2023 mött en stabil utveckling inom etablerade trender, helt i linje med det uthålliga "nya normala-scenariot" som vi talade om i slutet av förra året," säger G5 Entertainments VD Vlad Suglobov. "Vår nya generation spel, med Sherlock i täten, i kombination med den snabba tillväxten inom G5 Store, fortsatte att öka vår prestanda. Intäkterna ökade under första kvartalet med fyra procent i SEK och sjönk med sju procent räknat i USD, i linje med den övergripande marknadsutvecklingen G5:s bruttomarginal uppgick till 67,4 procent, jämfört med 66,6 procent föregående år. Förbättringen berodde delvis på att intäkterna från G5 Stores direktförsäljning till användarna nu utgör 8 procent av nettointäkterna, en ökning från endast 3,6 procent vid samma period föregående år. Under det första kvartalet accelererade G5 Stores intäktstillväxt ytterligare, till över 130 procent jämfört med föregående år (120 procent under fjärde kvartalet 2022). Kassaflödet före finansieringsaktiviteter för första kvartalet var starkt och nådde 40.3 (36.5) MSEK, vilket innebär en ökning med elva procent jämfört med föregående år. Vi avslutade också kvartalet med en starkare kassa jämfört med förra året. Trots förändringen i bokföringen av nya spelkostnader som alltså infördes under tredje kvartalet förra året, uppgick vinsten per aktie till 5,85 SEK, det vill säga nästan oförändrat jämfört med föregående år tack vare en positiv utveckling i finansnettot. Vi har en stark position och våra spel och vår direktförsäljning till användarna fortsätter att ge oss draghjälp. Det gör att vi förväntar oss att kunna leverera stabila resultat under resten av 2023, med möjlighet till en än mer positiv utveckling tack vare de spel vi har i vår pipeline."

Januari - mars 2023
  • Intäkter för perioden var 345,4 (333,1) MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period 2022. Mätt i USD minskade omsättningen 7 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 67,4 (66,7) procent då en större andel av intäkterna kommer från egna spel och plattformar.
  • Rörelseresultatet för perioden var 39,8 (53,6) MSEK en minskning med 26%. Med ändringen av publiceringsstrategi som kommunicerades under tredje kvartalet 2022 så kapitaliseras en lägre andel av forsknings- och utvecklingskostnaderna, vilket är den huvudsakliga faktorn bakom skillnaden mellan åren.
  • Resultat efter skatt uppgick till 47,8 (49,9) MSEK. Finansnettot påverkade resultatet positivt med 10,1 (0,0) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,85 (5,91) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 26,3 (35,5) MSEK, negativt påverkat av återköp av egna aktier uppgående till 13,9 (0,0) MSEK. 
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 5,7 miljoner, en minskning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2022. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 177,6 tusen, en minskning med 6 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 61,8 USD, oförändrat jämfört med samma period föregående år.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-04 07:00 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5e.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/