Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems Ab Bokslutskommuniké 2009-01-01 – 2009-12-31 (12 Månader)

08:30 / 12 February 2010 CTT Systems Press release

Räkenskapsåret januari – december 2009 (jämförelseår är 12 mån)

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 60,2 (37,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1,0 (-30,9)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,64 (-2,92)
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 9,9 (-32,6)Kvartalet oktober – december 2009
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 15,1 (12,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,0 (-7,0)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,35 (-0,69)
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 8,3 (-0,5)
 • Boeing premiärflyger B787 flygplanet
 • CTT förvärvar Catron Elektronik AB
 • CTT aktiverar uppskjuten skatt på delar av skattemässigt underskott

RÄKENSKAPSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Under år 2009 har CTT fått beställningar på Cair system till sammanlagt 3 st VIP-flygplan. I januari från Associated Air Center (AAC) i USA, avseende ett A319 flygplan, i maj från Airbus Corporate Jet Centre (ACJC) i Frankrike avseende ett A319 flygplan och i november från Comlux i USA avseende ett A320 flygplan. Comlux är en ny kund till CTT.

Det engelska charterflygbolaget Jet2.com beställde i maj Zonal Drying™ systemet till ytterligare ett B757 flygplan och i september till 7 st B737QC flygplan. Jet2.com har sedan tidigare beställt systemet till 8 st B757 flygplan.

Holländska Transavia har under året lagt beställningar på Zonal Drying™ system till tre nya B787-800 flygplan. Systemen installeras av Boeing under slutmonteringen av flygplanen.

Efter två års försening kunde Boeing i december månad äntligen utföra den första flygningen med B787 flygplanet. Innan årets slut gjorde även det andra provflygplanet sin premiärflygning. Nu planeras leverans av första flygplan till sista kvartalet 2010. Boeing räknar med att accelerera leveranserna av B787 flygplan under åren 2011 och 2012 för att under år 2013 nå en leveranstakt av 10 flygplan per månad. CTT startade serieleveranserna till Boeing under våren och levererar nu system i en takt av två flygplanssystem per månad.

CTTs utvecklingsavdelning har under året arbetat intensivt med systemen till A350 flygplanen. Alla interface till flygplanet är nu definierade och i november månad genomfördes PDR:n (den preliminära design genomgången), som är den första viktiga milstolpen i utvecklingsprogrammet. Tillverkningen av de första provsystemen startades också under år 2009.

I november köpte CTT Catron Elektronik AB i Gustavsberg utanför Stockholm. Köpeskillingen utgjordes av 12,5 MSEK i CTT aktier samt en kontant del motsvarande en 50 %-ig del av vinsten efter skatt i Catron under de kommande tre åren. De nyemitterade aktierna innebar en utspädning om cirka 5 procent. Affären tillförde CTT ett rörelsekapital om 6 MSEK. Catrons största kund är SAAB, till vilken man utvecklar och levererar interna kommunikationssystem för militära och civila flygplan. Catron levererar också elektronikenheter till CTT. Catron har 9 anställda och omsatte under år 2009 10,8 MSEK och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 4,3 MSEK. Catron har under lång tid varit en viktig leverantör till CTT.

Under år 2009 levererade CTT 15 st Zonal Drying™ system till flygbolag, 6 st Cair™ system till VIP flygplan, 14 befuktare och 4 st Zonal Dryers till A380 flygplanet samt system till 17 st B787 flygplan. Totalt har nu CTT levererat Zonal Drying™ system till ca: 350 st flygplan och Cair™ system till ca: 30 st VIP flygplan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I januari erhöll CTT en beställning på Zonal Drying™ System från Nova Airlines AB i Sverige för sina 3 Airbus A321 flygplan. Systemen skall installeras i April/Maj

PERSONAL Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under räkenskapsåret (jan - dec) 51 (47), varav 42 (40) män och 9 (7) kvinnor. Under rapportperioden (okt - dec) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 50 (47).

INVESTERINGAR Investeringar har under räkenskapsåret (jan - dec) gjorts med MSEK 0,8 (2,8) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet samt STC´n. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 1,5 (1,6). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 2,3 (4,4).

Rapportperiodens (okt - dec) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till MSEK 0,1 (0,8) samt materiella tillgångar MSEK 0,1 (0,9). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till MSEK 0,2 (1,7).

FRAMTIDSUTSIKTER Leveranserna av system till Boeings B787 flygplan kommer under slutet av 2010 att successivt öka för att 2013 nå 10 system i månaden. Detta innebär en omsättningsökning för B787 projektet de närmaste åren. Under slutet av 2010 räknar CTT med att börja leveranserna av reservdelar till B787 projektet.

Under 2010 kommer CTT att börja leverera provsystem till A350 projektet. Serieleveranserna beräknas för CTTs del att starta under år 2012. Till A380 projektet räknar inte CTT med någon större omsättningsökning.

CTT har många utestående offerter av Cair™ system till VIP flygplan. CTTs bedömning är att slutkunderna under 2010 i större utsträckning än under 2009 kommer till beslut angående dessa projekt, vilket kommer att innebära en ökad orderingång för CTT från denna marknad.

För försäljningen av Zonal Drying™ system räknar CTT med ett fortsatt tufft år. Flygbolagen har inte nått tillbaka till stabil lönsamhet, vilket innebär att de inte kommer att vara speciellt investeringsvilliga. Det är dock möjligt att vissa flygbolag väljer att installera Zonal Drying™ systemet för att minska operativa kostnader.

För Bribos del har slutet av 2009 varit positivt. Orderingången från externa kunder har förbättras markant och Bribo har i lågkonjunkturen lyckats vinna några nya kunder. Därmed räknar CTT med att Bribos omsättning och resultat kommer att förbättras under år 2010.

Catron har en stabil orderbok och många intressanta utestående offerter vilket borgar för ett bra år 2010. Catron kommer dessutom under de närmsta åren att investera i marknadsföring av sina produkter för att bredda kundbasen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under år 2009 positivt. För år 2010 förväntas kassaflödet bli positivt eller i värsta fall svagt negativt. Styrelsen bedömer därför CTTs finansiella situation för 2010 som tillfredställande. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Det gångna räkenskapsårets omsättning och resultat, om än en förbättring jämfört med 2008, tyngs av det försenade B787 projektet. Bribos försäljning har trots lågkonjunkturen hållits uppe men resultatet har försämrats jämfört föregående år. Catron Elektronik AB har bidragit med december månads omsättning och resultat till koncernens sammanlagda. Förvärvet av Catron medförde även en positiv effekt om 4,5 MSEK i det fjärde kvartalets kassaflöde.

För räkenskapsåret (jan - dec) var nettoomsättningen MSEK 60,2 (37,6) och resultat efter skatt MSEK 1,0 (-30,9). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK 9,9 (-32,6). Orderboken uppgick per den 11 februari 2009 till MSEK 103 (124) beräknat på en USD kurs på 7,25.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 23,8 (10,2). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 48,2 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 37,2 MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 20,0 (23,7). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 17,2 (18,5).

Soliditeten per den 31 december 2009 uppgick till 40 % (32 %) och eget kapital till MSEK 42,9 (29,4).

CTT har valutaterminsäkrat en betydande del av 2010 års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt ca: 7,83 USD/SEK Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2009-12-31 medförde för rapportperioden en finansiell intäkt om MSEK 1,3 .

UPPSKJUTEN SKATT I koncernen finns ett ackumulerat skattemässigt underskott uppgående till ca: 170 MSEK motsvarande en latent uppskjuten skattefordran på ca: 44 MSEK. Ingen uppskjuten skattefordran har t o m tredje kvartalet 2009 redovisats i balansräkningen mot bakgrund av den osäkerhet som förelegat avseende när koncernen kan komma att tillgodogöra sig den uppskjutna skattefordran. Styrelsen gör nu bedömningen, mot bakgrund av utvecklingen på marknaden för CTT:s produkter, att tillräcklig säkerhet föreligger om framtida överskott för att en del av den uppskjutna skattefordringen på underskottet skall kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Av detta skäl har en uppskjuten skatt på 7,9 MSEK tillgångs- och intäktsförts i fjärde kvartalet.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2008-12-31.

MODERBOLAGET För räkenskapsåret (jan - dec) var nettoomsättningen MSEK 52,9 (30,4) och resultat efter skatt MSEK 3,2 (-30,3). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK 4,3 (-34,2).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 14,8 (6,1). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 43,1 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 33,6 MSEK.

Investeringarna under räkenskapsåret (jan - dec) uppgår till MSEK 2,3 (3,6) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 37 (35). Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Denna bokslutskommuniké för koncernen har upprättats i enlighet med IAS34 ”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen. I enlighet med omarbetade IAS 1 är totalresultatet (dvs. inklusive eget kapital transaktioner) för perioden identiskt med periodens resultat. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen. Moderbolaget har upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2.2 ”Redovisning för juridisk person”. . EKONOMISK INFORMATION Årsredovisning 2009 publiceras på www.ctt.se  2010-04-15 Årsstämma 2010 2010-05-06 Delårsrapport kvartal 1 2010 2010-05-06 Delårsrapport kvartal 2 2010 2010-08-20

Denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 feb 2010 klockan 08.30.

Nyköping 11 Feb 2010 CTT Systems AB (publ.)

Karl-Axel Granlund Styrelsens ordförande 

Anders Helmner Styrelseledamot 

Lars Lindgren Styrelseledamot

Johan Lundsgård Styrelseledamot 

Björn Rönnqvist Styrelseledamot 

Torbjörn Johansson Verkställande direktör    

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och besättning genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och besättning. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Show as PDF