Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport  2010-01-01 - 2010-09-30 (9 Månader)

08:30 / 19 November 2010 CTT Systems Press release

Rapportperioden juli - september 2010 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 12,5 (14,8) Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,8 (0,6) Resultat per aktie uppgick till SEK 0,07 (0,06) Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -6,1 (1,7) EBITDA MSEK -3,5 (-0,1)

Delåret januari - september 2010

Nettoomsättningen uppgick till MSEK 51,6 (45,1) Resultat efter skatt uppgick till MSEK -8,8 (-3,0) Resultat per aktie uppgick till SEK -0,77 (-0,28) Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,0 (1,6) EBITDA MSEK -2,4 (-1,5)

AMAC beställer Cair™ system till ett B777-200 VIP-flygplan Transavia beställer Zonal Drying™ system till två B737-800 flygplanRAPPORTPERIODENS (JULI - SEPTEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSER

I juli fick CTT en beställning på ett Cair™ System från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall installeras under 2011 på ett Boeing B777-200 VIP flygplan.

I slutet av augusti meddelade Boeing att det första B787 flygplanet kommer att levereras i mitten av första kvartalet 2011 istället för som tidigare planerat i slutet av 2010. Anledningen till förseningen är lägre tillgänglighet av flygplansmotorer under slutfasen av provflygningarna. Detta till följd av ett motorhaveri i en av Rolls Royce motortestriggar.

I september beställde Transavia Zonal Drying™ systemet till två B737-800 flygplan. Systemen skall levereras i slutet av 2010 och installeras av Boeing under slutmonteringen av flygplanen.

Den 15:e september landade ett Lufthansa A380 flygplan på Arlanda. Flygplanet presenterades för journalister och speciellt inbjudna gäster. Lufthansa kommenterade CTTs Cair™ system som är installerat i första klass mycket positivt "Komforten och kvaliteten ombord har nått en ny nivå tack vare det nya luftbefuktningssystemet och resenärernas kommentarer hittills har varit väldigt positiva".

I september månad utsågs Remium AB till Market Maker för CTT:s aktie. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.  Samtidigt valde CTT Remium Relations AB:s plattform www.introduce.se (www.introduce.se) som kompletterande verktyg och hjälpmedel för investerare och andra intressenter att erhålla strukturerad information om bolaget och dess finansiella ställning.

Väsentliga Händelser efter RAPPORTPERIODENS utgång

I oktober fick CTT en serie-beställning av Zonal Drying™ system till 78 st B787 flygplan. Denna beställning har väsentligt påverkat CTTs orderbok.

Jörgen Bruhn tillträdde i början av oktober som VD på dotterbolaget Catron Elektronik AB. Jörgen har varit anställd på SAAB under 30 år och hade senast positionen som Director of Supply Managemet för SAAB AB:s affärsområde Support and Services.

Den 10:e november förlorade ett B787 provflygplan under inflygningen till flygplatsen Laredo i Texas den primära elförsörjningen på grund av en elektrisk brand. De redundanta systemen fungerade korrekt och flygplanet landade säkert. Orsaken till branden utreds för närvarande av Boeing. Vilken effekt denna incident får på B787 programmet som helhet kommer Boeing att meddela när utredningen är slutförd.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jul -sep) 56 (47).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jul - sep) gjorts med MSEK 0,1 (0,4) i immateriella tillgångar. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 0,4 (0,1). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 0,5 (0,5).

FRamtidsutsikter

B787 programmet är nu inne i ett mycket intensivt skede och för CTTs del är vi i slutfasen av flygutprovningen. CTTs system har i huvudsak fungerat bra under provflygningarna men ett par mindre problem har upptäckts och åtgärdas.

Boeings försening av leveransen av första flygplanet påverkar inte CTTs serieleveranser. Däremot försenas leveranserna av initiala reservdelar vilka kan levereras först när B787 flygplanet är certifierat.

Beställningen av Zonal Drying™ system till B787 flygplanet som CTT fick under oktober månad är den enskilt största beställningen CTT har fått och visar tydligt att CTT nu är på väg in i en fas där OEM leveranserna kommer att borga för en kontinuerlig omsättningsökning.

Lufthansa har i dagarna fått leverans av det fjärde A380 flygplanet. CTT:s Cair™ system i flygplanets första klass har fungerat mycket bra vilket Lufthansa bekräftade när flygplanet besökte Arlanda. Vad som är extra glädjande är att passagerarna har varit generellt mycket positiva till Lufthansas första klass och speciellt till CTTs befuktningssystem. Systemet har också blivit omtalat i internationell flygpress och andra flygbolag har visat intresse för systemet.

Lufthansas introduktion av befuktning i premium klass kommer för CTT mycket lägligt eftersom de första kunderna av A350 flygplanet nu börjar specificera sina tillval. Bland de första kunderna av A350 flygplanet finns flygbolagen Qatar, Singapore och Emirates. CTT har mycket aktivt marknadsfört Cair™ systemet till alla tre flygbolagen.

CTT besökte i oktober VIP flygplansmässan NBAA i USA. Samtliga företag som inreder VIP flygplan var av uppfattningen att lågkonjunkturen nu är över och att slutkunderna till VIP flygplanen återstartar många projekt som har varit vilande sedan finanskrisen. Vi räknar därför med att orderingången från VIP marknaden nu återigen kommer att öka.

CTTs retrofitmarknad för Zonal Drying™ system är fortsatt svag. Antalet försäljningsprospekt ligger på historiskt låga nivåer men vi räknar med att investeringsviljan kommer att öka vartefter flygbolagen blir mer lönsamma.

Bribo fortsätter att utvecklas positivt, faktureringen i september månad var den högsta i företagets historia och orderingången är fortsatt god. Catron's resultat var svagt positivt men tyngs av kapacitetskrävande utvecklings-projekt.

Styrelsens bedömer att CTTs finansiella situation är oförändrat tillfredställande.

Resultat och finansiell ställning

Den gångna periodens (jul - sep) låga omsättning beror i huvudsak på få leveranser av retrofit system och system till VIP flygplan. Resultatet har påverkats positivt av kursförändring i befintligt USD-lån och utestående terminsäkringar. De koncernmässiga avskrivningarna på företagsförvärven fortsätter att belasta resultatet.

För rapportperioden (jul - sep) var nettoomsättningen MSEK 12,5 (14,8) och resultat efter skatt MSEK 0,8 (0,6). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -6,1 (1,7).

Orderboken uppgick per den 18 november 2010 till MSEK 121 (95) beräknat på en USD kurs på 6,95.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 16,5 (13,3). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 48,5 (47,8) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 33,5 (36,3) MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 16,6 (23,2).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 16,9 (13,1).

Soliditeten per den 30 september 2010 uppgick till 36 % (33 %) och eget kapital till MSEK 34,1 (26,4).

CTT har valutaterminsäkrat delar av 2010 och 2011års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt 7,49 USD/SEK. Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2010-09-30 medförde för rapportperioden en finansiell intäkt om MSEK 7,9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2009-12-31.

Moderbolaget

För rapportperioden (jul - sep) var nettoomsättningen MSEK 7,0 (13,5) och resultat efter skatt MSEK -4,0 (-0,4). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -5,5 (1,7).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 14,7 (11,3).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 43,8 (42,5) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 30,3 (32,5) MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (jul - sep) uppgår till MSEK 0,5 (0,5) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (37).

Transaktioner med närstående

I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalande från International Financial reporting Interpretations Committee (IFRIC), vilka har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och i enlighet med Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för 2009.

Per 1 januari 2010 har ändringar av IAS 27 "Koncernredovisning och separata finansiella rapporter samt ändringar av IAS 3 "Rörelseförvärv" trätt ikraft. Ändringarna kan få effekter på koncernredovisningen i framtiden.

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2010                                                                                               2011-02-18

Årsstämma                                                                                                                          2011-05-05

Delårsrapport kvartal 1 2011                                                                                          2011-05-05

Delårsrapport kvartal 2 2011                                                                                          2011-08-25

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdespappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 nov 2010 klockan 08:30.

Nyköping 18 november 2010

CTT Systems AB (publ.)

Johan LundsgårdStyrelsens ordförande        Anders HelmnerStyrelseledamot     Lars LindgrenStyrelseledamot     Björn RönnqvistStyrelseledamot     Gert SchyborgerStyrelseledamot     Maria NordbergStyrelseledamot     Torbjörn JohanssonVerkställande direktör

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB per den 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till de personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Nyköping den 18 november 2010

Grant Thornton Sweden AB

Anders Meyer                                                                                       Nicklas Malm

Auktoriserad revisor                                                       Godkänd revisor


För mer information kontakta:   Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB Box 1042                                                                                            Box 1042 611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se (torbjorn.johansson@ctt.se)                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se (%20mikael.brate@ctt.se) Hemsida: www.ctt.se (http://www.ctt.se/)                                                      Organisationsnr: 556430-7741

Kort om CTT   CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Show as PDF