Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 2000-07-01 - 2001-06-30 (12 månader)

16:18 / 24 August 2001 CTT Systems Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000-07-01 - 2001-06-30 (12 MåNADER) · Första Zonal Comforttm systemet taget i drift i ett SAS B767 flygplan. · Sterling beställer Zonal Dryingtm systemet till sin flotta av B737-800 flygplan. · Adria Airways beställer Zonal Dryingtm system till sina CRJ flygplan. · CTT utvecklar Zonal Dryingtm system till Svenska Flygvapnets Herkulesflygplan. · Lufthansa CityLine beställer Zonal Dryingtm system till 42 st CRJ-flygplan. · Lufthansa Technik beställer komplett fuktkontrollsystem för 10 st Boeing Business Jet. · Airbus beställer utveckling av Zonal Dryingtm systemet till sina långdistansflygplan. · Bombardier rekommenderar Zonal Dryingtm systemet för CRJ 100/200 flygplan. · Rapportperiodens (Q4) resultat -2,3 Mkr (0,7 Mkr). · Resultat helår -13,2 Mkr (-9,3Mkr). KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Dryingtm system och Zonal Comforttm system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RAPPORTPERIODENS VäSENTLIGA HäNDELSER I början av april 2001 beställde Lufthansa CityLine Zonal Dryingtm systemet till 42 st CRJ100/200 flygplan. Sju system har levererats under året och leveranserna planeras vara slutförda under sommaren 2002. Lufthansa CityLine utökade också antalet optioner på Zonal Dryingtm systemet till sina beställda CRJ700 flygplan från 20 till 30 st. Lufthansa CityLine har nu fått leverans av det första CRJ700 flygplanet. Den 16:e april passerade CTT en milstolpe när Airbus beställde utvecklingen av ett Zonal Dryingtm system till sina långdistansflygplan. Systemet skall erbjudas flygbolagen som option och finnas tillgängligt för installation direkt vid slutmonteringen av flygplanen från mitten av år 2002. I detta projekt samarbetar CTT med det tyska företaget Nord- Micro som har det övergripande systemansvaret gentemot Airbus och utvecklar en digital kontrollenhet till systemet. I början av maj tecknade CTT och flygplanstillverkaren Bombardier ett avtal avseende marknadsföring och teknisk support av Zonal Dryingtm systemet till CRJ100/200 flygplanen. Avtalet innebär att Bombardier rekommenderar CRJ operatörer som har problem med kondensation att installera CTTs Zonal Dryingtm system. I maj 2001 beställde Försvarets Materialverk utveckling och utvärdering av Zonal Dryingtm systemet till flygvapnets Tp84 (C130) Herkules transportflygplan. Installation av första systemet är planerad till hösten 2001. Svenska flygvapnet opererar idag 8 st Herkules flygplan. I juni 2001 startades utvärderingen av Zonal Comforttm systemet i ett av SAS B767 flygplan. SAS utvärdering av systemet beräknas avslutas under år 2001. I juli 2001 beställde Adria Airways Zonal Dryingtm systemet till sina fyra st CRJ flygplan. Systemen kommer att levereras under 2001. Efter en positiv utvärdering utnyttjade i juli 2001 Sterling sin option och beställde Zonal Dryingtm systemet till samtliga sina B737-800 flygplan (5 st). ÅRETS VäSENTLIGA HäNDELSER Den under september 2000 genomförda nyemissionen fulltecknades och tillförde bolaget 51 Mkr före emissionskostnader. Emissionen som skedde med företräde för nuvarande aktieägare blev väl emottagen av analytiker och fondkommissionärer. I september månad 2000 beställde Lufthansa Technik ett komplett fuktkontrollsystem, Zonal Comforttm system, till 10 stycken Boeing Business Jet. Överenskommelsen innehåller även en option på ytterligare 20 system i händelse av att Lufthansa Techniks kund Boeing NetJet omvandlar sina optioner till ytterligare order. Tre system har levererats och första systemet provflögs i augusti med bra resultat. Lufthansa Technik kommer att leverera det första BBJ-flygplanet (utrustat med Zonal Comforttm systemet) till kunden Boeing NetJet under hösten 2001. I oktober 2000 beställde det tyska charterbolaget Hapag-Lloyd en utvärdering av Zonal Dryingtm system i ett Boeing 737-800 flygplan. Hapag-Lloyd har även en option att, efter genomförd utvärdering, utrusta ytterligare 24 st Boeing 737-800 flygplan med systemet. Det första systemet installerades i april 2001 och utvärderingen beräknas avslutas år 2001. I december 2000 tecknade Icelandair och CTT ett "Letter of Intent" avseende framtagning och utvärdering av Zonal Dryingtm systemet. Utvärderingen kommer att ske i ett av Icelandairs B757 flygplan med planerad installation i början av 2002. Överenskommelsen innefattar också en option för Icelandair att köpa Zonal Dryingtm systemet till resterande B757-flotta, för närvarande 10 flygplan. I mars 2001 tecknade CTT ett avtal med Lufthansa Technik avseende försäljning-, marknadsföring och certifieringssamarbete av CTT Systems system för avfuktning och uppfuktning. PERSONAL Under året har det genomsnittliga antalet sysselsatta ökat till 18 (14 ). Vid utgången av året var 20 personer anställda. Under det kommande året kommer ytterligare personal främst att anställas inom områdena konstruktion och system. Detta för att kunna möta flygplanstillverkarnas krav på vidareutveckling av våra system. Rekrytering pågår av marknadsansvarig i Nord-Amerika. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 1,5 Mkr i materiella anläggningstillgångar och med 2,9 Mkr avseende utvecklingskostnader för Zonal Comforttm systemet, tillsammans 4,4 Mkr (0,7) Mkr FRAMTIDSUTSIKTER Under verksamhetsåret 2000/2001 har CTT åstadkommit två för framtiden mycket viktiga genombrott, dels Airbus beställning av utvecklingen av Zonal Dryingtm systemet till sina långdistansflygplan och dels i drift- tagandet av Zonal Comforttm systemet i ett av SAS B767 flygplan. Airbus har nu formellt ställt sig bakom vårt Zonal Dryingtm system och beställt utveckling av systemet till sina långdistansflygplan. Samtidigt har Bombardier deklarerat att Zonal Dryingtm systemet är lösningen på kondensationsproblemet. Dessa erkännanden från två av världens ledande flygplanstillverkare betyder att vi vid vår försäljning av Zonal Dryingtm systemet till flygbolagen har fått stöd i vår argumentation. För oss är det betydligt lättare att sälja vår produkt med detta stöd från flygplanstillverkarna än när de tidigare ifrågasatte behovet av vårt system och även funktionen av det. Detta kommer att avspeglas i en mindre krävande försäljningsprocess än vad tidigare varit fallet. Beställning från Adria Airways är ett exempel på detta. Vi kommer även tack vare att Zonal Dryingtm systemet nu har börjat definieras på flygplanstillverkarnas optionslistor att få assistans i försäljningsarbete. Även för kommande verksamhetsår kommer vi att satsa stora resurser på att fördjupa samarbetet med Airbus och Bombardier för att få systemet definierat som option på ytterligare flygplansmodeller och i framtiden även som standard. Intresset för vårt Zonal Dryingtm system har ökat även hos Boeing. Det är framförallt för flygplansfamiljen B737 NG där vi nu för intressanta diskussioner. Den positiva utvärderingen hos Sterling, Hapag-Lloyds beslut att prova systemet och inte minst Airbus beslut att utveckla systemet är till stor hjälp. Det är vår mål- sättning för det kommande verksamhetsåret att få Boeing att införa systemet som option på B737 NG flygplansfamiljen. CTTs första Zonal Comforttm system är nu tagit i drift i ett av SAS B767 flygplan. Det är första gången någon har befuktat en stor del av kabinen på ett passagerarflyplan. Systemet har nu varit i drift i drygt två månader och levererar utlovade fuktnivåer. Samtidigt har det första Zonal Comforttm systemet för Boeing Business Jet flygplanet flygprovats och kommer inom kort att levereras till kund. I detta flygplan befuktas hela kabinen inklusive cockpit. I Zonal Comforttm systemet utgör vårt patenterade Zonal Dryingtm system en avgörande funktion, i och med att det förhindrar kondensation på flygplanets struktur. Ett antal större flygbolag och de båda tillverkarna av långdistansflygplan är mycket intresserade av utvecklingen av systemet. CTTs Zonal ComfortTM System ökar luftfuktigheten från nuvarande 5% till 25% utan ökning av kondensationen. Marknadsföringen av Zonal Comforttm systemet har startat och kommer successivt att intensifieras under det kommande verksamhetsåret, men man kan konstatera att Airbus och Boeings intresse för systemet är mycket större än när Zonal Dryingtm systemet introducerades. Detta gör oss övertygade om att Zonal Comforttm systemet kommer att införas i första- och business klass kabiner samt i flera affärsflygplanstyper. CTT har detta verksamhetsår varit aktiva på den Nordamerikanska marknaden och vi kommer att tillsätta ytterligare resurser i vår satsning för att uppnå ett genombrott. På den asiatiska marknaden har vi tack vare Airbus beslut att utveckla Zonal Dryingtm systemet flyttat fram våra positioner. Detta i kombination med att Zonal Comforttm systemet nu är taget i drift hos SAS gör att vi med tillförsikt och goda förhoppningar deltar i flygmässorna i Dubai (i november 2001) och i Singapore (i februari 2002). Omsättningsmässigt var, som prognostiserat, år 2000/2001 ett mellanår. Däremot ökade orderingången till 26,2 Mkr. Dessutom tecknades optioner på system för sammanlagt 42,4 Mkr. Detta gör att omsättningen för nästa verksamhetsår bedöms öka kraftigt. De positiva marknadssignalerna lovar också gott för en fortsatt ökning av orderingången. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING För rapportperioden var nettoomsättningen 4,8 Mkr (7,5 Mkr) och resultatet -2,3 Mkr (0,7 Mkr). Nettoomsättningen för redovisningsåret uppgick till 10,1 Mkr (25,0 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till - 13,2 Mkr (-9,3 Mkr). Orderingången ökade under redovisningsåret till 26,2 Mkr (18,5 Mkr) och orderboken uppgick per den 24 augusti år 2001 till 27,7 Mkr (6,8 Mkr), inklusive optioner till 91,6 Mkr (42,8 Mkr) USD-kurs 10,00. Bolagets likvida medel var på balansdagen 33,1 Mkr (6,3 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (7,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 7,0 Mkr (1,0 Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Bolagsstämma kommer hållas den 13 november 2001 då även Q1 rapport för 2001/2002 lämnas. Någon utdelning för räkenskapsåret kommer inte att föreslås. Årsredovisning för 2000/2001 finns tillgänglig på bolagets kontor senast den 10 oktober och börjar distribueras samma dag. Nyköping 2001-08-24 Torbjörn Johansson Verkställande direktör I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. Denna kommuniké har granskats översiktligt av bolagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/24/20010824BIT00730/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/24/20010824BIT00730/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/24/20010824BIT00730/bit0001.xls Bilaga

Show as PDF