Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2000-07-01 - 2001-03-31 (9 månader)

12:54 / 7 May 2001 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 2000-07-01 - 2001-03-31 (9 MåNADER) · Airbus väljer Zonal Dryingtm systemet till A330/340. · Lufthansa CityLine beställer Zonal Dryingtm system till 42 st CRJ-flygplan. · Bombardier rekommenderar Zonal Dryingtm systemet för CRJ 100/200 flygplan. · Resultat -10,9 Mkr (-9,9 Mkr). KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att eliminera de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Dryingtm system och Zonal Comforttm system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på OM Stockholmsbörsen AB:s O-lista. RAPPORTPERIODENS VäSENTLIGA HäNDELSER I mars tecknade CTT ett samarbetsavtal med Lufthansa Technik avseende försäljning-, marknadsföring och certifierings samarbete av CTT Systems system för avfuktning och uppfuktning. I början av April beställde Lufthansa CityLine Zonal Dryingtm systemet till 42 st CRJ100/200 flygplan. Leveranserna av systemen kommer att börja under maj månad och planeras vara slutförda under sommaren 2002. Lufthansa CityLine utökade också antalet optioner på Zonal Dryingtm systemet till sina CRJ700 flygplan från 20 till 30 st. 16 April passerade CTT en stor milstolpe när Airbus beställde utvecklingen av ett Zonal Dryingtm system till sina långdistansflygplan. Systemet skall erbjudas flygbolagen som option och finnas tillgängligt för installation direkt vid slutmonteringen av flygplanen från mitten av år 2002. Denna första order från en av världens två stora flygplanstillverkare är den slutgiltiga bekräftelsen på att avfuktningstekniken behövs i passagerarflygplan. I början av maj tecknade CTT och flygplanstillverkaren Bombardier ett avtal avseende marknadsföring och teknisk support av Zonal Dryingtm systemet till CRJ100/200 flygplanen. Avtalet innebär att Bombardier rekommenderar CRJ operatörer som har problem med kondensation att installera CTTs Zonal Dryingtm system. I ett av Hapag-Loyds Boeing 737-800 flygplan installerades Zonal Dryingtm system i April för utvärdering. Installationen av Zonal Dryingtm systemet i Icelandairs Boeing 757-200 är nu planerad till senhösten 2001. Zonal Comforttm systemet i SAS Boeing 767-300 flygplan är nu modifierat och färdigt för utvärdering. Under April månad levererades det första Boeing Business Jet (BBJ) Zonal Comforttm systemet till Lufthansa Technik. Lufthansa Technik kommer i sin tur att leverera det första BBJ-flygplanet (utrustat med Zonal Comforttm systemet) till kunden Boeing NetJet under hösten 2001. PERSONAL CTT har rekryterat en person som skall bygga upp en systemingenjörsgrupp. Detta för att kunna möta de ökande kraven på integrering av våra system i flygplanens elektroniksystem som framförallt Airbus beställning innebär. Med denna rekrytering ökar personalstyrkan till 20 personer. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 1,4 Mkr i materiella anläggningstillgångar och med 1,9 Mkr avseende utvecklingskostnader för Zonal Comforttm systemet, tillsammans 3,3 Mkr (0,6) Mkr FRAMTIDSUTSIKTER CTT har nu fått genombrott hos två av världens tre största flygplanstillverkare. Airbus har bestämt sig att erbjuda Zonal Dryingtm systemet som option i sina långdistansflygplan. Airbus tillverkar för närvarande ca. 70 långdistansflygplan per år. Detta framförallt för att öppna möjligheten för att kunna befukta passagerarkabinen. Detta innebär att Airbus delar CTTs uppfattning att befuktning i långdistansflygplan kommer att bli strategiskt viktigt för att attrahera första klass och business klass passagerare. Bombardier har i och med avtalet att rekommendera CTTs Zonal Dryingtm system för CRJ100/200 flygplanet bekräftat att detta är den optimala lösningen för eliminering av kondensation. Bombardier tillverkar för närvarande ca. 100 CRJ flygplan per år. Medvetenheten om att SAS som första flygbolag utvärderar ett system för befuktning av passagerarkabinen i ett av sina Boeing 767-300 flygplan har spritt sig inom flygvärlden. Detta i kombination med att Lufthansa Technik har infört Zonal Comforttm systemet i BBJ flygplanet och Airbus satsning på befuktning i långdistansflygplan gör att många flygbolag med stort intresse följer våra framsteg. Vi är övertygade om att Zonal Comforttm systemet kommer att införas i första och business klass kabiner. Zonal Dryingtm systemet har också fått ett ökat intresse i och med Lufthansa CityLines order och samarbetsavtalen med Lufthansa Technik och Bombardier. Sammantaget innebär det att vi nu räknar med en ökad orderingång för Zonal Dryingtm systemet. Våra ansträngningar att rekrytera en person som kan bygga upp CTTs verksamhet i Nord-Amerika har ännu ej resulterat i någon anställning. Vi är mycket noga med att hitta rätt person för denna uppgift och har prioriterat detta före tidplanen, rekryteringsansträngningarna fortsätter . Under sista kvartalet detta räkenskapsår kommer omsättningen öka igen tack vare ordern från Lufthansa CityLine. Detta innebär att resultatet för innevarande verksamhetsår kommer att bli i nivå med tidigare år. Finansiellt är CTT starkt vilket gör att vi har de resurser som behövs för att fortsätta utvecklingen av Zonal Comforttm systemet, driva på marknadsföringen och starta samarbetena med flygplanstillverkarna Airbus och Bombardier. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 5,2 Mkr (17,5 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för delårsperioden till -10,9Mkr (-9,9 Mkr) Orderboken uppgick per den 7 maj år 2001 till 28,5 Mkr (10,0 Mkr), inklusive optioner till 93,9 Mkr (43,9 Mkr) USD-kurs 10,00. Bolagets likvida medel var på balansdagen 37,8 Mkr (7,2 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (7,0 Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké kommer att lämnas den 24 augusti. Nyköping 2001-05-07 Torbjörn Johansson Verkställande direktör I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. Vidare har Redovisningsrådets rekommendationer tillämpats vid beräkning av nyckeltal. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00500/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00500/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00500/bit0002.xls Resultaträkning

Show as PDF