Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2000-07-01 - 2000-12-31 (6 månader)

13:58 / 7 February 2001 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 2000-07-01 - 2000-12-31 (6 MÅNADER) * Första Zonal Comfort systemet installerat i ett SAS B767 flygplan. * Icelandair launch customer för Zonal Drying systemet till B757. * Lufthansa Technik beställde Zonal Comfort systemet till Boeing NetJets BBJ. * Hapag-Lloyd utvärderar Zonal Drying systemet för B737-800. * Resultat -7,5 Mkr (-4,3 Mkr). KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att eliminera de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Drying system och Zonal Comfort system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på OM Stockholmsbörsen AB:s O-lista. DELÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under september/oktober 2000 fick CTT en stororder från Lufthansa Technik på Zonal Comfort system till 10 st Boeing Business Jet (BBJ) flygplan. Lufthansa Technik har även en option att köpa Zonal Comfort systemet till ytterligare 20 st flygplan, motsvararande den option Boeing NetJet har hos Lufthansa Technik att beställa inredning av ytterligare 20 st BBJ flygplan. I oktober 2000 beställde det tyska charterbolaget Hapag-Loyd en utvärdering av Zonal Drying system i ett Boeing 737-800 flygplan. Hapag- Loyd har även en option att, efter genomförd utvärdering, utrusta ytterligare 24 st Boeing 737-800 flygplan med systemet. Installationen av det första systemet är planerat till mars 2001. I december månad tecknade Icelandair och CTT ett "Letter of Intent" avseende framtagning och utvärdering av Zonal Drying systemet. Utvärderingen kommer att ske i ett av Icelandairs B757 flygplan med planerad installation i mars 2001. Överenskommelsen innefattar också en option för Icelandair att köpa Zonal Drying systemet till resterande B757-flotta, för närvarande 10 flygplan. Utvärderingen av Zonal Drying systemet i Lufthansa Citylines CRJ-flygplan slutfördes i december 2000 med en inspektion av flygplanet. Resultatet var mycket bra. Både Lufthansa Cityline och flygplanstillverkaren Bombardier var imponerade. Vi räknar med att Lufthansa omvandlar sina optioner till order under första halvåret 2001. I början av januari 2001 installerades Zonal Comfort systemet i ett av SAS B767 flygplan. Systemet certifierades av den danska luftfartsmyndigheten och en första provflygning genomfördes med positivt resultat. Under februari månad beräknas den sex månader långa utvärderingen av systemet startas. I början av januari 2001 installerades Zonal Drying systemet i ett av Sterlings B737-800 flygplan. Systemet JAA certifierades (det Europeiska regelsystemet) av Lufthansa Technik via det tyska luftfartsverket och är nu i drift. Detta innebär att Zonal Drying systemet nu baserat på detta JAA STC kan installeras i alla europeiskt registrerade B737 flygplan. PERSONAL CTT:s personal har under verksamhetsåret ökat till 19 personer. I det av bolagsstämman beslutade optionsprogrammet om 200.000 teckningsoptioner har 66.300 förvärvats av bolagets personal. Resterande optioner lagras enligt ursprunglig plan av bolaget för framtida anställningar. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 1,2 Mkr i materiella anläggningstillgångar och med 0,9 Mkr avseende utvecklingskostnader för Zonal Comfort systemet, tillsammans 2,1 (0,4) Mkr FRAMTIDSUTSIKTER CTTs kontakter med flygplanstillverkarna Airbus, Boeing och Bombardier blir alltmer konkreta. CTT har efter ett års tekniska diskussioner nu formellt offererat ett Zonal Drying system till Airbus. Systemet är avsett att tillsammans med ett befuktningssystem erbjudas som option för samtliga Airbus långdistansflygplan. Vi räknar med att projektet kan startas under våren 2001 och att de första leveranserna kan ske år 2002. Boeing har assisterat CTT vid installationen av Zonal Comfort systemet i SAS B767 flygplan och kommer att följa utvärderingen. Boeings intresse för detta totala fuktkontrollsystem är märkbart större än för Zonal Drying systemet. Detta beror med säkerhet på den ständigt växande debatten om luftkvalitén i flygplan. Efter den mycket positiva utvärderingen av Zonal Drying systemet i Lufthansas CRJ-flygplan kommer vi att inleda förhandlingar med Bombardier om att definiera Zonal Drying systemet som option eller standard i CRJ flygplansfamiljen. Den första provflygningen med Zonal Comfort systemet var positiv och indikerar att vi i B767 flygplanet med marginal kommer att uppnå önskade prestanda. Detta tillsammans med det intresse vår gradvis ökande marknadsföring av systemet skapat indikerar att Zonal Comfort systemet kommer att mottagas positivt i flygbranschen. Med dagens intensiva och ökande diskussion om luftkvalitet i flygplan kommer ett enkelt och väl fungerande befuktningssystem att bli mycket attraktivt i konkurrensen om passagerare på interkontinentala flygningar. Inom området affärsflygplan måste man betrakta ordern från Lufthansa Technik till BBJ flygplanen som ett genombrott för vårt Zonal Comfort system. Boeing NetJet har en stor marknadsandel och systemets effekt på luftkvaliteten i affärsflygplan kommer därmed att snabbt bli känd. Framtiden ser alltså ljus ut och paletten av färdiganpassade system växer. Resultatet för innevarande verksamhetsår kommer dock att bli i nivå med tidigare år, detta främst beroende på att försäljningen av Zonal Drying system till CRJ flygplan försenats. Finansiellt är CTT starkt vilket gör att vi planenligt kan fortsätta utvecklingen av Zonal Comfort systemet och driva på marknadsföringen av bolagets samtliga produkter. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4,3 Mkr (8,9 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -7,5 Mkr (-4,3 Mkr). Den 2 oktober valde såväl VD som teknisk chef att utnyttja sin rätt till inlösen av sina syntetiska optioner. Totalt utbetalades 3,9 Mkr. Då avsättningar gjorts tidigare år belastades resultatet innevarande redovisningsår med 1,1 Mkr. Orderboken uppgick per den 7 februari år 2001 till 15,6 Mkr (17,9 Mkr), inklusive optioner till 84,4 Mkr (51,0 Mkr) USD-kurs 9,50. Bolagets likvida medel var på balansdagen 42,9 Mkr (7,0 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (7,4Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport Q3 kommer att lämnas den 7 maj och bokslutskommuniké den 24 augusti. Nyköping 2001-02-07 Torbjörn Johansson Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Nyköping 2001-02-07 Håkan Andréasson Göran Jonsson Auktoriserad revisor Godkänd revisor För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00620/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00620/bit0003.xls Tabeller

Show as PDF