Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2001-07-01 - 2001-09-30

15:23 / 13 November 2001 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 2001-07-01 - 2001-09-30 · Jet Aviation beställer Zonal Comforttm system till ett B747SP flygplan. · Lufthansa Technik beställer Zonal Comforttm system för ytterligare en BBJ. · Emirates beställer utvärdering av Zonal Dryingtm systemet för A330 flygplanet. · Saudi Arabian Airlines beställer utvärdering av Zonal Dryingtm systemet för MD90 flygplanet. · Sterling beställer Zonal Dryingtm systemet till sin flotta av B737-800 flygplan. · Adria Airways beställer Zonal Dryingtm system till sina CRJ flygplan. · Delårets resultat -2,1 Mkr (-4,4 Mkr). · KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Dryingtm system och Zonal Comforttm system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RAPPORTPERIODENS VäSENTLIGA HäNDELSER I juli beställde Adria Airways Zonal Dryingtm systemet till sina fyra st CRJ flygplan. Systemen kommer att levereras under 2001. Efter en positiv utvärdering utnyttjade i juli Sterling sin option och beställde Zonal Dryingtm systemet till samtliga sina B737-800 flygplan (5 st). Systemen kommer att levereras under år 2001. I september beställde Lufthansa Technik Zonal Comforttm systemet till ytterligare ett Boeing Business Jet BBJ flygplan. Systemet kommer att levereras i slutet av 2001. I oktober beställde Jet Aviation Zonal Comforttm systemet till ett Boeing 747SP flygplan. Detta är Jet Aviations första beställning av Zonal Comforttm systemet. Systemet skall levereras till sommaren 2002. Under flygmässan i Dubai i november fick CTT sin första beställning från Mellanöstern. Beställningen kom från Emirates och avsåg utvärdering av Zonal Dryingtm systemet i ett A330 flygplan. Emirates har också försäkrat sig om en option för sina resterande 17 A330 flygplan. Även Saudi Arabian Airlines beställde en utvärdering av Zonal Dryingtm systemet i ett av sina MD90 flygplan. Överenskommelsen innebär också att de har en option att beställa systemet till hela sin flotta av MD90 flygplan för närvarande 29 flygplan. Lufthansa Technik levererade under oktober det första BBJ flygplanet med Zonal Comforttm systemet installerat till kunden Boeing NetJet. Under oktober månad installerades ett Zonal Dryingtm system i ett av svenska flygvapnets Herkulesflygplan. Systemet skall under flygning förhindra kondensation i flygplanets cockpit och på så vis öka elektronikens tillförlitlighet. En utvärdering av systemets funktion kommer att genomföras av flygvapnet och beräknas kunna avslutas under år 2002. PERSONAL Under perioden har det genomsnittliga antalet sysselsatta uppgått till 19 (18). Under innevarande redovisningsår kommer ytterligare personal anställas främst inom områdena konstruktion och system. Rekrytering pågår av marknadsansvarig i Nord-Amerika. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 0,2 Mkr (0,8). FRAMTIDSUTSIKTER Terrorattacken den 11 September har haft stora konsekvenser för flygindustrin. Det är i första hand flygbolagen som har drabbats i och med att passagerarantalet på många flyglinjer har sjunkit, framförallt gäller det linjerna till och från USA. Många flygbolag har därför fått ekonomiska problem och har blivit tvungna till nedskärningar. Flygbolagens kris drabbar också flygplanstillverkarna som nu måste ställa in sig på en lägre produktionstakt än man hade planerat. Det är framförallt Boeing som drabbas hårt och man har varslat sammanlagt 30.000 personer om uppsägning. Givetvis kommer CTT också att påverkas av flygindustrins kris. Det kommer att bli svårare att få flygbolagen att beställa våra system i detta ekonomiska läge. Till dess att passagerarna återvänder till flyget måste vi därför räkna med en svagare orderingång från flygbolagen än beräknat. Våra projekt med flygplanstillverkarna kommer att påverkas mindre. Utvecklingen av Zonal Dryingtm systemet för Airbus långdistansplan fortgår, även om tidsplanen förskjuts något. Boeing och de andra tillverkarnas intresse för våra system är långsiktiga. Vad som kan hända är att man på grund av nedskärningar av personal prioriterar ned våra system. Vad som är glädjande för CTT är att vårt Zonal Comforttm system blir mer och mer efterfrågat för affärsflygplan. Detta är mycket viktigt speciellt som denna marknad påverkats mindre av terrorattackerna. Med ordern till Jet Aviation får vi dessutom möjligheten att utveckla en befuktare till B747 flygplanen. En ytterligare ljuspunkt är att CTT nu för första gången fått flygbolag utanför Europa som kunder. Att speciellt Emirates som är ett av världens mest expansiva flygbolag utvärderar Zonal Dryingtm systemet är mycket lovande. Under flygmässan i Dubai visade dessutom flera flygbolag ett stort intresse för vårt Zonal Comforttm system. Detta bekräftar att det totala fuktkontrollsystemet har en stor potential i Mellanöstern där flygbolagen är beredda att investera i komfort. Sammantaget betyder det att den 11 september förmodligen kommer att försena orderingången från flygbolagen. Vår orderbok växer dock och omsättningen kommer att öka under resten av året. Det gör att vårt kassaflöde kraftigt förbättras jämfört med föregående år. Därför ser vi med tillförsikt fram emot att vidareutveckla våra system för att vara redo när flygindustrin och framför allt de stora flygbolagen börjar utvecklas positivt igen. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING För rapportperioden var nettoomsättningen 3,1 Mkr (1,7 Mkr) och resultatet -2,1 Mkr (-4,4 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamheten var - 0,8 Mkr (-2,6 Mkr). Orderboken uppgick per den 13 november år 2001 till 28 Mkr (18 Mkr), inklusive optioner till 120 Mkr (83 Mkr) USD-kurs 10,50. Bolagets likvida medel var på balansdagen 32,3 Mkr (53,7 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (7,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 7,0 Mkr (1,0 Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Ordinarie bolagsstämma kommer hållas den 13 november 2001. Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte. Halvårsrapport kommer att lämnas den 12 februari 2002, nio-månaders rapport den 7 maj 2002 och bokslutskommuniké den 27 augusti 2002. Nyköping 2001-11-13 Torbjörn Johansson Verkställande direktör I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00770/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00770/bit0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00770/bit0001.xls Tabeller

Show as PDF