Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eltel

Eltel

ELTEL: Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2024

16:30 / 14 May 2024 Eltel Press release

Eltel AB (publ) höll idag, den 14 maj 2024, årsstämma i Stockholm.

Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (eltelgroup.com (http://www.eltelgroup.com)).

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utbetalas för räkenskapsåret 2023. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ann Emilson, Joakim Olsson, Erja Sankari och Roland Sundén omvaldes som styrelseledamöter, Per Sjöstrand samt Johan Nordström valdes till nya styrelseledamöter och Per Sjöstrand valdes till ny styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 358600 euro och fördelas enligt följande:
  • 110 500 euro till styrelsens ordförande,
  • 36 500 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
  • 16 400 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Ovanstående beslut om antal styrelseledamöter samt arvodering och val av styrelseledamöter fattades efter att bolagets största aktieägare, Solero Luxco S.á r.l. (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), vid bolagsstämman föreslagit en utvidgning av styrelsen, i tillägg till valberedningens förslag, genom nyval av styrelseledamoten Johan Nordström. Förslaget erhöll stöd från samtliga aktieägare representerade i valberedningen.

Johan Nordström har lång relevant erfarenhet från flera ledande befattningar inom flera bolag med internationell verksamhet. Han är för närvarande VD och koncernchef i Green Landscaping Group, och har varit det sedan år 2015, samt är styrelseledamot inom flera av Green Landscaping Groups dotterbolag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseordförande i Car-O-Liner Group AB.

Årsstämman omvalde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Westin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Ersättningsriktlinjer

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2024 innefattande bolagsordningsändring m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2024 (LTIP 2024), riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget, innefattande ändring av bolagets bolagsordning m.m.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

För ytterligare information:

Caroline Lindgren

Chefsjurist och inköpsdirektör

Tel. +46 70 617 65 73, caroline.lindgren@eltelnetworks.com

Tarja Leikas

Chief Financial Officer

Tel. +358 40 730 7762, tarja.leikas@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/