Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB:s delårsrapport januari - juni 2022

08:00 / 15 July 2022 Vitec Press release

Sammanfattning av perioden januari - juni 2022
 • Nettoomsättning 895 Mkr (769) ökning 16 % 
 • Repetitiva intäkter 763 Mkr (639) ökning 19 % varav organiskt 9 %
 • EBITA 250 Mkr (218) ökning 15 %
 • EBITA marginal 28 % (28)
 • Rörelseresultat 158 Mkr (142) ökning 11 %
 • Rörelsemarginal 18 % (18)
 • Vinst per aktie före utspädning 3,28 kr (3,06)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 402 Mkr (340)
Sammanfattning av perioden april - juni 2022
 • Nettoomsättning 449 Mkr (396) ökning 13 % 
 • Repetitiva intäkter 384 Mkr (325) ökning 18 % varav organiskt 8 %
 • EBITA 120 Mkr (121) minskning 2 %
 • EBITA marginal 27 % (31)
 • Rörelseresultat 74 Mkr (86) minskning 14 %
 • Rörelsemarginal 17 % (22)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,52 kr (1,85)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -43 Mkr (30)
 • Förvärv av Hotellinx Systems Oy och Scanrate Financial Systems A/S

Stabil tillväxt i både omsättning och resultat
När vi nu summerar det första halvåret 2022 fortsätter Vitec uppvisa en stabil tillväxt i både omsättning och resultat. Tillväxt för halvåret jämfört med samma period föregående år uppgår till +16 %. EBITA resultatet ökade med 15 % och EBITA-marginalen ligger i nivå med fjolårets på 28% vilket vi ser som förbättringar givet jämförelseperiodens alltför låga omkostnadsnivå. Som vi kommenterade i förra rapporten har vi fått igenom årets prisökningar men nu även fått ta del av kostnadsökningar främst i form av ökade personalkostnader. Viktiga ljuspunkter under våren har varit att vi kunnat genom föra ett framåtriktat marknadsarbete och även kunnat hålla efterlängtade personalmöten.

Kvartalet bjöd på två förvärv, först finska Hotellinx vars pro gramvaror stödjer processer för bokningar och arbetsrutiner för hotell, restauranger samt spa- och konferensanläggningar. Därefter ingicks avtal om förvärv av danska Scanrate, med programvaror för analys, värdering och riskhantering med inriktning på den danska obligationsmarknaden, vars tillträde villkorats av godkännande från danska myndigheter. Direkt efter perioden avslutats offentliggjorde vi vårt hittills största förvärv i nederländska ABS, som utvecklar, levererar och underhåller ett affärssystem för den globala tvätt- och textiluthyrningsindustrin. Genom detta förvärv blir Vitec än mer internationellt med medarbetare och kunder både i Asien och Nordamerika, samtidigt som vårt fokus på vertikala programvaror ligger fast. 

Årets hittills fyra förvärv kommer på årsbasis att bidra med ca 300 Mkr i omsättning med god lönsamhet. Samtliga bolag utgör väl etablerade och lönsamma vertikala mjukvarubolag som väl uppfyller våra förvärvskriterier samtidigt som vi ser stora likheter i kultur och värderingar vilket ger utmärkta förutsättningar för fortsatt samarbete och tillväxt. Under perioden har vi förnyat och utökat våra kreditramar till bra villkor vilket tillsammans med våra stabila kassaflöden ger oss utrymme förframtida förvärv. 

Olle Backman, CEO, Vitec Software Group

För mer information kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com,+46 76 942 85 97

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 klockan 08:00 (CET).

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 020 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/